Reklama

Policja

CLKP do reorganizacji. Czas skoncentrować się na "zadaniach wspierających pracę policji"

Autor. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Główna działalność Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji powinna koncentrować się na zadaniach wspierających pracę Policji - oceniło kierownictwo formacji oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji. Dlatego też, w przy okazji nowej edycji programu modernizacji, przewiduje się zmiany w zakresie funkcjonowania i organizacji CLKP, które działa obecnie jako instytut badawczy.

Już 1 kwietnia 2022 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zostanie przekształcone w jednostkę organizacyjną formacji, podległą bezpośrednio komendantowi głównemu policji. Minister spraw wewnętrznych i administracji nadal będzie uprawiony do powoływania i odwoływania dyrektora CLKP spośród oficerów Policji, na wniosek szefa tej służby mundurowej. Komendant główny policji określi także organizację i zakres działania CLKP oraz zasady współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi formacji.

Celem planowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmian jest przede wszystkim, jak czytamy w dokumentach, skoncentrowanie działalności CLKP na zadaniach wykonywanych na rzecz Policji, w szczególności przygotowywanie opinii i ekspertyz kryminalistycznych na użytek postępowań prowadzonych przez jednostki formacji czy prokuratury, utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych, a także innych zbiorów i baz, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym związanych z procesem rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw. Będzie ono realizować (tak jak obecnie) zadania podmiotu uprawnionego do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych, a także zadania Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji w zakresie szkolenia i potwierdzania kompetencji personelu badawczego oraz określania standardów pracy stosowanych w tych laboratoriach. Projekt zakłada również, że CLKP prowadził będzie dalej działalność naukową, tzn. badania naukowe i prace rozwojowe, w zakresie kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych stosowanych w procesie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.

Czytaj też

Na wniosek komendanta głównego policji minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie mógł jednak nałożyć na Dyrektora CLKP dodatkowe zadanie, jeżeli - jak podkreśla się w dokumentach - "będzie to niezbędne ze względu na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w celu wykonania zadań wynikających z obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i zobowiązań międzynarodowych". Chodzi o to, by umożliwić CLKP np. prowadzenie chociażby przesiewowych badań genetycznych w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 u funkcjonariuszy i pracowników Policji, co realizowane jest obecnie na podstawie szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Centralne Laboratorium Kryminalityczne Policji, już jako jednostka organizacyjna Policji, zyska także nową siedzibę. Przeznaczona zostanie na ten cel część modernizacyjnych środków, które formacja wydać ma na inwestycje i zakupy. Trafi do niej również nowy sprzęt. Jak czytamy w dokumentach, stosowana obecnie aparatura badawcza jest w dużym stopniu wyeksploatowana zarówno pod względem technicznym, jak również technologicznym. Konieczna jest modernizacja sprzętu laboratoryjnego, unowocześnienie kryminalistycznych metod badawczych, a także usprawnienie procesu badawczego. Planowany jest zakup m.in. systemów do badań narkotyków, badań chemicznych, identyfikacji i badań broni, urządzeń do pomiarów balistycznych, chromatografu gazowego do badania narkotyków i nieznanych substancji, chromatografu do badań alkoholi i substancji łatwopalnych, mikroskopu porównawczego umożliwiającego badanie dwóch próbek w tym samym czasie, oświetlaczy kryminalistycznych do ujawniania śladów kryminalistycznych, komór do ujawniania śladów daktyloskopijnych z zastosowaniem części technik wizualizacji, mikroskopów cyfrowych do badań chemicznych oraz do badań dokumentów, system automatycznej identyfikacji broni palnej pozwalający na automatyczne przeszukanie bazy łusek i pocisków w celu identyfikacji broni palnej.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze