Reklama

Służby Mundurowe

Rząd za świadczeniem pieniężnym dla rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy

Autor. InfoSecurity24.pl

Projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy przyjęty przez Radę Ministrów - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczy on dokładnie mundurowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Projektem ustawy zajmą się teraz posłowie.

Reklama

Zapowiedziane w listopadzie 2022 roku rozwiązania zagwarantować mają wsparcie finansowe, które będzie przysługiwało uprawnionym członkom rodziny funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z:

Reklama
  • wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu;
  • podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia;
  • pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego.
Reklama

Czytaj też

Świadczenie będą mogli pobierać najbliżsi funkcjonariusza lub żołnierza, tj: małżonkowie, dzieci poniżej 18. roku życia, dzieci uczące się do 24. lub 25. roku życia, a także – bez względu na wiek jeśli do 18. roku życia stały się one całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz rodzice.

Małżonkowi oraz sierocie zupełnej świadczenie wypłacane ma być w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego, a każdemu innemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. Nowe świadczenie ma być wypłacane wdowom bądź wdowcom do końca życia, bez względu na to, czy zdecydują się one pod drodze zmienić stan cywilny. W przypadku rodziców (50 proc. pełnego świadczenia), trafi ono do nich po przejściu na emeryturę.

Analogiczne zasady dotyczące świadczenia pieniężnego obejmą także uprawnionych członków rodziny strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, których śmierć nastąpiła w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej albo ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Projektowanymi regulacjami objęte zostaną również rodziny ratowników GOPR i TOPR, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem działań ratowniczych, w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Jak wyliczało MSWiA jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, prawo do takiego świadczenia miałoby wówczas ok. 200 rodzin (najwięcej tych, związanych z Policją - 113). W polskim systemie funkcjonuje obecnie renta rodzinna, ale MSWiA uznać miało, że nie osiąga ona wystarczającego poziomu. "Może się zdarzyć, że ta renta w przypadku śmierci funkcjonariusza o bardzo wysokim uposażeniu będzie wyższa, niż to świadczenie, które wynosi dokładnie średniomiesięczne wynagrodzenie w formacji. Wówczas będzie możliwość wyboru korzystniejszego świadczenia" - wyjaśniał wiceszef resortu w listopadzie 2022 roku.

Przepisy ustawy działać mają "wstecz", co oznacza, że o przyznanie świadczenia ubiegać się będą mogli również członkowie rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych poległych przed jej wejściem w życie.

Reklama

Komentarze

    Reklama