MSWiA rozszerzy uprawnienia straży gminnych i miejskich do nakładania mandatów

23 czerwca 2020, 11:31
straz miejska
Fot. Straż Miejska Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje rozszerzenie uprawnień straży gminnych. Chodzi m.in. o nakładanie mandatów za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu.

Opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, dostosowuje przepisy rozporządzenia do przepisów wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przepisy tej ustawy przewidują bowiem możliwość ustanowienia przez gminy strefy czystego powietrza, w której - co do zasady - mogą poruszać się jedynie pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

Strefę czystego transportu ustanowić może rada gminy w drodze uchwały. Jak zaznaczono, gminy otrzymały przez to narzędzie umożliwiające kształtowanie lokalnej polityki ochrony powietrza przez obniżanie spadku emisji szkodliwych związków i zanieczyszczeń z transportu. Jak podkreślono w uzasadnieniu do noweli rozporządzenia, jest więc zasadne, aby strażnicy straży gminnych i miejskich posiadali uprawnienia "do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu, w przypadku, gdy rada gminy zdecyduje o konieczności wprowadzenia takiej strefy". Jak podkreśla Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24.com, "wzmocnienie uprawnień straży miejskiej w zakresie egzekwowania rygorów nakładanych przez strefy to dobry krok w stronę realizacji powyższych założeń".

Strefy czystego transportu to - z założenia - narzędzie, które służyć ma do realizacji dwóch podstawowych celów: walki z zanieczyszczeniami powietrza pochodzącymi z takich źródeł, jak spaliny samochodowe czy ścieranie opon lub klocków hamulcowych oraz do zachęcania Polaków do przesiadania się na samochody o napędach elektrycznych (pojazdy takie mają prawo wjazdu na teren strefy). Pierwsza taka strefa powstała w Krakowie. Wzmocnienie uprawnień straży miejskiej w zakresie egzekwowania rygorów nakładanych przez strefy to dobry krok w stronę realizacji powyższych założeń. Niemniej, biorąc pod uwagę pozostawienie tworzenia tych stref w gestii gmin, byłbym ostrożny w ocenie ich znaczenia dla walki o czyste powietrze w Polsce.

Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24.com

Kolejna zmiana związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadziły sankcje za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za składanie informacji o posiadaniu kompostownika lub kompostowaniu w nim bioodpadów niezgodnych ze stanem faktycznym. W związku z tym, w projekcie nowelizacji rozporządzenia MSWiA zaproponowano m.in. rozszerzenie uprawnień straży gminnych o możliwość ukarania grzywną za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za składanie informacji o posiadaniu kompostownika lub kompostowaniu w nim bioodpadów niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Według autorów projektu, rezultatem zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne i miejskie, poprzez zwiększenie skuteczności ścigania i karania sprawców opisanych wykroczeń.

Jak również zaznaczono, zmiany "przyczynią się do zwiększenia efektywności współpracy z policją". "Przyznanie strażnikom straży gminnych uprawnienia do wszczynania postępowań mandatowych z tytułu popełnienia ww. wykroczeń będzie bowiem skutkowało zaistnieniem natychmiastowej - po ujawnieniu wykroczenia i ustalenia jego sprawcy - reakcji prawno-karnej" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu.

Z danych, według stanu na koniec ubiegłego roku zawartych w OSR wynika, że w Polsce działają 463 straże gminne lub miejskie, w których służy prawie 8,5 tys. strażników, zaś - łącznie ze stanowiskami urzędniczymi, pomocniczymi i obsługi w strażach miejskich i gminnych - zatrudnionych jest ponad 10,2 tys. osób.

PAP/IS24

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
ekonomista
poniedziałek, 3 sierpnia 2020, 13:22

Widzę że rządzący nie mają pomysłu co z ta nieudolną formacją zrobić.... Nie lepiej byłoby zakończyć jej funkcjonowanie ???? Koszty utrzymania straży są niewspółmierne do efektów pracy ! A samorządy tak narzekają na brak pieniędzy. Kontrole oznakowania ulic, estetyki, kontrole palenisk może wykonywać osoba cywilna ! Nie trzeba jej wyposażyć w umundurowanie, szkolić itp. itd. Jak powiedział św.p. były komendant Straży Miejskiej Janusz Dzięcioł : idea straży miejskiej się wyczerpała. Szukanie pomysłów co by im dać do pracy jest błędem.

TOMEK
niedziela, 26 lipca 2020, 19:11

straż miejska jest nie potrzebna w warszawie tak ja uważam tego mamy policję nie straż od pilnowania porządku w miejscach publicznych tak uważam mogła wykonywać te zadania spokojnie policja tak myślę to pieniądze w błoto są wyrzucone lepiej przeznaczyć tą kasę na rozwój policji niż straż miejskiej matka głupich jest

TOMASZ
niedziela, 26 lipca 2020, 19:06

dupa dud

Tomasz Mąkosa
niedziela, 26 lipca 2020, 19:05

czy straż miejska będzie karać kierowców za nie przeszczekanie prędkość na drodze miasta ma pytanie do polityków PIS-u czy wejdzie życie projekt ustawa dębom mogli też karać za nieprzeszczekanie prędkość w mieście jeszcze tym roku wejdzie w życie nowa ustawa za dużo jest wypadków drogowych miastach dużych nie tylko kolizji warszawie czy strażnik miejski może ukarać kierowce za znak drogowy zakazu wjazdu mandatem ma prawo tego straż miejska

Tweets InfoSecurity24