Bariera za ponad 1,5 mld złotych powstanie na polsko-białoruskiej granicy. Inwestorem będzie Straż Graniczna [AKTUALIZACJA]

13 października 2021, 09:22
granica, terytorialsi, straż graniczna, fot. twitter terytorialsi
Fot. Twitter/Terytorialsi

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej i rozpatrywany ma być w trybie pilnym. Zakłada on m.in., że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym prawa budowlanego. Przewiduje też możliwość wywłaszczenia nieruchomości. Koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln złotych. Formalnie inwestorem ma być Straż Graniczna, a jej budżet jeszcze w tym roku zwiększyć ma się o ponad miliard złotych. 

AKTUALIZACJA 

W środę wieczorem, połączone komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, podczas pierwszego czytania projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, zarekomendowały przyjęcie przygotowanych przez MSWiA przepisów wraz z kilkoma poprawkami redakcyjnymi i legislacyjnymi. Propozycje zmian zgłaszane przez opozycję, większością głosów, zostały odrzucone. Niektóre poprawki, w tym m.in. dotycząca przedstawiania przez szefa MSWiA i pełnomocnika comiesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji przed Sejmem, mają zostać – po zmianach – złożone ponownie podczas drugiego czytania. 

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 35 posłów, przeciw było 16.

Z harmonogramu obrad Sejmu wynika, że drugie czytanie może odbyć się jeszcze w środę, około godz. 23. Do głosowania nad projektem ma dojść podczas czwartkowego bloku głosowań, między godz. 17 a 19.


Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował we wtorek wieczorem, że Rada Ministrów przyjęła zgłoszony przez MSWiA projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jak zaznaczył, projekt zakłada stworzenie "solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu". Budowę takiej zapory na granicy z Białorusią zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Również we wtorek wieczorem projekt wpłynął do Sejmu i został opublikowany na sejmowej stronie. Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, jak czytamy w dokumencie, określi zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE. W uzasadnieniu zaznaczono, że Polska od miesięcy doświadcza rosnącej presji migracyjnej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej. Jak wskazano, napływ obywateli państw trzecich odbywa się przy wsparciu białoruskich służb państwowych. Działania te, jak podkreślono, mają charakter hybrydowy, a ich celem jest destabilizacja sytuacji w Polsce i UE.

Wybudowanie odpowiedniej do zagrożeń bariery wzdłuż granicy państwowej przyczyni się do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji. Stąd konieczność pilnego przygotowania ustawy i podjęcia jak najszybciej prac w zakresie wybudowania odpowiednich budowli i zainstalowania urządzeń, składających się na projektowaną barierę.

Fragment uzasadnienia projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Zgodnie z opublikowanym dokumentem, inwestycja będzie celem publicznym, a inwestorem zostanie Komendant Główny Straży Granicznej. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że skutki finansowe związane z budową bariery oszacowano na kwotę 1 mld 615 mln złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln złotych na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. o 1 mld 115 mln złotych budżetu SG, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia SG w wysokości 500 mln zł.

W projekcie przewidziano, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych. Według projektodawców to rozwiązanie umożliwi efektywne i szybkie zrealizowanie inwestycji. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Na wniosek KG SG właściwe organy niezwłocznie przedstawią natomiast stanowisko bądź udzielą wsparcia w związku z inwestycją, w tym przez możliwą minimalizację zagrożeń dla środowiska. 

Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych. Kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projektowana regulacja zakłada również, że informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie będą stanowić informacji publicznej i nie będą podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów. Wojewoda, jak czytamy także w projekcie, na wniosek KG SG ograniczy w drodze decyzji, jeśli będzie to konieczne, sposób korzystania z nieruchomości.

Jeden z projektowanych przepisów ustawy zakłada ponadto, że "jeżeli wynika to z potrzeb związanych z inwestycją", wojewoda na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Zakaz ten nie będzie dotyczył właścicieli nieruchomości na tym obszarze oraz osób, którym na przebywanie w tej strefie zezwoli komendant oddziału.

Projekt przewiduje też możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy bariery. "W przypadku konieczności wywłaszczenia nieruchomości zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy o wywłaszczaniu nieruchomości, przy czym Komendant Główny Straży Granicznej będzie mógł przystąpić do niewłócznej realizacji inwestycji na danej nieruchomości w przypadkach określonych w ustawie o ochronie granicy państwowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W Ocenie Skutków Regulacji zaznaczono, że "budowa bariery jest celem publicznym, zaś projektowana ustawa zapewnia wywłaszczanym odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość", zatem w ocenie projektodawców spełnia wymogi konstytucyjnego prawa ochrony własności. Projektowany system szacowania odszkodowań, jak dodano, zapewni, że będą one odpowiadać rzeczywistej wartości wywłaszczonych nieruchomości. "Dotychczasowym posiadaczom będą przysługiwały wszelkie uprawnienia niezbędne do uzyskania słusznego odszkodowania od skarbu państw" - podkreślono. 

Wydatki na wypłatę odszkodowań pokryją wojewodowie. W OSR zaznaczono, że nie da się jednoznacznie wyliczyć łącznej kwoty odszkodowań, ponieważ zależy ona od liczby i wartości nieruchomości, a także długości odcinków granicy, na których zbudowana zostanie bariera.

Projektowana regulacja zakłada również, że KG SG za zgodą ministra spraw wewnętrznych powoła pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Wyłoni go spośród osób posiadających wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Ponadto, według projektu, powołany zostanie zespół do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, któremu przewodniczyć będzie minister spraw wewnętrznych i w którego skład wejdą przedstawiciele poszczególnych resortów, instytucji i służb. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. 

Prezydent "na tak"? 

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch pytany na antenie Polsat News m.in. o to, czy prezydent Andrzej Duda jest przychylny temu projektowi, odpowiedział, że "generalnie co do kierunku - tak". "Mamy już konkretne propozycje zapisów, jesteśmy w trakcie analizy. Jesteśmy też w kontakcie z przedstawicielami rządu. Ale jeśli chodzi o sam kierunek, to nie ma jakichś zasadniczych wątpliwości" – zapewnił szef BBN. Dodał, że "panu prezydentowi zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie państwa oraz Polaków, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w rejonie przygranicznym, a także na ochronie suwerenności naszych granic".

Pytany, czy pomysł takiego rozwiązania, jest przyznaniem się do fiaska dotychczasowych rozwiązań, Soloch zapewnił, że "świadomość tego, że to nie wystarcza, była od pewnego czasu, chociaż oczywiście pewne oczekiwania co to tego, że władze Białorusi zaniechają wrogich działań przeciwko Polsce, a de facto przeciwko całej Unii Europejskiej były". "Przygotowywaliśmy się do tego, że to zagrożenie będzie trwało więcej niż parę tygodni, nie ma więc specjalnego zaskoczenia" – wskazał. Powiedział także, że już od dłuższego czasu były zapowiedzi tego, aby wnieść tego typu konstrukcję. "Trwały też rozmowy i przygotowania do tego, zarówno pod kątem stworzenia instrumentów prawnych, ale przede wszystkim co do budowy samej zapory" – wskazał.

Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem. Będziemy szczegółowo konsultowali również aspekty techniczne. Na razie rozmawialiśmy przede wszystkim o rozwiązanych prawnych i o samej idei wznoszenia takiej budowli"

Paweł Soloch, szef BBN, wywiad dla Polsat News 13.10.2021 r.

Pytany, czy informacje o strzałach na granicy nie są powodem, aby złożyć wniosek o konsultacje z art. 4 NATO, szef BBN zapewnił, że są prowadzone rozmowy z sojusznikami. "Miałem również okazję podnieść ten temat na spotkaniu doradców bezpieczeństwa NATO w ubiegły czwartek. Na tę chwilę nie widzimy potrzeby, aby odwoływać się od art. 4. Oczywiście tę kwestię poruszamy i udzielamy szczegółowych informacji naszym sojusznikom" – zapewnił.

Budowę zapory na granicy z Białorusią, innej niż doraźne zabezpieczenia, zapowiedział w ubiegłym tygodniu w Białymstoku wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński po wyjazdowym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. 

Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - w związku z presją migracyjną obowiązuje od 2 września. Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 16 tys. prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 5 tys. miało miejsce w październiku. We wszystkich ośrodkach straży granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. migrantów.

PAP/IS24

Reklama
Reklama


 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 84
Michał
środa, 13 października 2021, 14:30

A jak wygląda sprawa odcinka w Parku Białowieskim ?

SG
czwartek, 14 października 2021, 13:07

tak samo jak będzie wyglądać w Bieszczadzkim Parku narodowym... życzę powodzenia!

;)
środa, 13 października 2021, 16:51

Żubry dostana elektroniczne przepustki ;)

Stary Grzyb
środa, 13 października 2021, 14:26

Po pierwsze, bardzo dobrze, że taka zapora ma powstać. Po drugie, nie mniej dobrze, iż okazało się możliwe zmiecenie jednym aktem prawnym całej biurokratycznej mitręgi, przy jednoczesnym spełnieniu zasady poszanowania własności. Po trzecie, jeszcze lepiej byłoby, gdyby fizyczna realizacja bariery przebiegła równie sprawnie. Po czwarte wreszcie, tak trzymać i wzmacniać.

Pulsar
środa, 13 października 2021, 13:39

Ytz na zadbać by o sprawę zadbał ONZ tak aby Białoruś za to w całości zapłaciła. Bo wychodzi circa 10 mln PLN za km. To już taniej pole minowe wyjdzie z wyskakującymi raniacymi minami. Strach powstrzyma, płot nie

say69mat
środa, 13 października 2021, 13:20

@defence24.pl: Bariera za ponad 1,5 mld złotych powstanie na polsko-białoruskiej granicy. Inwestorem będzie Straż Graniczna ... Hmmm ... czyżby patenty Ministerstwa ON okazały się kompletną prowizorką. Niezdolną do powstrzymania napływu bezbronnych i bezradnych acz zdeterminowanych uchodźców??? Jakim zatem to cudem bariera ma stać się wymarzonym wunderwaffe, czyli narzędziem służącym powstrzymaniu fali nielegalnej imigracji??? Skoro kolejnym jej narzędziem będą ntp ... tunele, biorąc za punkt odniesienia wyłącznie determinację b-ruskiego dyktatora. Możeee zatem należałoby zmienić filozofię postępowania z nielegalną imigracją. Po drugie, budując szczelny systemem instalacji granicznych robimy 'dobrze' polityce dyktatora, pozbawiając tym samym mieszkańców Białorusi. W przypadku zagrożenia, możliwości ucieczki spod skrzydeł krwawego satrapy.

eDZIO
środa, 13 października 2021, 15:31

Aby skutecznie zniwelowac migracje na granicy nalezaloby obnizyc stope zyciowa w Polsce do tej w Bialorusi.... Za plot ktos musi zaplacic - wiza turystyczna za 10tys? Glownym beneficjentem obrony naszej granicy sa dzis Niemcy i stamtad powinismy szukac dodatkowych funduszy. Taka fale i tak ciezko bedzie zatrzymac z plotem czy bez - moze jednak jakas alternatywa dla uchodzcow: loteria wizowa, wiza pracownicza dla tych co wplaca vadium na poczet powrotnego biletu.

say69mat
środa, 13 października 2021, 23:12

Sugerujesz, że najlepszą metodą na leczenie urazu palca jest amputacja stopy??? Intrygujący ... patent ;)))

i tyle w temacie...
środa, 13 października 2021, 15:21

@say69mat A może najwyższy czas na rozmowy z władzami Białorusi ?? Nawet mur Chiński nie rozwiąże problemu uchodźców.

Tomek
środa, 13 października 2021, 14:58

Wśród nielegalnie przekraczających granicę nie ma Białorusinów

SDK
środa, 13 października 2021, 14:43

Nie wiem czy u was na wschodzie też ale u nas jest taki wynalazek jak przejście graniczne. Ile można was cywilizować? Chcecie na zachód ale nie każdego możemy i chcemy przyjąć.

dim
środa, 13 października 2021, 14:35

Sorry, nie masz racji. "Patenty" służyły natychmiastowemu stawianiu przeszkód, inaczej miałbyś tam już "wycieczki" po kilka tysięcy osób naraz. I wtedy, bez karabinów maszynowych... byłoby dość trudno, łamane przez niemożliwe. W Grecji jest tak samo i ta sama kolejność działań. Migranta postrzelono ostatnio w biodro, właśnie po przedarciu się przezeń przez "proste patenty" i niezatrzymanie się na wezwanie... jednego. A byłoby ich np. stu czy tysiące naraz.

say69mat
środa, 13 października 2021, 23:37

W czasach zimnej wojny jakoś nikt nie przejmował się liczbą uciekinierów z krajów bloku demokracji ludowej. Funkcjonowały obozy w Berlinie Zachodnim, Republice Federalnej, Austrii i Włoszech. Gdzie uciekinierów w miarę efektywnie weryfikowano w tym około 2 milionów uciekinierów z Polski. Obecnie mamydo czynienia z paradoksem comebacku doktryny Iron Courtain, tym razem w aranżacji i wykonaniu tzw. demokracji europejskich. Stosujących nieludzką technikę push backów, generując nienawiść odrzucanych uciekinierów do cywilizacji, kultury i mieszkańców demokracji zachodnich.

Anonim
wtorek, 19 października 2021, 02:03

Co jest nieludzkiego w zawróceniu nielegalnych imigrantów na Białoruś, na terenie której mają wizy turystyczne. Ci nachodzcy nie przyjechali do europy po to żeby pracować, tylko po zasiłki socjalne i nic nie robienie. Kogo interesuje ich nienawiść, oni nawet w drugim pokoleniu nie chcą sie integrować, to zawsze bedzie zarówno cywilizacyjnie jak i kulturowo dzicz. Zresztą uciekinierzy to powinny być - kobiety i dzieci, a mamy 95% młodych meżczyzn. W Afganistanie przez 20 lat tacy sami osobnicy, niczego sie nie nauczyli.

Rain Harper
środa, 13 października 2021, 14:33

Wykop sobie tunel pod Bugiem. Możesz nawet w nim zamieszkać. Tylko nie pisz już takich andronów, ok?

say69mat
środa, 13 października 2021, 19:11

Jakimś cudem z pogranicza kartografii i rzeczywistości, począwszy od trójstyku granic Litwy B-rusi i Polski. Po granicę pomiędzy województwem podlaskim a lubelskim rzeczonego Bugu nie uświadczysz.

Anonim
wtorek, 19 października 2021, 02:05

Rzeka Bug to około 1/4 długości granicy Polsko-Białoruskiej z 415 km.

Olo
środa, 13 października 2021, 13:16

Zwiększyć budżet, znaczy komuś zabrać. Bo chyba nie dodrukować pieniędzy. Jako że to w ramach MSWiA to coś mi się zdaje, że znowu będzie powód, żeby nie zrealizować porozumienia. Bo parlamentarzystom podwyżki przecież nie odbiorą

y
środa, 13 października 2021, 15:49

A może tylko uniemożliwić kradzież? Np. cwaniakom od VAT-u? Albo gospodarka, pomimo wrzasków opozycji ma się nieźle?

X
środa, 13 października 2021, 18:10

Gospodarka ma się nieźle. No trudno, żeby przy takich cenach paliwa, prądu czy materiałów miała się źle. Jest wręcz rozpędzona. Szkoda, że przeciętniaka nie stać...

takisobie
środa, 13 października 2021, 16:55

Ta opozycja swoimi rządami pracowała na te wzrosty. Pis teraz tylko śmietankę spija ale wielu ciężko to zrozumieć. Dobrobytu nie buduje się w 2 lata. A co do vatu to dalej ucieka. Liczby mowa same za siebie.

Pompon
czwartek, 14 października 2021, 11:12

Ty tak na poważnie? To info to z kabaretu w tvn i myślałeś że to news dnia? Eh, ci wyznawcy z klapkami na oczach….

Tweets InfoSecurity24