Reklama

Legislacja

Zmiany w pracy Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

Fot. KPRM
Fot. KPRM

Trwająca pandemia koronawirusa wymusiła na władzach wprowadzenie zmian w działaniu Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. Jak podkreśla się w dokumentach, nie ma obecnie bezpiecznej możliwości zwoływania jego posiedzeń. To jednak nie jedyne zmiany w działach grupy, które planuje rząd. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmieniający zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. Ma ono pozwolić na zapewnienie optymalnych warunków pozwalających na sprawną realizację bieżących działań grupy w trakcie trwającej sytuacji epidemicznej w Polsce. Jak podkreśla resort, "problematyka posiedzeń Zespołu zwykle dotyczy informacji niejawnych, co ogranicza możliwość ich organizacji w formie zdalnej za pośrednictwem ogólnodostępnych środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumienie się na odległość". Pomysł jest taki, by wprowadzić korespondencyjne uzgadnianie stanowisk między członkami grupy. Ma to pozwolić na zapewnienie ciągłości ich prac między posiedzeniami, które ze względu na sytuację w kraju nie mogą odbywać się co miesiąc. Z tego właśnie wymogu także rezygnują więc władze. Zgodnie z zaktualizowanymi przepisami, posiedzenia zwołuje przewodniczący, czyli minister do spraw wewnętrznych i administracji, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zespołu.

Co więcej, resort postanowił również uzupełnić i dostosować przepisy zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. do nazewnictwa stosowanego w aktualnie obowiązujących przepisach rangi ustawowej, w szczególności w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, a także do potrzeb wynikających  z dotychczasowej praktyki prac Zespołu. Chodzi mianowicie o zadania Zespołu, w których nie tylko zmieni się terminologia, ale zostaną one ograniczone. W praktyce bowiem część z nich nie była realizowana ze względu na brak takiej potrzeby. Zespół nie będzie się już więc zajmował organizowaniem współpracy z innymi państwami w zakresie zwalczania terroryzmu oraz koordynacji wymiany informacji i organizowaniem wspólnych operacji, a także inicjowaniem szkoleń i konferencji dotyczących zwalczania terroryzmu. 

Przypomnijmy, że międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych utworzony został w październiku 2006 r. Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów, który zapewnia współdziałanie administracji rządowej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Do podstawowych zadań zespołu m.in. należy m.in. monitorowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, przedstawianie opinii i wniosków Radzie Ministrów, opracowywanie projektów standardów i procedur w zakresie zwalczania terroryzmu. W jego skład wchodzą m.in. szefowie formacji mundurowych oraz służb specjalnych.

MR

image
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze