Reklama

Straż Pożarna

73 mln złotych na KSRG. Jest projekt rozporządzenia

Fot. Adam Guz/KPRM
Fot. Adam Guz/KPRM

Projekt rozporządzenia dotyczącego dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z nim, trafią do jednostek KSRG trafi 73 mln złotych. 

Ustawa budżetowa na rok 2021 przewiduje przeznaczenie 73 mln złotych na dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Część tej kwoty, a dokładnie 26,195 mln złotych przeznaczonych zostanie na dotacje i subwencje, a reszta - 46,805 złotych - na wydatki majątkowe. 

Jak podkreśla się w dokumencie, kwota ta wynika z analiz potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego kraju, a komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej otrzymują limity na dofinansowanie jednostek na terenie województwa w podziale na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne. Przy rozdziale środków uwzględniono: liczbę jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG według stanu na 31 grudnia 2020 r., liczbę wyjazdów do pożarów i innych miejscowych zagrożeń w 2020 r., a także liczbę ludności w poszczególnych województwach. 

Środki finansowe na zapewnienie gotowości bojowej zostaną przeznaczone oczywiście dla ochotniczych straży pożarnych i zakładowych straży pożarnych, które figurują w ewidencji jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do systemu, prowadzonej przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

W 2020 r. jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego brały udział łącznie w 268 993 działaniach związanych z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami. Zakładowe straże pożarne, czyli 7 jednostek, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w 2020 r. w ramach porozumień KSRG, brały udział łącznie w 198 działaniach ratowniczych.

Jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji składają wnioski z wyszczególnieniem materiałów i wyposażenia oraz usług przeznaczonych do dofinansowania właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej sprawdza następnie prawidłowość wypełnionych wniosków pod względem formalno-rachunkowym i je akceptuje. W dalszej kolejności wnioski akceptowane są przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem zawarcia przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej umowy dotacji jest zaakceptowanie wniosków złożonych przez jednostki na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. 

Działaniu KSRG przyglądała się niedawno Najwyższa Izba Kontroli. Jak podkreślono w opublikowanym w maju dokumencie, do tej pory nie był on kompleksowo kontrolowany, a sprawdzane były tylko niektóre obszary systemu. Wnioski jakie z przeprowadzonej kontroli płyną dla strażaków są raczej dobre, a NIK jego funkcjonowanie oceniła pozytywnie. Są jednak obszary, które zdaniem Izby należałoby poprawić. Chodzi m.in. o "rozważenie podjęcia działań w celu uregulowania funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustawą". Niezbędne – zdaniem NIK – staje się zwłaszcza "nadanie uprawnień władczych organizatorowi systemu – Komendantowi Głównemu PSP wobec jednostek włączonych do ksrg, ale niepodlegających mu bezpośrednio, tj. wobec jednostek OSP, wojskowych straży pożarnych i zakładowych straży pożarnych".

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze