Reklama

Legislacja

Mundurowi na kwarantannie lub izolacji otrzymają 100-proc. płatne L-4. Posłowie przegłosowali ustawę

Fot. straz.gov.pl/st. chor. sztab. Marynarki Wojennej Arkadiusz Dwulatek
Fot. straz.gov.pl/st. chor. sztab. Marynarki Wojennej Arkadiusz Dwulatek

Sejm zdecydował, że m.in. funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA, żołnierze i funkcjonariusze Służby Więziennej, zyskają uprawnienie do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich w przypadku skierowania na kwarantannę lub izolację w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Zmiany jakie zaproponowano w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, mają charakter systemowy, a więc uprawnienie, o którym mowa nie będzie ograniczało się jedynie do epidemii koronawirusa, ale obejmie także inne przypadki chorób o których mowa „w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (…) w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby”.

Z jednodniowym poślizgiem, związanym z wtorkowym odroczenim posiedzenia Sejmu, które nastąpiło na skutek wniosku formalnego Koalicji Obywatelskiej, sejmowa Komisja Zdrowia, wczoraj przez blisko 12 godzin pracowała nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Dokument przygotowany przez posłów PiS, został uznany za wiodący i to właśnie do jego treści dodano szereg poprawek, także dotyczących pełnopłatnych zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy służb mundurowych poddanych kwarantannie lub izolacji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

W myśl uchwalonych przepisów, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym mundurowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu "stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby" zachowa on prawo do 100 proc. uposażenia. Takie prawo przysługiwać ma też mundurowym w sytuacji powstałej "na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby". By móc skorzystać z nowych rozwiązań, konieczne będzie jednak potwierdzenie od przełożonego, bowiem wykonywanie zadań służbowych, o których mowa, stwierdzać ma pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona przez niego osoba, w przypadku SOP "Komendant SOP lub upoważniona przez niego osoba", a w stosunku do funkcjonariuszy SW "przełożony".

Uprawnienie do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich przysługiwać będzie policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straż Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, strażnikom gminnym i miejskim, żołnierzom oraz funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Jak tłumaczył Sławomir Gadomski, wiceszef resortu zdrowia reprezentujący na posiedzeniu Komisji rząd, zmianami objęte mają zostać służby, które "aktywnie włączają się w walkę z Covid-19". Za przyjęcie ustawy w zaproponowanym przez Komisję kształcie, głosowało dziś 423 posłów, przeciwnych było 11, wstrzymało się 9.

Mundurowi, ale nie tylko z MSWiA

Część służb dodano w trakcie prac w Komisji Zdrowia. Zgodnie z poprawką zgłoszoną przez poseł Hannę Gil-Piątek, zmianami objęci zostali też strażnicy gminni i miejscy. Na mocy zmienianych przepisów ustawy o strażach gminnych bowiem, "w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3, w przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy, klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innej sytuacji kryzysowej, na obszarze województwa lub gminy, wojewoda może na czas określony zarządzić użycie straży do wspólnych działań z Policją". W takim przypadku, straż gminna lub miejska, podlegać będzie dowództwu właściwego terytorialnie komendanta Policji. Wiceszef resortu zdrowia, reprezentujący na posiedzeniu Komisji rząd, przychylił się w związku z tym do wniosku, by ci strażnicy gminni lub miejscy, którzy zostaną oddelegowani do pełnienia tych zadań, podobnie jak policjanci, zyskali prawo do 100-proc. płatnego zwolnienia lekarskiego w sytuacji, kiedy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych trafią na kwarantannę lub izolację. Ostatecznie poprawka została przez Komisję przyjęta.

Katalog uprawnionych służb - za sprawą propozycji zmian zgłoszonych przez posłów klubu parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 - rozszerzono też o strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym przypadku, opowiednie zmiany znalazły się w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie przyjętymi zmianami, w przypadku OSP, to czy kwarantanna lub izolacja powstała w związku z wykonywaniem zadań członka OSP, nie będzie wymagać potwierdzenia przez osoby trzecie.

Poprawki do projektu ustawy zgłosił też poseł Bolesław Piecha, w wyniku czego do katalogu dodano także Służbę Więzienną. W ostatnich dniach z wnioskami o interwencję w tej sprawie do wiceszefa resortu sprawiedliwości Michała Wosia, który na co dzień nadzoruje Służbę Więzienną, zwracali się przedstawiciele obu związków zawodowych działających w formacji. Uprawnienia do 100-proc. płatnych zwolnień lekarskich zyskali też żołnierze służby zawodowej, funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Pakiet poprawek zgłoszonych przez posła PiS został poparty przez przedstawiciela rządu i Komisję.

Zmianami w przepisach nie zostali - jak na razie - objęci funkcjonariusze Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Służby Celno-Skarbowej i Straży Marszałkowskiej. Choć jeśli chodzi o tę ostatnią grupę, podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia z sugestią dopisania do katalogu beneficjentów zmian funkcjonariuszy SM wystąpiło Biuro Legislacyjne Sejmu, ponieważ jednak nie złożono odpowiedniej poprawki, ostatecznie sejmowi mundurowi uprawnienia nie otrzymali.

Jak mówił dziś z sejmowej mównicy Bolesław Piecha (PiS) "pracownicy na pierwszej linii frontu walki z epidemią, nie tylko pracownicy zdrowia, ale też służb: policji, wojska, straży pożarnej, strażnicy gminni, kiedy z powodu czynności służbowych dojdzie do zakażenia, a w konsekwencji leczenia, izolacji lub kwarantanny, będą pobierać zasiłek w wysokości 100 proc. należnego świadczenia ZUS, a nie jak dotychczas 80 proc. Poszerzyliśmy tę grupę o pracowników służby więziennej i pracowników opieki społecznej".

Nowe przepisy – dotyczące pełnopłatnych L-4 dla mundurowych - "wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 5 września 2020 r.". Warto przypomnieć, że to właśnie na początku września moc straciły poprzednie regulacje w tym zakresie. Teraz ustawa trafi do Senatu, który ma zebrać się najbliższy poniedziałek o godzinie 16:00. "Przyśpieszamy posiedzenie Senatu tak szybko, jak to jest możliwe. Jesteśmy otwarci na współpracę z rządzącymi, ale oczekujemy rzetelnego, uczciwego podejścia również z drugiej strony" - zapewnił dziś marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Czy i kiedy ustawa wróci do Sejmu zależy od tego, jak potoczą się jej losy w Senacie. Wydaje się jednak, że wprowadzenie pełnopłatnych L-4 dla mundurowych na kwarantannie lub izolacji, wraz z wpisaniem odpowiednich regulacji do ustaw pragmatycznych, jest raczej niezagrożone. Otwarte pozostaje pytanie, czy senatorowie zdecydują się uzupełnić katalog służb o te, które nie zostały do niego wpisane na etapie prac w Sejmie.

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze