Reklama

Służby Mundurowe

Na co związkowcy umówili się z MSWiA?

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Porozumienie, jakie związkowcy formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji podpisali niedawno z przedstawicielami MSWiA, docelowo – jak przekonuje i jedna i druga strona – ma stanowić swoistą mapę drogową dla wprowadzania dalszych zmian w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa. O tym, jak szybko rozpoczną się prace i jaki kształt ostatecznych reform uda się uzgodnić przekonamy się za jakiś czas, już dziś jednak możemy przyjrzeć się bliżej dokumentowi, który leżeć ma u podstaw dalszych działań.

Na trzech stronach dokumentu znajduje się 11 paragrafów, w których zapisano to, na co związkowcom udało się umówić z MSWiA. Po pierwsze – jak czytamy – od "1 stycznia 2022 r. funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną) wynikającą z projektu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji resortu w latach 2022-2025, zawierającą również kwotę wynikającą z podwyżki funduszu uposażeń o 4,4 proc.". Dodano też, że "w przypadku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2023-2025 funkcjonariusze otrzymają podwyżki uposażeń na poziomie tego wzrostu".

Czy podwyżki w 2022 roku to jedyne, oprócz ewentualnych waloryzacji, na które mogą liczyć mundurowi? To zależy. Po pierwsze, zgodnie z ustaleniami, żadne dodatkowe pieniądze – poza tymi w styczniu 2022 roku – w ramach nowej ustawy modernizacyjnej nie trafią na mundurowe konta. Tak wynika z informacji jakie przekazywali zarówno związkowcy jak i szefostwo MSWiA. Może się jednak okazać, że funkcjonariusze dodatkowe pieniądze dostaną. Jak mówił na dzień przed podpisaniem porozumienia w rozmowie z InfoSecurity24.pl Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, powstać ma zespół, "który będzie pracował nad co najmniej dwoma rozwiązaniami, które łączą się ze wzrostem uposażeń". Jedno z nich, to "stażowy dodatek progresywny bądź rosnąca, do wyższego niż dotychczas poziomu, wysługa lat". Jak tłumaczył, związkowcom chodzi o to, by "stażowe" mogło wynosić do 56 proc. Jankowski dopytywany czy w ustawie modernizacyjnej zapisane zostanie jedynie 500 złotych netto w 2022 roku odpowiedział, że "chodzi o coś znacznie ważniejszego". "Nie chcemy znowu wskazać, że w danym roku mamy dostać 300 zł, a potem za dwa lata 400 zł. Nie chcemy takich doraźnych działań" – mówił i podkreślał, że zamiarem jest wypracowanie rozwiązań systemowych, "tak żebyśmy już nie wracali nigdy do tej rozmowy".

O tym, czy wprowadzenie rozwiązań systemowych będzie możliwe, przekonamy się za jakiś czas. Otwarte pozostaje też wciąż pytanie czy ewentualne zmiany będą satysfakcjonujące dla większości środowiska. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że to właśnie kwestie uposażeń budzą zwykle najwięcej emocji. Nad kształtem zmian – co także zapisano w porozumieniu – pracować ma specjalny zespół powołany przez szefa MSWiA. Jak czytamy, "Minister powoła Zespół do spraw analizy rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych, w tym dotyczących systemu uposażeń". W jego skład wejść mają przedstawiciele MSWiA, związkowców oraz komendantów policji, PSP i SG.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. analiza systemu uposażeń pod kątem modyfikacji zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego, w szczególności wypracowanie rozwiązań zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie;
2. analiza świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

Par. 5 porozumienia zawartego w dniu 24.09.2021 r. w Warszawie

W dokumencie zawarto też paragraf dotyczący zmian w art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Minister doprowadzić ma do "zakończenia prowadzonych prac nad nowelizacją ustawy w zakresie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. – w terminie umożliwiającym wejście w życie, nie później, niż z dniem 1 marca 2022 r.". Oznacza to, że prace nad stworzonymi rozwiązaniami będą musiały przyspieszyć, bowiem – jak na razie – dokument nie trafił do Sejmu, a to właśnie tam, jak zapowiadali związkowcy, podejmowane mają być próby przekonania posłów do wprowadzenia oczekiwanych przez stronę społeczną zmian. 

Co jeszcze znajdziemy w porozumieniu? Szef MSWiA zobowiązał się do wydania rozporządzeń dotyczących mundurowych z Policji, PSP i SG. Chodzi o "podwyższenie grup zaszeregowania stanowisk służbowych dla funkcjonariuszy z grupy 2 do 3, z 3 do 4, z 4 do 5 od dnia 1 stycznia 2022 r.". Zapisano też, co zapowiadano podczas konferencji, że podwyższenie grup nastąpi również w przypadku mundurowych pełniących służbę na 5 grupie, jednak  jak zaznaczono  awans na 6 grupę następować "od 1 stycznia 2022 r. na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy)". W odpowiednim rozporządzeniu wprowadzona ma zostać też "możliwość awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego" oraz zniesione mają zostać limity etatowe w jednostkach organizacyjnych Policji, PSP oraz SG.

Na etapie opracowywania projektów rozporządzeń o których mowa w ust. 1 Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze Stroną Społeczną ustalą szczegółowy zakres zmian legislacyjnych, który może uwzględniać modyfikację rozwiązań ujętych w ust. 1 pkt 1-4.

Par. 3 ust. 2 porozumienia zawartego w dniu 24.09.2021 r. w Warszawie

Dodatkowo mundurowi mogą liczyć na wpisanie – co stało się już faktem, bowiem dokument w ubiegły piątek przyjął Sejm  do nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 proc. planowanych na rok 2021 uposażeń oraz utworzenie w przyszłym roku funduszu nagród w wysokości 2,7 proc. planowanych na rok 2022 uposażeń. Jak czytamy w porozumieniu, związkowcy zobowiązują się także, do "współdziałania z Ministrem w zakresie realizacji postanowień Porozumienia" i do "niepodejmowania akcji protestacyjnej w czasie realizacji Porozumienia". Co więcej, w razie potrzeby wykładni przepisów ma ona być dokonywana "wspólnie przez Ministra i Stronę Społeczną". Dodano też, że w razie naruszenia porozumienia, strony mają prawo je wypowiedzieć "w trybie natychmiastowym pod warunkiem uprzedniego wezwania (…)" pod warunkiem wezwania drugiej strony do jego realizacji i "upływie 7-dniowego terminu na zastosowanie się do wezwania".

Podpisanie porozumienia miało zakończyć pewien klincz który, z uwagi na opóźnienia m.in. we wdrażaniu ustawy modernizacyjnej czy realizacji postanowień umowy z 2018 roku, nastąpił w relacjach na linii mundurowi-rząd. Patrząc na policyjne grupy dyskusyjne widać jednak, że części środowiska to, co zapisano w dokumencie nie satysfakcjonuje. To jak kształtować będą się mundurowe nastroje w dużej mierze zależy od tego, jak szybko MSWiA wspólnie ze związkowcami i kierownictwem formacji wypracują kolejne "rozwiązania naprawcze" i zmiany, w wyniku których uposażenia funkcjonariuszy będą mogły wzrastać w sposób mniej doraźny niż dotychczas.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze