Reklama

Policja

Absolwentom klas mundurowych będzie łatwiej wstąpić do Policji

Autor. KPP w Lubinie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zachęcić absolwentów klas mundurowych do wstąpienia w szeregi Policji. Według projektu ustawy, w roku szkolnym 2025/26 ma się rozpocząć rekrutacja do klas mundurowych, których absolwenci, jeśli zgłoszą się do służby w Policji, będą zwolnieni z testu wiedzy, a test sprawności fizycznej przejdą jeszcze w szkole.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zmian ustawy o Policji, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wynika z niego, że resort spraw wewnętrznych i administracji chce wprowadzenia korekt w procedurze doboru do służby w Policji. Zmiany dotyczyć mają określonej grupy kandydatów - byłych funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji – o których pisaliśmy w InfoSecurity24.pl - oraz absolwentów tzw. klas mundurowych.

Reklama

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że zmiany obejmujące kandydatów – absolwentów szkół ponadpodstawowych kończących oddziały o profilu mundurowym, będą „pozwalały na skrócenie wobec tych kandydatów postępowania kwalifikacyjnego i przeniesienie jednego z etapów tego postępowania (test sprawności fizycznej) na poziom szkoły ponadpodstawowej, w której zostaną utworzone oddziały o profilu mundurowym”.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wyjaśniono, że projektowane rozwiązania mają „umożliwić zarządzanie i prowadzenie odrębnego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby w Policji przed upływem trzech lat od ukończenia oddziału o profilu mundurowym (liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia), dla którego został określony odpowiedni program szkolenia”.

Czytaj też

Zgodnie z założeniami projektu postępowanie kwalifikacyjne wobec takich kandydatów nie będzie obejmowało testu wiedzy. Wyjaśniono, że będą oni „zwolnieni z etapu test sprawności fizycznej w sytuacji, gdy uzyskają oni pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w ostatnim roku szkolnym nauczania w oddziale o profilu mundurowym przez zespół, w którym będą uczestniczyli policjanci lub instruktorzy”.

Projektowane przepisy mają zapewnić systemowe rozwiązanie w zakresie tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym, które w ramach swojej działalności szkoleniowej będą jednocześnie realizowały program mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby w Policji, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie oraz kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych wśród uczniów” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Reklama

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, proponowane rozwiązania w zakresie utworzenia oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ponadpodstawowych „wzorowane są na obowiązujących już rozwiązaniach, jakie zostały wprowadzone w przedmiocie tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego”. „Wskazać bowiem należy, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zostały wprowadzone do ustawy – Prawo oświatowe przepisy umożliwiające prowadzenie w szkołach ponadpodstawowych oddziałów przygotowania wojskowego, w których są prowadzone zajęcia z zakresu edukacji wojskowej, zorganizowane zgodnie z wymogami określonymi w drodze rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego” – wskazuje w uzasadnieniu MSWiA.

„Wprowadzone zatem do projektowanej ustawy propozycje przepisów odnoszących się do przedmiotowego obszaru odwołują się wprost do przepisów aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo oświatowe dotyczących oddziałów przygotowania wojskowego, przy uwzględnieniu specyfiki służby formacji mundurowej, jaką jest Policja” – czytamy.

Reklama

Zgodnie z treścią projektu w szkołach publicznych i niepublicznych, wymienionych w ustawie, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały o profilu mundurowym. Jednocześnie wskazano, że utworzenie takiego oddziału będzie wymagało zezwolenia Komendanta Głównego Policji, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Ma on w nim też wskazać jednostkę organizacyjną Policji odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów.

„Komendant Główny Policji za pośrednictwem Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją szkolenia (…) w szkołach ponadpodstawowych prowadzących oddziały o profilu mundurowym” - czytamy w projekcie. Dodano przy tym, że warunkiem udzielenia zezwolenia jest m.in. zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia, występowanie potrzeb kadrowych w Policji na terenie działania jednostki organizacyjnej Policji, a także możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych. Ponadto, pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami organizacyjnymi Policji.

Czytaj też

Podkreślono też, że utworzenie oddziału „nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły”, a także „warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach”. W przypadku szkół publicznych - nie może również naruszać uprawnień ucznia do „bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych”.

Zgodnie z projektem wniosek o zezwolenie składa „organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział o profilu mundurowym ma rozpocząć działalność”. Wniosek musi zawierać m.in. datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału, a dołączyć do niego należy opinię rady pedagogicznej oraz „zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale o profilu mundurowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły”.

Z projektu wynika, że Komendant Główny Policji udziela zezwolenia po zasięgnięciu opinii właściwego kuratora oświaty, który oceni możliwości organizacyjne i kadrowe, a także opinii komendanta wojewódzkiego. Taka opinia ma zawierać „ocenę potrzeb utworzenia oddziału o profilu mundurowym na terenie działania jednostki organizacyjnej Policji, dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami organizacyjnymi Policji”, a także ocenę spełniania przez szkołę wymaganych warunków i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia, określonego w przepisach.

Projektowane zmiany zakładają możliwość cofnięcia zezwolenia przez komendanta głównego m.in. w przypadku stwierdzenia przez kuratora oświaty, że realizacja programu szkolenia przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Zezwolenie może być też cofnięte w przypadku negatywnej oceny komendanta wojewódzkiego. „Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału o profilu mundurowym. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia” – wskazano w uzasadnieniu.

Ponadto, zgodnie z projektem minister właściwy do spraw wewnętrznych „określa corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów o profilu mundurowym, uwzględniając potrzeby kadrowe i możliwości szkoleniowe Policji, oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa”. Jednocześnie założono, iż zgodnie z zapisami projektowanej ustawy, pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów o profilu mundurowym przeprowadza się na rok szkolny 2025/2026. „Pozwoli to na właściwe przygotowanie się szkół ponadpodstawowych do rozpoczęcia funkcjonowania oddziałów o profilu mundurowym na zasadach określonych w ustawie i w akcie wykonawczym do niej, począwszy od dnia 1 września 2025 r.” – dodano w uzasadnieniu.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze