Reklama

Legislacja

Ustawa modernizacyjna uchwalona przez Sejm. 12 mld złotych na rozwój służb

Fot. Sejm RP/Twitter
Fot. Sejm RP/Twitter

W czwartek Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA oraz w Służbie Więziennej w latach 2022-2025. Ustawa zakłada m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Przez 4 lata modernizacja służb mundurowych, zarówno tych nadzorowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji jak i Ministerstwo Sprawiedliwości, kosztować będzie ponad 12 mld złotych. 

Sejm zakończył, przynajmniej na jakiś czas, prace nad pilnym rządowym projektem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA w latach 2022-2025 i nowelizacji ustawy o Policji. Najważniejsza wprowadzona przez posłów zmiana, jeszcze po pierwszym czytaniu, dotyczy wpisania do ustawy także programu modernizacji Służby Więziennej. Zgłoszono również poprawki dotyczące ustawowego uregulowania dla ustanowienia odznaczenia oraz wprowadzenia dodatku do emerytury (o 1 proc. podstawy) dla osób, które z narażeniem życia interweniowały w trakcie służby. Chodzi dokładnie o mundurowych, którzy otrzymali Medal imienia podkomisarza Andrzeja Struja. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 430 posłów, pięciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki, które do ustawy zgłosiła Lewica, PSL i koło Polska 2050.

Więziennictwo do modernizacji

Czteroletni program modernizacji Służby Więziennej zakłada, jak to ujęto w dokumentach, poprawę bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych; zakup i zwiększenie liczby użytkowanych pojazdów specjalnych, autobusów do przewozu grupowego i pojazdów przeznaczonych dla Zespołów Terenowych Dozoru Elektronicznego; poprawę efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych oraz odtworzenie i poprawa infrastruktury jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; modernizację systemów informatycznych, łączności i monitoringu wizyjnego; zmianę systemu zatrudnienia kadry medycznej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności; poprawę warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych Służby Więziennej "Funkcjonariusz PRO"; wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej przez podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej; wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej; wzmocnienie etatowe dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; poprawę infrastruktury Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Do wydania formacja będzie miała na ten cele ponad 1,865 mld złotych. 

Mówiąc o poprawie warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ministerstwo chce pozyskać nowe uzbrojenie i środki ochrony, a także "wprowadzić do użytku mobilnych strzelnic kontenerowych". W Służbie Więziennej powstać mają też nowe miejsca "zakwaterowania osadzonych" oraz odtworzona i poprawiona ma zostać infrastruktura jednostek organizacyjnych. Ma to wpłynąć m.in. na poprawę wykonywania obowiązków służbowych przez personel więziennictwa. 

Ze składanych już jakiś czas temu deklaracji wynikało, że w ramach programu modernizacji SW, dla funkcjonariuszy przewidziana będzie podwyżka uposażeń. Ostatnio przedstawiciele resortu sprawiedliwości zapewniali też, że będzie ona nie mniejsza niż ta, jaką otrzymać mają mundurowi pełniący służbę w formacjach podległych MSWiA. Zgodnie z zapisami ustawy, wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń ma nastąpić przez podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie. Planowany jest wzrost wielokrotności kwoty bazowej od dnia 1 stycznia 2022 roku w wysokości o 0,251 przy założeniu kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w wysokości 1 614,69 zł. Po tych zmianach, jak przekonują projektodawcy, przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SW w roku 2022 wzrośnie w skali miesiąca na etat wraz z nagrodą roczną o 405,29 zł. Pozostała część podwyżki, tak by była ona taka sama jak ta w formacjach MSWiA (677 zł brutto), wynikać będzie z przewidzianej na przyszły rok waloryzacji.

Co ciekawe, resort sprawiedliwości, podobnie jak MSWiA, zamierza w najbliższych latach zwiększyć stan etatowy podległej sobie formacji. Lącznie do SW trafić ma łącznie 580 mundurowych etatów: 2023 - 100 etatów, 2024 i 2025 - po 240 etatów. 

Rozwój wart ponad 10 miliardów

Od stycznia ruszyć ma Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025. Jak podkreśla resort spraw wewnętrznych i administracji, po dwóch dotychczasowych programach modernizacji formacji konieczne jest dalsze realizowanie inwestycji budowlanych, a także zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie wyposażenia w sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności, oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Obszarem modernizacji będzie również wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez podwyższenie uposażeń i wynagrodzeń, jak również zwiększenie nakładów na rozwój szkolenia, w tym szczególnie szkół policyjnych. Na te cele przeznaczonych zostanie w ciągu najbliższych lat prawie 10,031 mld złotych. 

image
Źródło: Załączniki do projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” oraz zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Policja do wykorzystania w ramach programu będzie miała ponad 6,4 mld złotych. Na, jak to ujmuje resort w dokumentach, inwestycje rzeczowe, przeznaczy ponad 2,3 mld złotych. Część tej kwoty przeznaczona zostanie na budowę nowych, zakończenie budowanych aktualnie oraz przebudowę i rozbudowę eksploatowanych obiektów (1,060 mld złotych). Pozwolić ma to na budowę obiektów służbowych, kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz procesu odtworzenia/przywracania posterunków Policji (250). W związku z planowanym zmianami w systemie szkolnictwa policyjnego konieczna jest także rozbudowa infrastruktury szkół policyjnych.

W ramach zakupu sprzętu transportowego zaplanowano kontynuację zadań związanych z modernizacją floty transportowej oraz taboru lotniczego na łączną sumę 516 683 tys. zł, w tym 511 183 tys. zł na sprzęt transportowy oraz 5500 tys. zł na tabor lotniczy (chodzi o zakup specjalistycznego sprzętu obsługowego do śmigłowców policyjnych). Co do sprzętu transportowego, ma go być dokładnie 1846 sztuk. Na liście znajdziemy samochody do przewozu psów służbowych, oznakowanie i nieoznakowane radiowozy, różnego rodzaju furgony, ambulanse sanitarne, czy samochody ciężarowe i autobusy. Formacja ma również dokupić transporter opancerzony czy lekki transporter opancerzony, który trafi do kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". Do policyjnych specjalsów trafią również pojazdy do przewozu materiałów niebezpiecznych, czyli wybuchowych. 

Na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej zaplanowano 192,820 mln złotych, w tym na zakupy na potrzeby CLKP, wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych oraz na sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej. W zakresie uzbrojenia i techniki policyjnej planuje się zakup pistoletów i kabur, pistoletów maszynowych, granatników jednostrzałowych, urządzeń RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków, laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu, przenośnych detektorów skażeń biologicznych, przenośnych detektorów substancji chemicznych, noktowizji/termowizji, kamizelek kamuflowanych, kamizelek zintegrowanych "Plate Carier", kamizelek zintegrowanych, hełmów i tarcz kuloodpornych, przyłbic do hełmów, kombinezonów dla pirotechników, kasków policyjnych z osłoną twarzy i filtracyjnymi maskami przeciwgazowymi, sprzętu ochrony osobistej przed skażeniami chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi oraz kamer nasobnych.

Modernizacyjne środki przeznaczone zostaną również na zakup zestawów spadochronowych (36) z przeznaczeniem dla służby kontrterrorystycznej, zestawów przeciwuderzeniowych (3600 kpl.), kurtek ochronnych (softshell; 6000 szt.) przeznaczonych do noszenia pod zestawy przeciwuderzeniowe, aby zwiększyć komfort służby i zapewnić większą swobodę ruchów użytkujących je policjantów, kombinezonów dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stokach górskich (300 kpl.), kombinezonów dla policjantów pełniących służbę na motocyklach (900 kpl.), odzieży nurkowej (76 zestawów) dla służb kontrterrorystycznych oraz umundurowania wyjściowego, co wynika z realizowanych prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia na wyposażenie Policji nowego wzoru munduru wyjściowego.

Straż Graniczna przez cztery lata do wykorzystania będzie miała prawie 1,5 mld złotych, z czego na inwestycje budowlane przeznaczyć ma prawie 439 mln złotych. Priorytetowym jej zadaniem, jak wskazuje MSWiA w dokumentach, będzie wzmocnienie wschodniej granicy Polski, a tym samym zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W tym celu w latach 2022-2024 zrealizowane zostaną dwie kluczowe inwestycje, czyli modernizacja Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich  o wartości ok. 126 mln zł) oraz budowa systemu perymetrycznej ochrony granicy (o wartości ok. 59 mln zł). 

Pojawią się również nowe obiekty na potrzeby placówek SG, dojdzie do przebudowy infrastruktury technicznej i obiektów SG na potrzeby systemów teleinformatycznych, a także do, jak to ujęto w dokumentach, do "stworzenie właściwych warunków do przechowywania środków transportu powietrznego oraz obsługi technicznej środków transportu" oraz "stworzenie właściwych warunków szkolenia funkcjonariuszy SG". 

Straż Graniczna będzie miała również do wydania 239 mln złotych na sprzęt transportowy, m.in. dwa poduszkowce, dwa samoloty rozpoznawcze (zastąpią starzejące się maszyny PZL-104MF Wilga 2000), cztery bezzałogowe statki powietrzne (wraz z pojazdami do ich przewozu i obsługi), a także ok. 370 pojazdów, w tym patrolowych, mikrobusów i autobusów oraz samochodów ciężarowych i specjalnych. Za ok 39 mln złotych formacja kupić ma natomiast systemy obserwacyjne, czyli m.in. pojazdy obserwacyjne PJN oraz wymienić optoelektronikę na wieżach obserwacyjnych w 4 lokalizacjach. Do kupienia jest również 250 kompletów urządzeń termowizyjnych oraz 330 sztuk broni. Na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy planuje się przeznaczyć kwotę 24 mln zł. W ramach Programu planowany jest zakup ok. 8500 zestawów umundurowania w różnej konfiguracji i zestawieniu. 

Kolejna na modernizacyjnej liście jest Państwowa Straż Pożarna, na której "konto" trafią w najbliższych latach dodatkowe 2 miliardy złotych. Inwestycje budowlane mają pochłonąć ok. 800 mln złotych. Priorytetem ma być tu budowa nowych strażnic, a dokładnie 53 tego typu obiekty, co pochłonie ok. 70 proc. środków na inwestycje budowlane. Reszta przeznaczona zostanie na modernizację i przebudowę 67 istniejących już budynków. 

Na sprzęt transportowy PSP będzie miała 138 mln złotych. Jak czytamy, docelowo w 4-letniej perspektywie realizacji Programu przewiduje się zakup 40 specjalnych pojazdów pożarniczych (samochodów z drabiną mechaniczną). 

Będzie to sprzęt najnowszej generacji, wyposażony w podwozia o wysokiej odporności na siły skrętne, w system stabilizacji drgań oraz podpór umożliwiający ich rozstawianie nawet na zatłoczonych parkingach (pod samochodami lub przeszkodami). W zależności od specyfikacji (z uwzględnieniem potrzeb operacyjnych) będą to drabiny, także z tzw. łamanym przęsłem, wyposażonym w kosz ratowniczy, działko wodno-pianowe lub nosze ratownicze. Nowe możliwości tego sprzętu, tj. odporność na warunki atmosferyczne, szybkość sprawiania i zasięg pracy, pozwolą na sprawniejsze i łatwiejsze dotarcie do punktu niesienia pomocy, przy podniesieniu bezpieczeństwa pracy strażaków.

fragment uzasadnienia projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

W okresie realizacji programu planowana jest również wymiana umundurowania służbowego i koszarowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej, która obejmie każdego funkcjonariusza. Łączne nakłady na ten cel w latach 2022–2025, uwzględniające także zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy, wyniosą 100 mln zł.

Formacja, której zadaniem jest ochrona najważniejszych osób w państwie, w ramach programu modernizacji otrzyma prawie 214 mln złotych. SOP za tę kwotę planuje inwestycje budowlane. "Środki finansowe umożliwią m.in. rozpoczęcie budowy i przebudowę głównie: budynku administracyjno-biurowego, co pozwoli na dyslokację sił i środków SOP w jednym obiekcie, rozbudowę bazy szkoleniowej SOP" - czytamy. Na modernizację sprzętu transportowego zaplanowano kwotę ok 24 mln zł, która obejmie zakup nowych pojazdów specjalistycznych wyposażonych w sprzęt i urządzenia służące do przewozu przesyłek zagrożonych, rozpoznania zagrożeń biochemicznych, rozpoznania pirotechnicznego, prowadzenia obserwacji, przewozu psów służbowych, zapewnienia łączności, transportu samochodów ochronnych, pojazdów służących za Ruchome Stanowiska Kierowania oraz ambulansu sanitarnego.

Mundurowi SOP wyposażeni zostaną również w pistolety maszynowe nowej generacji, karabinki oraz karabiny. Planuje się także doposażenie formacji w sprzęt termowizyjny i noktowizyjny. Do wymiany są również kamizelki kamuflowane. 

To jednak nie inwestycje budowlane czy w sprzęt pochłoną największą część modernizacyjnych środków, a wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy. W ciągu czterech lat będzie to bowiem, łącznie, ponad 5 miliardów złotych. 

MSWiA zakłada wzmocnienie formacji dodatkowymi etatami funkcjonariuszy, które realizowane będzie w Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Corocznie w Policji będzie to: w 2022 r. – 1700 etatów, 2023 r. – 1300 etatów, 2024 r. – 1300 etatów, a także 1300 etatów w 2025 r., czyli w czteroletnim okresie nastąpi łączny wzrost o 5600 etatów. Etaty te planuje się przeznaczyć m.in. na wzmocnienie służby prewencyjnej oraz na obsadzenie planowanych do odtworzenia lub przywrócenia posterunków Policji. W Straży Granicznej nastąpi coroczne zwiększenie stanu etatowego o 200 etatów w latach 2022–2024, a w ostatnim roku, tj. 2025, o 150 etatów, czyli w skali czterech lat nastąpi wzrost łącznie o 750 etatów. Etaty te w głównej mierze dedykowane będą na wzmocnienie ochrony wschodniej granicy Polski, z jednocześnie Unii Europejskiej. Natomiast w Państwowej Straży Pożarnej zakłada się zwiększenie w 2022 r. o 150 etatów, w 2023 r. – 200 etatów, 2024 r. – 200 etatów i w 2025 r. – 200 etatów. Tak więc łączny wzrost wyniesie 750 etatów. W głównej mierze wzrost przeznaczony będzie na wzmocnienie obsady komend powiatowych (miejskich).

W przypadku w latach 2022–2025 wzrost uposażenia funkcjonariuszy wyniesie przeciętnie miesięcznie na etat w:

 • Policji - 406 zł (z nagrodą roczną), co stanowi wzrost o 6,59 proc. w stosunku do roku 2021,
 • SG - 406 zł (z nagrodą roczną), co stanowi wzrost o 6,59 proc. w stosunku do roku 2021,
 • Państwowej Straży Pożarnej - 406 zł (z nagrodą roczną), co stanowi wzrost o 6,69 proc. w stosunku do roku 2021,
 • SOP - 406 zł (z nagrodą roczną), co stanowi wzrost o 5,60 proc. w stosunku do roku 2021.

Program modernizacji niesie za sobą również, niejako przy okazji, ważne zmiany w samej ustawie o Policji. Dotyczą one, po pierwsze, funkcjonowania i organizacji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Obecnie podstawowym zadaniem CLKP jest prowadzenie badań naukowych, szkoleń oraz prac rozwojowych dotyczących kryminalistyki. Po zmianach, główna działalność CLKP będzie skoncentrowana na zadaniach wspierających pracę Policji.

Policję czekają również zapowiadane od jakiegoś czasu zmiany w systemie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego policjantów. Na liście jest nie tylko budowa nowej jednostki szkoleniowej, która powstać ma w Lublinie, ale również m.in. wprowadzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych podoficerskich lub aspiranckich. Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone przy okazji uchwalania kolejnego programu modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA.

Program modernizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., natomiast zmiany w ustawie o Policji zaczną obowiązywać w terminach późniejszych, co - jak zaznaczono - stworzy możliwość optymalnego dostosowania do nowych rozwiązań prawnych.

Ustawą zajmie się teraz senat i w związku z tym, że dokument procedowany jest jako pilny, ma na to nie 30, a 14 dni. Zatem wiele wskazuje na to, że jeszcze w grudniu pod przepisami znajdzie się prezydencki podpis.  

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (29)

 1. Lolek

  Też uważamy, ze postąpiono bardzo nie fair pomijając protestujących.To dzięki nim są te pieniądze. A związki, brak słów.

 2. Yanusz

  No właśnie, priorytetowe zagadnienia, jakie kwoty na przyszłe lata?, jak będzie ze szkołami podoficerskimi i aspiranckimi?, co z awansami na grupy?, ciągle nic nie wiadomo.

 3. Maciek

  Wziąłem tę nagrodę specjalną, ale czuję się jak szmata, wiedząc o tym, że koledzy, którzy walczyli o lepszą policję zostali z niczym. Jednak pieniądze to nie wszystko, nie po to wstąpiłem do policji.

  1. Vv

   Dlatego taki parytet podziału został wprowadzony . Chodzi o to aby zastraszyć, upokorzyć osoby , które poszły we wrześniu na L4 , żeby zrozumieli ,ze następnym razem się to nie opłaci. Chodzi o to aby taka prawdziwa psia grypa się już nigdy nie powtórzyła . Związki się sprzedały za dziadkowe . Ostatni wpis na stronie nszzp to porażka , cieszą się ze 01 popiera jakiś wyimaginowany dodatek progresywny. Zero konkretów.

  2. Alek

   Piszesz o solidarności zawodowej, naprawdę uważasz że kogoś obchodzi że ktoś drugi został bez pieniędzy?, że wyeliminowała go jakaś bzdura czy niezawiniona absencja, owszem, ściemniczom i leserom mówimy stanowcze nie!, ale były przypadki stricte losowe, a tu zastosowano ogólny szablon a można było spokojnie rozpatrzyć każdy przypadek, czas był, stąd daj spokój, kasa się zgadza i gitara, reszta to krajobraz.

 4. PL

  Dodatek motywacyjny?, chyba demotywacyjny, ile ludzi odpadło z powodów od nich niezależnych, ktoś złamał nogę, ktoś zachorował na wirusa, ktoś załapał zatrucie pokarmowe we wrześniu, ile było takich przypadkowych incydentów które wyłączały ludzi z dodatku?, bardzo wiele, naprawdę nie można było stworzyć progresywnego premiowania dodatkiem motywacyjnym?, to co, jedne rodziny mają teraz syte święta, a inne nie muszą, to jest właśnie poróżnianie środowiska, arcymistrzowsko rozegrane. Zbliżają się awanse na grupy, tu też będą równi i równiejsi?, bo jedni będą czekać rok czy dwa miesiące a inni 4 lata, bo dotąd nie ma kryteriów przyznawania, a potem zdziwienie, że ludzie odchodzą, że nie ma chętnych, że są narzekania, z powietrza nic się nie bierze ......

 5. Ponawiam temat

  Po roku 2022 nikt nie podaje kwot na kolejne lata 2023, 2024, 2025?. Skoro program modernizacji zakłada rozwój i wzrost płac na te lata, to w oparciu o 2022 (500pln) musi być przecież jakaś wytyczna wartości wzrostu wynagrodzenia na każdy rok, więc ile na kolejne lata?, po kolei, podajcie konkrety i kwoty a nie jakieś mętne wyliczenia ilości etatów i ogólnych kwot na resort, bo te zawierają w sobie oprócz uposażeń także modernizację sprzętu, budynków, floty, etc.., ile zostanie w naszej kieszeni?

 6. Buba

  a służba cywilna nadal z 9 lat bez podwyżek?

 7. Roch

  Nie ma tu co czekać na cuda było i będzie tylko gorzej nie mam już siły na to i wiem ze inni też.Dobrze że mam już 15 lat bo w tym gnoju nie da się już żyć za te marne obietnice które nie są spełniane.

  1. Olo

   Masz 15 lat odpocznij ja też idę na eme i wielu ,których znam. Nikt nie planuje siedzieć w syfie dłużej niż 15 .

 8. Janek

  Ludzie co robicie w sprawie 15A

  1. Mietek

   Nikogo to nie interesuje

 9. Poldek

  Koledzy w tym artykule nie jest napisane że co roku w latach 22-25 będzie podwyżka po 406 złotych. Napisali ze w tym okresie będzie tylko w 22 roku bo porównali wzrost do 21 roku. Coś tu nie gra przecież te 500 złotych już prawie zjadła inflacja a w przyszłym roku będzie około 10 procent inflacja i będziemy w sumie na minusie. Związkowcy powinni rozwiać te wątpliwości i to szybko bo na razie źle to wygląda. W 23 roku powrócimy do tematu podwyżek i tak bez końca trzeba się będzie szarpać. Tu potrzebny jest jasny system.

  1. Karol

   Tutaj był kiedyś jasny system? Kot mógł poszedł na eme albo się szykuje a młodzi mają problem. Nikt nie docenia dobrego funkcjonariusza to czego się spodziewasz? Niech nikt nie myśli ,że mu rzucą więcej niż kilka stówek i to będzie tyle a w gazetach piszą jak by każdy z nas dostał tysiące.

 10. SKANDAL

  ...CZAS PAKOWAĆ WALIZKĘ !!!!!!!.....Z OBIECANYCH PODWYŻEK ZOSTAŁO 500 PLN PRZY DWUCYFROWEJ INFLACJI........

 11. zombie

  "W przypadku w latach 2022–2025 wzrost uposażenia funkcjonariuszy wyniesie przeciętnie miesięcznie na etat w: Policji - 406 zł (z nagrodą roczną), co stanowi wzrost o 6,59 proc. w stosunku do roku 2021" Czyli od stycznia 2022 podwyżka i do 2025 nic ?

  1. Seba

   Na to się zgodziły związki.

 12. Marian

  Tak sobie czytam ten projekt i widzę, że w art. 19 mówiącym o Służbie Więziennej pięknie wciśnięto taki zapis: "Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy, zwanej dalej „wysługą lat”, zalicza się: 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....) 4. (.....) 5. okresy ukończonych przez funkcjonariusza studiów wyższych, w wymiarze nie dłuższym jednak od programowego czasu trwania jednolitych studiów magisterskich albo programowego czasu trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia; Mam pytanie - czy inne służby - Policja, SG, Straż Pożarna czy SOP mają też taki przywilej? Bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć... Nie mówię o nagrodzie jubileuszowej, ale o dodatku za wysługę.

 13. Bekay

  Ja jestem podchorążym na uczelni wojskowej, mam zapewnione spanie, jedzenie a od przyszłego roku żołd na poziomie 4400zł i więcej. Żyć nie umierać i czekać aż będą podwyżki również w wojsku :D Podatnicy wytrzymają, budżet jest z gumy.

  1. Nlaz

   Naprawdę jesteś podchorążym?

  2. Janek

   Bez przesady jak tak dobrze to dlaczego młodzi unikają służby? Budżet nie jest z gumy ale funkcjonriusz tez musi z czegoś zyć.

  3. Bekay

   Do Janek. Każdemu kto psioczy na służby dokładnie to samo powtarzam, etatów pełno nawet i na uczelniach wojskowych dużo miejsc, skoro tak dobrze to dlaczego tak mało chętnych, wszyscy młodzi zostają programistami z pensją 15tys czy raczej idą na lekkie studia które nie dają dobrej pracy?

 14. Utro

  To prawda tacy na 8 gr nawet dyżurni za starych czasów bez matur i studiów dalej robią a z dziadkowym biorą tyle co młodzi komendanci ok 8000 spokojnie.To jest chore takie różnice z wypłacie dlaczego nie zrobią dziadkowego po 15 latach przecież zaraz tych ludzi nie będzie bo odejdą.Niech się opamiętają te związki jak chcą mieć ludzi.

  1. Olo

   Tutaj nikt się nie opamięta bo każdy tylko patrzy jak się nachapać. Myślisz ,że ktoś patrzy w przód co będzie dalej?

 15. notoco

  w Policji będzie to: w 2022 r. – 1700 etatów, 2023 r. – 1300 etatów, 2024 r. – 1300 etatów, a także 1300 etatów w 2025 r., czyli w czteroletnim okresie nastąpi łączny wzrost o 5600 etatów. Raczej wakatów. Nie zauważyłem, żeby chętni zaczęli się pchać drzwiami i oknami...

  1. Stary

   Widzisz aby dzisiaj byli jacyś chętni ? Garstka a i tak odchodzą jak zobaczą jak to wygląda od środka. Nie wiem to będzie zajmował się tym fachem za kilka lat. A te pieniądze młody jak coś umie zarobi bez problemu i to ze świętami i weekendami wolnymi .

 16. Kpp

  Jakie kursy podoficerskie?? Śmiech ma sali.. ludzi brakuje.. nie ma czasu na jakieś niepotrzebne szkolenia.. ludzi brakuje w pierwszej linii..

 17. Bekay

  "W przypadku w latach 2022–2025 wzrost uposażenia funkcjonariuszy wyniesie przeciętnie miesięcznie na etat w: Policji - 406 zł (z nagrodą roczną), co stanowi wzrost o 6,59 proc. w stosunku do roku 2021," . Chyba źle to nie wygląda, tylko musi być też co roku waloryzacja żeby te 406zł z pierwszego roku podwyżek było nadal coś warte w ostatnim roku podwyżek.

  1. Piotr

   Źle może i nie? No ale czemu emeryci mają mieć podwyżkę przynajmniej 7.7% w marcu za zasiedzenie w domu? A ty dostaniesz 6.59% za narażanie się ? Emeryt policyjny pozdrawiam

  2. Holyd

   A kto ci obiecał podwyżki w następnych latach? Ma lbyc tylko w 2022 i koniec.

 18. Darek

  Pytanie do związkowców - kiedy usłyszymy o postępach w sprawie art. 15. Składki wiecie jak brać i poza paczkami na mikołaja zresztą za nasze pieniądze nic nie załatwicie.

  1. mio

   Zgadza się 15a to powinien być priorytet. Wiem ze zaraz otworzą mordki, ci którym się nie należy i będą pisać jak to rząd idzie nam na rękę z tym 15aa ab cd itd. Ale to bzdura. Podstawą to usunąć kryterium 25lat.

  2. Stary

   25 lat to już nikt nie usunię bo by społeczeństwo szału dostało. Oni do 70 będą robić.

 19. Tolek

  Na posterunkach nie ma dyżurnych tylko w całodobowych KP

 20. Kundel

  W kolejnych latach ma być podwyższka wynikająca z waloryzacji. I to sprawiedliwe według mnie.

  1. Piotr

   Nawet w tej najbliższej podwyżce nie uwzględnili wam waloryzacji bo macie dostać około 4,4% a waloryzacja dla emerytów ma być 7,7% więc o czym ty piszesz?

 21. Romuald

  Po co podwyżki dobrze jest ja jestem zadowolony ledwo skończyłem liceum nie mam matury siedze se na wsi na dyzurnym 8 gr biorę 8200 na rękę bo jestem dziadkiem 48 lat co mi więcej trzeba.Ale takie premie jak teraz on 4500 na rękę mam dostać to mogły by być co roku hoł hoł hoł

  1. Konstanty z Miasta.

   Inni, mają teraz tobie gratulować, czy ubolewać i współczuć nad losem małomiasteczkowego?

  2. Pasto

   Romuald Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Na wsi nie możesz mieć 8 grupy . A i te 4500 netto też niemozliwe. Więc nie pisz bzdur krecie bo jeszcze inni uwierzą

  3. Polo

   Ledwo skończyłeś liceum bez matury czyli policja uratowała ci życie. Wiem romek że twój wpis to jedna wielka prowokacja ale nie pisz bzdur bo jakiś cywil przeczyta i pomyśli że w policji są kosmiczne zarobki. Na wsi jako dyżurny może masz góra 6 grupę i zamykasz posterunek o 15.30.

 22. kFiatek

  Policja na zakup samochodów będzie miała ponad 500 milionów złotych i kupi ok 1800 pojazdów.... czyli blisko 300tys. za sztukę??!!!!

  1. Gogi

   Auta są drogie teraz szczególnie naklejki policja

 23. Robert

  Fajnie tylko co będzie wartalo to 500 zł w 2024 jak nawet inflacyjnego nie obiecali a to 500 zł jest zezarte przez inflację już w tym roku.Niby ruch do przodu a dalej toniemy w błocie tak to nie będzie nigdy dobrze nie ma na co czekać cza stąd uciekać.

 24. jan

  mialo byc 500zl podwyzki potem 460zl a teraz 406zl i to brutto brawo zwiazkowcy kpina!!!!

  1. Dede

   Lacznie 677 co netto daje 500... rusz mozgownica

  2. Olo

   Miało być 677,ale w tym artykule jak byk jest napisane że w 2022-2025 dostaniemybpo 406 zł

  3. yogi

   677 :13 52,077x12624,92-17% (518,68 i obiecali tyle netto) a chcą dać 406:1331,23x12374,76-17%311,05 mi wychodzi, że to nieco ponad połowę. Brawo związki.

 25. Czarny

  Czy Związek w Policji zamierza negocjować jakiekolwiek podwyżki w latach 2023 - 2025?

  1. Pies

   Tam pisze że 406 zł co ROK, a pierwsza od 2022 r 406 zł plus inflacyjne czyli 677 brutto

Reklama

Najnowsze