Reklama

Straż Pożarna

"Nie" dla obcokrajowców w PSP. MSWiA: problemów z wakatami nie ma

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajęła się propozycją w sprawie umożliwienia osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jak można było się spodziewać, petycja została odrzucona, zgodnie z rekomendacjami resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak stwierdzono podczas obrad, PSP nie ma problemów z wakatami.

"Prawnie jest to dopuszczalne (...) tylko musimy się zastanowić, czy jest to potrzebne" - pytał przedstawiający sprawę poseł Jerzy Paul. Zasugerował również zwrócenie się do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o przygotowanie opinii "w zakresie przyszłości kadr".

Głos w dyskusji zabrał również Andrzej Świderek, z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, który wprost stwierdził, że "zaproponowane rozwiązanie nie może zostać przyjęte". Jak podkreślił przedstawiciel resortu, PSP jest formacją działającą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zajmującą się m.in. kontrolą zakładów istotnych dla bezpieczeństwa państwa. Dodał także, że wprowadzenie tego typu zmian musiałoby być systemowe, i wiązać się z podjęciem decyzji na szczeblu rządowym. 

Świderek oznajmił również, że Państwowa Straż Pożarna nie ma problemów z wakatami. Jak informuje, ich liczba na koniec 2018 roku wynosić miała 758 i są one "sukcesywnie uzupełniane". Przypomnijmy, że zgodnie ze stanem z 30 listopada 2018 roku, choć liczba wakatów w Państwowej Straży Pożarnej nie była tak duża jak w innych służbach mundurowych podległych MSWiA, to w całej Polsce brakowało wtedy ponad 900 funkcjonariuszy. Stan etatowy formacji wynosił 30 993, natomiast stan zatrudnienia kształtował się na poziomie 30 072. Oznacza to, że Państwowa Straż Pożarna miała braki na poziomie 2,97 proc., czy dokładnie 921 wakatów. Choć liczba wakatów podana przez Andrzej Świderek jest niższa, to sam ich procent w stosunku do stanu etatowego pozostał w jego obliczeniach ten sam.

Przedstawiciel MSWiA dodał również, że złożona anonimowo petycja nie uwzględnia szeregu kwestii technicznych, jak np. znajomość języka polskiego, prowadzenie badań lekarskich czy działanie całego systemu szkoleniowego. 

Opinie resortu podzieliła, w imieniu Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Danuta Wojciechowska, dyrektor Biura Prawnego w Komendzie Głównej PSP, która podkreśliła, że dopuszczenie do służby w straży cudzoziemców wiązałoby się z komplikacjami. 

Nie mamy potrzeb kadrowych w takiej skali, która by ograniczała naszą dyspozycyjność czy nasze siły ratowniczo-gaśnicze.

Danuta Wojciechowska, dyrektor Biura Prawnego w Komendzie Głównej PSP

Wprost zwróciła się do komisji o nierekomendowanie petycji. Wniosek taki został przyjęty, a dokument trafił do "śmietnika". Oznacza to, że doczekał się on takiego samego losu, jak podobna petycja, przygotowana zapewne przez tę samą osobę, ale dotycząca pełnienia służby w Policji przez osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. Dokument też także nie zyskał poparcia posłów. Sprawę tę przypomniano również podczas wtorkowych obrad Komisji do Spraw Petycji.

Jak informował InfoSecurity24.pl na początku stycznia br., do sejmowej komisji skierowana została propozycja umożliwienia obcokrajowcom pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Biuro Analiz Sejmowych oceniło natomiast, że petycja zakładająca nowelizację ustawy o PSP jest warta rozważenia. Jej autor zwrócił się z prośbą o nowelizację art. 28 ust 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, który mówi o tym, że "służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby". Wprowadzenie zmian proponowanym w petycji zapis ten przybrałby kształt: "służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić osoba zamieszkała na terytorium polski przez okres co najmniej 6 miesięcy, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby".

Co więcej, zmienić miałby się również zapis dotyczący roty ślubowania, jaką składają funkcjonariusze PSP. Chodzi dokładnie o fragment "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka", który miałby zostać zastąpiony zapisem "Ja, osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka". Kolejna zmiana wiązałaby się z zapisami art. 43 ust 2. 6) "utraty obywatelstwa polskiego" oraz art. 114 b ust. 1. 1) "utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa".

Zdaniem autora anonimowej petycji nowelizacja ustawy o PSP jest nieuchronna m.in. z uwagi na przywilej możliwości przejścia na emeryturę strażaków po 15 latach służby przyjętych przed 1 stycznia 2013 roku oraz przywilej możliwości przejścia na emeryturę strażaków po 25 latach służby przyjętych po 1 stycznia 2013 roku po osiągnięciu 55. roku życia. "Będziemy krajem z niewystarczającą liczbą strażaków zapewniających bezpieczeństwo obywateli polskich w przypadku pożarów, powodzi, wypadków komunikacyjnych" - podkreślał autor skierowanego do komisji dokumentu. 

Rozpatrzenie petycji było możliwe m.in. dzięki opinii wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych, które zaznaczyło, że "żądanie zawarte w petycji jest warte rozważenia". "Należy zatem wskazać, iż ustawodawca w ramach przyznanej mu swobody może podjąć decyzję w zakresie dopuszczenia obcokrajowców do pełnienia służby w ramach wskazanej formacji" - oceniła dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska, eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze