Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Czego o odporności uczą nas Brytyjczycy? Wnioski dla Polski

Autor. UK Ministry of Defence

„Odnosząc się do rozwiązań brytyjskich warto podkreślić jako bardzo interesujące i warte zaadoptowania, jest ich podejście do oceny ryzyka i całej filozofii przeciwdziałania zagrożeniom jako de facto działania bardziej opłacalne niż reagowanie i usuwanie skutków kryzysów. Na uwagę zasługuje też szeroko pojęte zaangażowanie społeczności, zwrócenie się do różnego rodzaju partnerów w tym wyraźny zwrot w stronę sektora prywatnego a także działania edukacyjne, zaangażowanie środowiska akademickiego, eksperckiego i odniesienie się do poziomu lokalnego. Te elementy warte są szczegółowej analizy i rozwinięcia w polskiej drodze do wzmacniania odporności” - pisze dla InfoSecurity24.pl Grzegorz Matyasik, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w drugiej części materiału dotyczącego polskiej i brytyjskiej drogi do wzmacniania odporności państwa, a także wniosków jakie płyną z nich dla naszego państwa.

Reklama

Pierwsza część materiału, pod tytułem: " Jak wygląda polska odporność? ", opublikowana została 4 kwietnia na InfoSecurity24.pl

Reklama

Narodowa Strategia Odporności

Wielka Brytania posiada trzy zasadnicze dokumenty odnoszące się od odporności państwa. Pierwszy, w rodzaju naszego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, czyli Zintegrowany Przegląd Bezpieczeństwa, Obrony, Rozwoju i Polityki Zagranicznej Global Britain in a Competitive Age1 wydany 16 marca 2021 r. Przegląd analizuje zagrożenia i szanse w sektorze bezpieczeństwa, przed którymi stoi Wielka Brytania w perspektywie do roku 2030 roku określając pozycję Wielkiej Brytanii na świecie. Podstawową częścią "Zintegrowanego Przegląd Bezpieczeństwa..." są punkty postulujące zwiększenie znaczenia problematyki budowania odporność państwa w postaci zobowiązania rządu Wielkiej Brytanii do opracowania nowej Narodowej Strategii Odporności, która będzie przedstawiała wizję odporność Wielkiej Brytanii oraz będzie wyznaczała podstawowe cele do jej osiągnięcia. I w konsekwencji już 13 lipca 2021 r. pojawił się dokument "Narodowa Strategia Odporności.Wezwanie do udowodnienia" (The National Resilience Strategy. A Call for Evidence)2. Metodologia tej strategii została tak skonstruowana, aby nastąpiła interakcja ze społeczeństwem do którego de facto adresowany jest ten dokument. Autorzy "Narodowej Strategii Odporności" (NSO) do każdego rozdziału/tematu dodali zakres pytań, na który każdy obywatel/czytelnik bez względu na to czy jest z administracji państwowej, samorządowej, czy jest pracownikiem sektora prywatnego, czy osobą fizyczną może odnieść się do zakresu zawartej tematyki poprzez specjalny formularz lub w przypadku problemów odpowiedź na dedykowany adres mailowy w terminie do 27 września 2021 r.3 Podejście angażowania obywateli zostało podkreślone we wstępie NSO: "Każdy pojedynczy obywatel i organizacja ma do odegrania rolę w zwiększaniu znaczenia odporności Wielkiej Brytanii a ogólnokrajowa odporność jest przedsięwzięciem narodowym. Aby opracować skuteczną strategię na rzecz odporności Wielkiej Brytanii, ważne jest, abyśmy ją zrozumieli i wcielili w życie szeroki wachlarz poglądów i dowodów na to, jakie powinny być nasze priorytety i jak to robimy chcemy zbliżyć się do naszej przyszłej odporności. Twoje zaangażowanie w nasze pytania w ramach "Wezwania do udowodnienia" zapewni nieoceniony wkład w tę pracę4".

Reklama

Odnosząc się do części pierwszej NSO warto zwrócić uwagę na zdefiniowanie podstawowych terminów związanych z odpornością oraz wizję i pryncypia. Autorzy NSO odwołują się do tradycyjnego wyjaśnienia "odporności" jako "zdolności do wytrzymania choroby i szybkiego powrotu do zdrowia", co uzasadniają: "Jako kraj nie możemy sobie pozwolić na bierność i czekanie na to, co nam się przydarzy. Musimy zrozumieć nasze słabe punkty, uprzedzać wyzwania, zanim się pojawią, zapewniać, że jesteśmy na nie przygotowani i łagodzimy ich skutki. Następnie, kiedy zdarzenia mają miejsce, powinniśmy być gotowi do ich odparcia i powrotu do zdrowia"5. Dalej przedstawiana jest wizja NSO, która mówi, że Wielka Brytania ma być najbardziej odpornym państwem. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w przyszłości Zjednoczone Królestwo będzie w stanie lepiej przystosować się do niepewności - proaktywnie przeciwdziałać zagrożeniom i przeciwnościom losu. Ta wizja odporności ujęta perspektywie do roku 2030 znajduje odzwierciedlenie w sześciu obszarach tematycznych stanowiących niejako część drugą NSO:

 1. Ryzyko i Odporność – obszar ten ma pomagać Rządowi, przedsiębiorstwom i lokalnym partnerom w proporcjonalnym planowaniu, ocenianiu i budowaniu zdolności potrzebnych do radzenia sobie z ryzykiem i wprowadzaniu środków w celu złagodzenia skutków tam, gdzie to możliwe. W obszarze tym szczególne znaczenie ma ocena ryzyka pozwalając lepiej zrozumieć zagrożenia, przed którymi stoi WB. Rząd WB opracowuje oceny ryzyka na szczeblu krajowym oraz zapewnia wsparcie innym partnerom odpowiedzialnym za sporządzanie ocen ryzyka na poziomie lokalnym. Odbywa się to poprzez publikację Narodowego Rejestru Ryzyka6, która jest publiczną częścią niejawnej Ocena Ryzyka Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Risk Assessment - NSRA);
 2. Obowiązki i odpowiedzialność – obszar ten obejmuje role, obowiązki i odpowiedzialność w kontekście odporność oraz zarządzania kryzysowego i odbudowy a dotyczy wszystkich szczebli państwa od szczebla rządu – poprzez szczebel zdecentralizowany i lokalny (w tym przedsiębiorstwa) – jak również ratowników;
 3. Partnerstwo -rozumiane jako współpraca z odpowiednikami naszych Zespołów Zarządzania Kryzysowego – czyli Lokalnymi Forami Odporności (w Anglii i Walii), a także z Narodową Infrastrukturą Krytyczną7, z sektorem prywatnym oraz ze środowiskiem akademickim;
 4. Społeczności - obszar "społeczności" odnosi się do jednostek (np. członków społeczeństwa i gospodarstwa domowe), organizacji indywidualnych (np. grupy przedsiębiorstw społecznych), poszczególne grupy społeczne (np. lokalne sąsiedztwo) oraz stowarzyszenia i sieci (np. wolontariusze, organizacje społeczne, społeczność lokalna, związki wyznaniowe czy organizacje biznesowe);
 5. Inwestycja – obszar ten obejmuje wyzwania związane z umiejscowieniem inwestycji w cyklu ryzyka zarówno w modelu finansowania sektora publicznego jak i problematyką wydatków sektora prywatnego na odporność;
 6. Odporność w połączonym świecie – ten obszar dotyczy problematyki wykorzystywania i wzmacniania zdolności międzynarodowych do wsparcia zbiorowej odporność obywateli Zjednoczonego Królestwa.

Ramy Odporności

W grudniu 2022 roku ukazały się liczące 85 stron "Ramy Odporności Rządu Wielkiej Brytanii"8. "Ramy..." składają się z rozdziału dotyczącego podejścia rządu Wielkiej Brytanii do odporności, następnie jest podsumowanie (tzw.  Executive Summary) w formie skróconej całego dokumentu, a dalej rozdziały "nasz plan działania" w obszarach:

 1. Ryzyko;
 2. Obowiązki i odpowiedzialność;
 3. Partnerstwo;
 4. Społeczności;
 5. Inwestycja;
 6. Umiejętności.

Jak widać, poza punktem 6, pozostałe są tożsame z punktami zdefiniowanymi w NSO. W rozdziale dotyczącym podejścia rządu Wielkiej Brytanii do odporności autorzy UK RF stwierdzili, że "Ramy..." są pierwszym wyrazem tego, w jaki sposób rząd Wielkiej Brytanii zrealizuje nowe strategiczne podejście do odporności, a będzie się ono opierało na trzech podstawowych zasadach9:

 • Fundamentalne znaczenie ma rozwinięte i wspólne zrozumienie zagrożeń cywilnych, przed którymi stoi Zjednoczonej Królestwo;
 • W miarę możliwości "zapobiegać" zamiast "leczyć" - większy nacisk na przygotowanie i zapobieganie;
 • Odporność jest przedsięwzięciem "całego społeczeństwa", dlatego musimy być bardziej przejrzyści i umożliwić każdemu wniesienie wkładu.

Dalej możemy przeczytać, że "Ramy..." (określane w dalszej części jako UK RF) –  koncentrują się na podstawowych elementach składowych odporności, określając plan działania do 2030 r. w celu wzmocnienia systemów i zdolności stanowiących podstawę odporności Wielkiej Brytanii na wszelkie cywilne zagrożenia. UK RF skupiają się na połączeniu wielu podmiotów i programów w całym systemie odporności.

Następnie autorzy UK RF mówią, że to dopiero początek ambicji rządu Wielkiej Brytanii w zakresie odporności. Aby skupić się na odporności i zapewnić optymalne podejmowanie decyzji związanych z wyzwaniami w obszarze odporności zostały wprowadzone nowe struktury w samym sercu rządu Wielkiej Brytanii, w postaci nowej Dyrekcji ds. Odporności10 w Urzędzie Rady Ministrów, zadaniem której jest kierowaniem procesem wdrażania środków określonych w niniejszych ramach i rozwój bieżącego programu odporności.

 1. Rozdział I - "Nasz plan działania – ryzyko" na wstępie określono11:
Autor. Opracowanie: RCB

Dalej w UK RF autorzy zdefiniowali ryzyko: "Punktem wyjścia wszystkich prac nad odpornością jest zrozumienie ryzyka. Ryzykiem może być każde zdarzenie, które stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i środków do życia na poziomie lokalnym lub krajowym, może to obejmować między innymi zagrożenie życia, zdrowia, działania infrastruktury krytycznej; gospodarki a nawet i suwerenności. Zagrożenia te mogą być nagłe (np. powodzie i ataki terrorystyczne) lub chroniczne (np. długotrwały stan zagrożenia zdrowia lub zorganizowana przestępczość)".12 W obszarze zarządzania ryzykiem, kluczowe znaczenie będzie miała ścisła współpraca z LRF13 oraz innymi partnerami. W tym celu rząd Wielkiej Brytanii będzie współpracował z zespołem Profesjonalistów Rządowych od Ryzyka14 i Rządowym Centrum Doskonałości ds. Ryzyka (Government Risk Centre of Excellence), aby zapewnić odpowiednią spójność i współpracę ze społecznością zarządzającą ryzykiem w całym rządzie Wielkiej Brytanii oraz z sektorem odporności. Kierownictwo ds. ryzyka rządowego będzie ściśle współpracowało z nowym Szefem ds. Odporności15.

Rozdział "Ryzyka" jest bardzo rozbudowany i wymaga odrębnej, szczegółowej analizy, dotyka zagadnień związanych m.in. w oceną ryzyka, własnością ryzyka, komunikowanie ryzyka itp. Autor niniejszej analizy chciałby skoncentrować się na jeszcze jednym zagadnieniu omówionym w tym rozdziale, mianowicie Narodowym Centrum Sytuacyjnym (SitCen) działającym w ramach Urzędu Rady Ministrów, które zostało utworzone w celu gromadzenia danych, analiz i wiedzy specjalistycznej dla zarządzania kryzysowego. Zadaniem SitCen jest łączenie wiedzy specjalistycznej z szeregiem źródłowych danych rządowych, międzynarodowych, lokalnych, krajowych i komercyjnych, aby zapewnić całościowy obraz świadomości sytuacyjnej. Kluczem do tego jest mapa danych SitCen, która wizualizuje interakcje źródeł danych, zagrożeń i wpływów. SitCen rozpoczął działalność 30 września 2021 r. i już dokonał skokowej zmiany w szybkości gromadzenia, analizowania i udostępniania danych w całym rządzie. Podczas reakcji rządu Wielkiej Brytanii na rosyjską inwazję na Ukrainę na początku 2022 r. SitCen działał jako centralny punkt danych, spostrzeżeń i analiz dotyczących implikacji międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego.

 1. Rozdział II - "Nasz plan działania – obowiązki i odpowiedzialność" w którym na wstępie określono16:
Autor. Opracowanie: RCB

To co wydaje się szczególnie istotne podczas analizy tego rozdziału to zapisy dotyczące Nowej Dyrekcji ds. Odporności i tematyki Zarządzania Kryzysowego w rządzie Wielkiej Brytanii. Autorzy UK RF stwierdzili, że choć rząd Zjednoczonego Królestwa świetne sobie poradził z licznymi kryzysami krajowymi i międzynarodowych (atak w Salisbury, rosyjska inwazja na Ukrainę, ataki terrorystyczne i powodzie) to jednak trzeba wyciągać wnioski i wzmacniać odporność państwa. Dlatego utworzono specjalny organ ds. odporności w postaci Dyrekcji ds. Odporności, z zadaniem zapobiegania zarówno nagłym, jak i długotrwałym zagrożeniom w celu ich łagodzenia, a nie tylko koncertowaniu się na reagowaniu kryzysowym17. Co nie zmienia faktu, że nowa Dyrekcja ds. Odporności ma zadanie współpracy z infrastrukturą zarządzania kryzysowego rządu Wielkiej Brytanii, czyli z cieszącą się dużym uznaniem na arenie międzynarodowej, wyodrębnioną funkcją zarządzania kryzysowego – COBR(A) – kierującej reagowaniem rządu Wielkiej Brytanii na nagłe sytuacje kryzysowe i zapewniającą profesjonalizację zarządzania kryzysowego w rządzie. Z tematem tym połączona została deklaracja UK RF mówiąca, że Rząd Wielkiej Brytanii będzie nadal utrzymywał szereg specjalistycznych centralnych zdolności zarządzania kryzysowego w całym spektrum dowodzenia, kontroli i łączności (C3). Aktualnym tego przykładem jest Resilient Satellite Network (RSN), która zapewnia alternatywną formę komunikacji w scenariuszu, w którym komunikacja naziemna została zakłócona.

Czytaj też

W rozdziale tym ujęto także problematykę współpracy cywilno-wojskowej i wsparcia Zarządzania Kryzysowego przez Siły Zbrojne18. Autorzy UK RF zwracają uwagę, wojsko może również przyczyniać się do odporności wewnętrznej poprzez MACA (pomoc wojskowa dla władz cywilnych), umożliwiając władzom cywilnym zwracanie się o pomoc wojskową podczas kryzysów. W ramach tego procesu żołnierze brytyjscy prowadzili karetki pogotowia, ratowali gospodarstwa domowe przed powodziami, podawali szczepionki i wykonywali wiele innych zadań. W ostatnich latach do operacji MACA wysłano rekordową liczbę personelu - około 34 000 żołnierzy (około 21 proc. brytyjskich sił zbrojnych), a wykorzystanie Sił Zbrojnych do zadań związanych z odpornością wewnętrzną wiąże się z kosztami zarówno dla wnioskującego departamentu rządu Wielkiej Brytanii lub zdecentralizowanej administracji, jak i dla Sił Zbrojnych w zakresie utraty zdolności wojskowych odmiennych od ich podstawowego zadania jakim jest ochrona interesów narodowych Wielkiej Brytanii. W związku z tym zapisano w dokumencie UK RF wniosek, że siły zbrojne będą nadal odgrywać kluczową rolę wspierającą władze cywilne w zakresie odporności, ale nie zostaną im zwiększone zadania w tym obszarze19.

3. Rozdział III - "Nasz plan działania – partnerstwo" w którym na wstępie określono20:

Autor. Opracowanie RCB

Najbardziej istotne podczas analizy tego rozdziału wydają się zapisy dotyczące współpracy z sektorem prywatnym, gdzie rząd Wielkiej Brytanii deklaruje, iż musi współpracować z przedsiębiorstwami, aby zachęcać ich do aktywnego partnerstwa na rzecz odporności a przy tym sam uczy się na doświadczeniach przedsiębiorstw. Autorzy UK RF zauważają, że "chociaż regulacja może być potężnym narzędziem w zapewnianiu odporności, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest to właściwe, a wiele sektorów podlega już istotnym regulacjom"21. Rząd Zjednoczonego Królestwa dokona przeglądu istniejących systemów regulacyjnych dotyczących odporności, aby upewnić się, że są one odpowiednie do zakładanych celów, zwłaszcza gdy są wykorzystywane do zabezpieczania sektorów CNI.

Aby sektor prywatny spełniał standardy, rząd Wielkiej Brytanii musi poprawić sposób, w jaki dzieli się z nim oceną ryzyka i informacjami. Rząd Zjednoczonego Królestwa nie może oczekiwać, że organizacje odpowiednio się przygotują, jeśli nie mają narzędzi pozwalających zrozumieć, z jakimi zagrożeniami się borykają lub w jaki sposób mogą one wpłynąć na ich działalność. Z kolei przedsiębiorstwa muszą również zrozumieć, w jaki sposób brak odporności w ich własnym biznesie może mieć dla nich negatywne konsekwencje22. W związku z tym rząd Zjednoczonego Królestwa udostępni przedsiębiorstwom szkolenia dotyczące odporności, realizowane za pośrednictwem Brytyjskiej Akademii Odporności23. Zrozumienie ryzyka jest szczególnie istotne dla CNI. W tym przypadku rząd Wielkiej Brytanii użyje bazy wiedzy CNI, specjalnego narzędzia do mapowania CNI, w celu zidentyfikowania współzależności między sektorami CNI aby zidentyfikować podmioty tworzące usługi w ramach sektora CNI.

D. Rozdział "Nasz plan działania – społeczności" w którym na wstępie określono24:

Autor. Opracowanie: RCB

Społeczności obejmują jednostki (np. członków społeczeństwa i gospodarstw domowych), organizacje (np. przedsiębiorstwa lub grupy wolontariuszy, organizacje i przedsiębiorstwa społeczne), kluby (np. te o wspólnych cechach, zainteresowaniach lub tożsamościach) oraz stowarzyszenia i sieci (np. społeczność lokalna, sieci wyznaniowe i biznesowe). Sektor wolontariatu i przedsiębiorstw społecznych (VCS) odgrywa kluczową rolę w odporności Wielkiej Brytanii. Rząd Wielkiej Brytanii współpracuje z wieloma organizacjami VCS, które przyczyniają się do odporności państwa. Są to na przykład Royal National Lifeboat Institute, Brytyjski Czerwony Krzyż, St John Ambulance, Neighborhood Watch i Citizens Advice. Zgodnie z podejściem przedstawionym w niniejszym rozdziale, rząd Zjednoczonego Królestwa będzie nadal pogłębiał i wzmacniał swoje stosunki z VCS w Zjednoczonym Królestwie. W stosownych przypadkach możliwości VCS zostaną lepiej zrozumiane i zintegrowane, wzmacniając odporność na szczeblu lokalnym i krajowym.

E. Rozdział V - "Nasz plan działania – inwestycje" w którym określono25:

Autor. Opracowanie: RCB

Rząd Wielkiej Brytanii jest zdecydowany inwestować w odporność. Obecnie inwestuje w szeroki zakres działań i zdolności, które przyczyniają się do odporności. Na przykład dobrze funkcjonujący krajowy system opieki zdrowotnej ma kluczowe znaczenie dla brytyjskiej odporności – ale sam w sobie nie jest funkcją odporności. Inwestowanie w odporność jest obowiązkiem nie tylko rządów, ale całego społeczeństwa. W tym rozdziale omówiono cztery kluczowe obszary inwestycji w odporność: 1) inwestycje sektora publicznego i rządu Wielkiej Brytanii, 2) inwestycje w lokalną odporność - w Lokalne Fora Odporności, 3) inwestycje w odporność sektora prywatnego oraz 4) inwestycje społecznościowe i indywidualne.

Autorzy UK RF w tym rozdziale mówią, że incydenty z ostatniej dekady w Zjednoczony Królestwie wielokrotnie pokazały, że koszt reagowania na sytuacje kryzysowe i koszty odtwarzania po nich były bardzo duże. Wnioskują, że z reguły koszty te przewyższają koszty przygotowania się do takich zdarzeń lub zapobiegania im. Jako przykład podają działania Agencja Ochrony Środowiska, która w wyniku działań doradczych konsultowała budowy domów pod kątem ryzyka powodzi. Obliczono, iż w wyniku tych konsultacji każdy 1 funt wydany na doradztwo w kwestiach ryzyka powodziowego w aplikacjach planowania przestrzennego zaoszczędził 12 funtów na przyszłych szkodach powodziowych. Dlatego w przyszłości rząd Wielkiej Brytanii będzie dążył do strategicznego budowania odporności na nagłe i długotrwałe zagrożenia poprzez ukierunkowane i udokumentowane priorytetowe traktowanie inwestycji w zapobieganie i przygotowanie na zagrożenia26.

4. Rozdział VI - "Nasz plan działania – umiejętności" w którym określono27:

Autor. Opracowanie: RCB

Autorzy UK RF w tym rozdziale wskazali, iż sercem systemu odporności są specjaliści ds. odporności i oraz cały personel społeczności, który poświęca swoje umiejętności i czas na budowanie odporności. Rząd Wielkiej Brytanii nie może zrealizować ambitnego programu zmian w zakresie odporności bez upewnienia się, że wszyscy ci ludzie posiadają wymagane umiejętności i wiedzę, z których mogą korzystać. W związku z tym Rząd Wielkiej Brytanii będzie odgrywał kluczową rolę zarówno w stymulowaniu, jak i umożliwianiu rozwoju umiejętności i wiedzy osób pracujących w zakresie odporności. Rząd będzie realizował ten cel poprzez utworzenie Akademii Odporności Wielkiej Brytanii (UKRA), oraz tworzenie ścieżek szkoleniowych w ramach szerszych działań edukacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem. Wizja Rządu Wielkiej Brytanii to, uczynienie z UKRA fizycznego i wirtualnego kampusu z określanym zakresem, projektowaniem i realizacją szkoleń, powszechną edukacją, oraz z pakietem ćwiczeń dla profesjonalistów zajmujących się odpornością28.

Kolejny interesujący aspekt poruszony w tym rozdziale dotyczy Narodowego Programu Ćwiczeń. Autorzy UK RF podkreślają, że planowanie na wypadek sytuacji kryzysowych nie może być wiarygodne, dopóki nie zostanie przetestowane pod kątem jego wykonalności. Ćwiczenia mają trzy główne cele: walidacja planów; rozwijanie kompetencji osób odpowiedzialnych i kształcenie ich w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków ujętych w planach; oraz przetestowanie dobrze ugruntowanych procedur i zidentyfikowanie obszarów wymagających udoskonalenia i poprawy. W związku z tym Rząd Wielkiej Brytanii odnawia Narodowy Program Ćwiczeń (NEP)29, aby zgromadzić kluczowych partnerów w celu przeprowadzenia testów warunków skrajnych planów, struktur i umiejętności oraz osadzenia wyciągniętych wniosków w doktrynie i standardach. Poprzednio NEP koncentrował się na cywilnych sytuacjach kryzysowych spowodowanych zjawiskami naturalnymi (np. powódź, pożar) lub wypadkami (katastrofa lotnicza). Uznaje się, że w następstwie zagrożeń hybrydowych NEP powinien również przetestować zdolność rządu Zjednoczonego Królestwa do zarządzania cywilnymi sytuacjami kryzysowymi spowodowanymi atakami hybrydowymi za którymi stoi złośliwa działalność aktora państwowego.

Lekcja dla Polski

Jak zauważył na wstępie autor niniejszej analizy oba systemy bezpieczeństwa - polski i brytyjski wykazują się pewnymi podobieństwami. W sferze dokumentacyjnej – Brytyjczycy posiadają niejawną "Ocenę Ryzyka Bezpieczeństwa Narodowego" (NRSA) - w Polsce mamy niejawny "Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego", Brytyjczycy posiadają Narodowy Rejestr Ryzyka, w Polsce funkcjonuje Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego z matrycą ryzyka oraz charakterystyką zagrożeń i oceną ryzyka. W tym miejscu warto odnieść się do projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej, który to kasuje KPZK, a w zakresie analizy ryzyka i oceny ryzyka nie proponuje żadnych innych rozwiązań. Porównując pozostałe dokumenty widać, że strona brytyjska jest bardziej zaawansowana w swoich pracach nad wzmocnieniem odporności. Brytyjczycy posiadają "Narodową Strategię Odporności", w Polsce mamy zapisy dotyczące odporności zawarte w SBN 2020. Pierwszy wniosek z tej analizy to propozycja stworzenia polskiej strategii odporności RP, która powinna pojawiać się obok Strategii Obrony Polski – autor zdaje sobie sprawę, że na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej do opracowania takiej strategii, ale od strony funkcjonalnej przyjęcie takiej metodologii wydaje się bardzo zasadne. Porównując dalej rozwiązania polskie i brytyjskie widzimy dokument wykonawczy rządu brytyjskiego jakim są "Ramy odporności", w Polsce z kolei została opracowana "Koncepcję kompleksowego wzmacniania odporności". Niestety zasadnicza różnica jest taka, iż brytyjskie "Ramy odporności" są zatwierdzone i obowiązują, a "Koncepcja..." jest na etapie prac uzgodnieniowych.

Podobieństwa obu systemów występują także w sferze funkcjonalnej. Poczynając od brytyjskiego zespołu COBR(A), którego odpowiednikiem jest polski Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, dalej poprzez brytyjski Sekretariat ds. Cywilnych (CCS)30 Urzędu Rady Ministrów i jego odpowiednika w postaci Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, kończąc na wymiarze lokalnym, gdzie w Wielkiej Brytanii funkcjonują Lokalne Fora Odporności, odpowiednikiem których mogą być polskie Zespoły Zarządzania Kryzysowego np. szczebla powiatowego czy gminnego. Przyglądając się rozwiązaniom funkcjonalnym bardzo intersującym krokiem rządu brytyjskiego było utworzenie dedykowanego organu ds. odporności w postaci Dyrekcji ds. Odporności działającego na szczeblu Urzędu Rady Ministrów. W Polsce powołano Wysokiego Przedstawiciel RP przy Komitecie ds. Odporności NATO w osobie wiceministra Obrony Narodowej Marcin Ociepy, ale główne zadania związane z odpornością RP wykonuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (Dyrektor RCB jest stałym przedstawicielem Polski w Komitecie Odporności NATO w randze Dyrektora Planowania Cywilnego) i de facto nie ma innej instytucji z kompetencjami w tym obszarze. Następnym bardzo interesującym rozwiązaniem przyjętym przez Brytyjczyków jest uruchomienie i rozwój Narodowego Centrum Sytuacyjnego (SitCen) działającego w ramach Urzędu Rady Ministrów, które zostało utworzone w celu gromadzenia danych, analiz i wiedzy specjalistycznej dla zarządzania kryzysowego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w podobnym celu uruchomiło i rozwija GIS BN Bezpieczeństwo Narodowe, czyli geoinformacyjny system świadomości sytuacyjnej, którego celem jest budowanie świadomości sytuacyjnej przez monitorowanie i analiza wybranych zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa narodowego, w tym związanych z wojną w Ukrainie, a także zbieranie danych o katastrofach, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych działalnością człowieka. System GIS BN podobnie jak brytyjski SitCen też docelowo ma mieć potencjał predykcji i analizy zagrożeń.

Czytaj też

Odnosząc się do rozwiązań brytyjskich warto podkreślić jako bardzo interesujące i warte zaadoptowania, jest ich podejście do oceny ryzyka i całej filozofii przeciwdziałania zagrożeniom jako de facto działania bardziej opłacalne niż reagowanie i usuwanie skutków kryzysów. Na uwagę zasługuje też szeroko pojęte zaangażowanie społeczności, zwrócenie się do różnego rodzaju partnerów w tym wyraźny zwrot w stronę sektora prywatnego a także działania edukacyjne, zaangażowanie środowiska akademickiego, eksperckiego i odniesienie się do poziomu lokalnego. Te elementy warte są szczegółowej analizy i rozwinięcia w polskiej drodze do wzmacniania odporności.

Zastanawiając się nad polskimi rozwiązaniami dotyczącymi wzmacniania odporności warto w tym miejscu odnieść się do kwestii, nad którą jako państwo będziemy musieli się pochylić, czyli wdrożeniem prawa unijnego dotyczącego odpornością podmiotów krytycznych zawartych w Dyrektywie CER31, które Polska będzie musiała implementować w formie ustawy. Podejście brytyjskie pokazuje, że problematyka odporności infrastruktury krytycznej została wkomponowana w rządowe "Ramy odporności". Pytanie czy Polska nie powinna pójść tą samą drogą. Po pierwsze, wypełniając zalecenie Dyrektywy CER będziemy musieli przygotować "strategię odporności infrastruktury krytycznej". Po drugie, będziemy musieli przygotować implementację Dyrektywy CER w formie zapisów ustawowych. I w tym miejscu są trzy możliwe warianty – wariant pierwszy to zmiana obecnej ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym implementując dyrektywę CER. Wariant drugi to osobna dedykowana ustawa o odporności podmiotów krytycznych. Wariant trzeci - do którego skłania się autor niniejszej analizy - to Ustawa o Odporności RP, która z jednej strony implementowałby zapisy Dyrektywy CER, z drugiej strony kumulowałaby wszystkie kwestie związane z szeroko pojętą odpornością państwa, dając kompetencje albo dla RCB 2.0 albo dla nowej dedykowanej instytucji odpowiadającej za odporność (odpowiednika brytyjskiej Dyrekcji ds. Odporności) wyznaczając jednocześnie nowe trendy i otwierają się na wyzwania w tej materii jakie już się pojawiły i jakie będą się jeszcze pojawiać w związku z pogłębiającą się destabilizacją środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pierwsza część materiału, pod tytułem: " Jak wygląda polska odporność? ", opublikowana została 4 kwietnia na InfoSecurity24.pl


Grzegorz Matyasik – zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Politolog, ekspert w zakresie ochrony i obrony infrastruktury krytycznej, aktywny oficer rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w stopniu porucznika. Autor kilkunastu publikacji w obszarze obrony powszechnej oraz obronności. W latach 2018-2020 r. zastępca dyrektora Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w KPRM, wcześniej, w Ministerstwie Obrony Narodowej (lata 2017 – 2018) koordynator projekt Legia Akademicka – ochotnicze szkolenia studentów w obszarze obronności.


[1] Czyli Globalna Wielka Brytania w epoce rywalizacji, //www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy>; dostęp 22.03.2023

[2] [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\data/file/1001404/Resilience\_Strategy\-\Call\_for\_Evidence.pdf (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001404/Resilience_Strategy-_Call_for_Evidence.pdf) , dostęp 23.03.2023

[3] Co ciekawe autorzy NSO zapisali, że nie będą uwzględniali uwag przesyłanych tradycyjną pocztą.

[4] Pkt 9 str. 10, The National Resilience Strategy. A Call for Evidence\[4\]. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\data/file/1001404/Resilience\_Strategy\-\Call\_for\_Evidence.pdf, dostęp 23.03.2023

[5] Pkt 19 str. 12, The National Resilience Strategy. A Call for Evidence https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\data/file/1001404/Resilience\_Strategy\-\Call\_for\_Evidence.pdf , dostęp 23.03.2023

[6] National Risk Register (NRR),  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\_data/file/952959/6.6920\_CO\_CCS\_s\_National\_Risk\_Register\_2020\_11-1-21-FINAL.pdf, dostęp 23.03.2023

[7] Critical National Infrastructure(CNI) - za bezpieczeństwo Narodowej Infrastruktury krytycznej w WB odpowiadają dwie agencje - Krajowy Urząd Techniczny Rządu Zjednoczonego Królestwa ds. Bezpieczeństwa Fizycznego i Personelu (National Personnel Protective Security Authority //www.npsa.gov.uk/critical-national-infrastructure-0>, oraz Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (National Cyber Security Centre - //www.ncsc.gov.uk/section/private-sector-cni/cni>, natomiast w Departamencie Skarbu Państwa WB funkcjonuje Komisja Narodowej Infrastruktury: //nic.org.uk/about/what-we-do/>, dostęp 24.03.2023

[8] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, //www.gov.uk/government/publications/the-uk-government-resilience-framework>, dostęp 24.03.2023

[9] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, pkt 2 str. 2

[10] Resilience Directorate in the Cabinet Office, The UK Government Resilience Framework /UK RF/, pkt 5 str. 3

[11] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 9

[12] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, pkt 14 str. 10

[13] Local Resilience Forum (LRF) w Anglii i Walii. W Irlandii Północnej, są one określane jako Grupy Gotowości Kryzysowej, podczas gdy Szkocja ma Regionalne Partnerstwa na rzecz Odporności

[14] Government Risk Profession , //gff.civilservice.gov.uk/risk-management/the-risk-management-profession/>,

[15] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, pkt 17 str. 10

[16] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 20

[17] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 22

[18] Określna w Wielkiej Brytania jako MACA (Military Aid to the Civil Authorities – czyli Pomoc Wojskowa dla Władz Cywilnych), The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 29

[19] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 29

[20] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 34

[21] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 35

[22] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 38

[23] Resilience Academy to interaktywna platforma do nauki wideo, zaprojektowana specjalnie z myślą o oferowaniu nauki związanej z bezpieczeństwem i innymi obszarami ryzyka //resilience-academy.org/en/course-catalogue>, dostęp 25.03.2023

[24] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 45

[25] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 50

[26] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 52

[27] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 59

[28] The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 60

[29] National Exercising Programme (NEP), The UK Government Resilience Framework /UK RF/, str. 62

[30] CCS, (jest częścią Sekretariatu Bezpieczeństwa Narodowego –  czyli odpowiednika naszego Koordynatora Służb Specjalnych) wspiera premiera i gabinet oraz kieruje szerszymi wysiłkami rządu w zakresie cywilnego planowania i reagowania na sytuacje kryzysowe, //www.csap.cam.ac.uk/organisations/civil-contingencies-secretariat/>, dostęp 25.03.2023

[31] Dyrektywa CER – dyrektywa o odporności podmiotów krytycznych, //www.gov.pl/web/rcb/dyrektywa-cer--dyrektywa-o-odpornosci-podmiotow-krytycznych>,

Reklama

Komentarze

  Reklama