Regulamin dotyczący komentarzy

Regulamin korzystania z serwisów

Regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”) przez Defence24 Sp. z o. o. w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej; „Regulamin”).

I. Postanowienia ogólne
1. Usługodawcą jest Defence24 Sp. z o. o. (dalej: „Usługodawca”, lub „D24”) z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427851, NIP: 113-285-75-83, REGON: 146224999, adres e-mail: [email protected], nr tel.: (+48 22) 22 890 02 95 (w godzinach od 9:00 do 17:00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. D24 jest wydawcą następujących serwisów: defence24.pl, defence24.com, energetyka24.com, cyberdefence24.pl, infosecurity24.pl, space24.pl, adacemy24.pl. Redakcje serwisów mieszczą się pod adresem siedziby D24 (dalej: „Serwisy”)
3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę,
z wyłączeniem usług lub zakresu usług podlegających pod odrębne regulaminy.

II. Zakres Usług
1. Usługami są w szczególności:
i. • dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający możliwość zapoznania się z treścią materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie w taki sposób, aby każdy podmiot odwiedzający Serwisy, w tym korzystający z Usług (dalej: „Usługobiorca”) miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;
ii. usługi sprzedaży produktów lub usług, w tym usługi świadczone w ramach mechanizmu informatycznego zapewniającego możliwość zawierania umów dotyczących określonych produktów lub usług:
iii. dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Usługobiorcy w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności;
iv. możliwość korzystania z archiwum Serwisów polegająca na udostępnieniu artykułów i materiałów prasowych o charakterze archiwalnym;
v. możliwość korzystania z forum dyskusyjnego (dalej: „Forum”) polegająca na dodawaniu komentarzy oraz ich wyświetlaniu;
vi. przesyłanie newsletterów;
vii. aplikacja mobilna (dalej: „Aplikacja Mobilna”).
2. Usługodawca określa rodzaje Usług wymagających zarejestrowania lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług, o których mowa
w ust. 1 powyżej
3. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń́ działających w systemie Android), jak również̇ ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń́ działających w systemie iOS).
4. Oferta świadczenia Usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym Regulaminem, informując o tym w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem zachowania praw wynikających z wniesienia opłaty na poczet świadczenia Usług.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, o których mowa w punkcie 1 powyżej.

III. Warunki techniczne
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
• urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
• najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookie;
• aktywnym kontem poczty elektronicznej.
• Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania i pełnego korzystania z Usług wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu
i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług
1. Usługodawca określa rodzaje Usług bezpłatnych i odpłatnych.
2. Zawarcie niektórych umów o świadczenie Usług bezpłatnych i odpłatnych wymaga zarejestrowania. Utworzone w procesie rejestracji: Konto oraz Login Usługobiorcy mogą być przypisane tylko do jednego Usługobiorcy, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności związanej z korzystaniem z Usług.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych, niewymagające zarejestrowania, następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty w wysokości i w sposób określony przez Usługodawcę.
5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych wymagające zarejestrowania następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie
z instrukcją. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z Konta.
6. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności zarejestrowania. Usługodawca określa rodzaje tych Usług.

V. Płatności
1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług odpłatnych po ich opłaceniu przez Usługobiorcę.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat określa Usługodawca.
3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, KRS
nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444.
4. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
5. Usługodawca udostępnia również płatności automatycznie odnawialne.
6. Dokonanie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę płatniczą. Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. Autoodnawialność płatności i związane z nią przedłużenie korzystania z Usługi
w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Usługobiorcę:
a. w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania
z Usługi objętej prenumeratą/subskrypcją;
b. przy właściwej prenumeracie/subskrypcji autoodnawialnej po zalogowaniu do panelu / konta Usługobiorcy na stronie www.defence24.pl. W przypadku nieanulowania przez Usługobiorcę prenumeraty/subskrypcji w tym terminie, Usługa zostanie zakończona w dacie określonej zgodnie ze złożonym zamówieniem. W innym przypadku Usługa będzie kontynuowana na kolejne okresy korzystania z Usługi. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany przez Usługodawcę o fakcie automatycznego przedłużenia zamówionej prenumeraty/subskrypcji Usługi przy wyborze przez Usługobiorcę płatności cyklicznych z zachowaniem wskazanych powyżej warunków.
7. W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona
w obowiązującym cenniku, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

VI. Prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i lub ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie
w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych,
a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.).
3. Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Usługobiorca może korzystać z utworów i/lub baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
6. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres
e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.

VII. Zasady zamieszczania wpisów
1. Usługobiorca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia komentarzy i wpisów w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
2. Niedopuszczalne jest publikowanie treści bezprawnych.

VIII. Odpowiedzialność
1. ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w domenach podmiotów trzecich oraz za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców,
w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone
w ramach udostępnianych materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
5. Usługobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za ujawnianie Hasła lub Loginu oraz ujawnianie danych osobowych.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności.

X. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje Usługobiorca może składać w formie wiadomości e-mail na [email protected] oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby D24.
2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. W przypadku prenumeraty publikacji periodycznych, reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego wydania takiej publikacji.
4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
a. w przypadku Usług wymagających zarejestrowania - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy;
b. w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

XI. Rozwiązanie umowy
1. W przypadku zakupu przez Usługobiorcę subskrypcji Defence24.pl, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z Usługobiorcą w terminie 14 dni od jej zawarcia.
2. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Usługi.
3. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych lub płatnych wymagających zarejestrowania jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail wskazany
w części I Regulaminu, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługobiorca, bądź na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługodawca.
4. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.
5. Usunięcie Konta Usługobiorcy nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów
o świadczenie Usług.
6. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy.
7. Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać́ z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie
z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

XII. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez podanie do wiadomości zestawienia zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - przez co najmniej 14 dni.
3. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług odpłatnych najpóźniej do 7 dni od wprowadzenia zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy
w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail: [email protected]
4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych
w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji - nie stanowi zmiany Regulaminu.
5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres e-mail: [email protected]
6. Ewentualne spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym Konsumentem
a Usługodawcą, rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby D24.

Regulamin wchodzi w życie dnia 1.09.2021 r.