Reklama

Straż Graniczna

Zmiany w szkoleniu oficerskim w Straży Granicznej. Nowe zasady w czasie epidemii i nie tylko?

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

”Przeszkolenie specjalistyczne składa się̨ z części teoretycznej oraz praktycznej (praktyk zawodowych) i kończy się̨ egzaminem na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej” – czytamy w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień́ oficerski Straży Granicznej. Jak się jednak okazuje, by zostać oficerem w SG, już niebawem odbycie praktyk zawodowych nie zawsze będzie koniecznie. Zgodnie z opublikowanym właśnie projektem nowelizacji dokumentu, komendant główny Straży Granicznej będzie mógł podjąć decyzję „o realizacji przeszkolenia specjalistycznego z pominięciem praktyk zawodowych”.

Szykują się zmiany w szkoleniu oficerskim funkcjonariuszy Straży Granicznej. Już niebawem, szkolenie specjalistyczne, którego ukończenie (wraz ze zdaniem egzaminu) jest niezbędne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, składające się pierwotnie z dwóch części  teoretycznej i praktycznej – "w przypadkach wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej" będzie mogło zostać przez szefa formacji ograniczone jedynie do części teoretycznej.

(…) projekt opracowany został z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych zmian we wskazanym rozporządzeniu uwzględniających okoliczności wyjątkowe np. wystąpienie stanu epidemii, klęsk żywiołowych itp. mogących mieć wpływ na organizację procesu szkolenia.

Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej 

Jak przekonują autorzy projektu, "zaproponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie w takich przypadkach podjęcie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej działań zapewniających optymalną w zaistniałej sytuacji i bezpieczną dla jego uczestników realizację szkolenia". Co jednak ciekawe, katalog okoliczności, w których komendant główny Straży Granicznej będzie mógł podjąć decyzję o rezygnacji z praktycznej części szkolenia, nie jest zamknięty, a wymienione w dodawanym ustępie przyczyny są jedynie przykładem. W dodawanym do par. 3 rozporządzenia ustępie 3a czytamy, że "decyzja podejmowana jest w szczególności w przypadkach wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej". Trudno więc odpowiedzieć dziś jasno na pytanie jakie inne  poza wymienionymi – przypadki na myśli mają twórcy zmian. 

MSWiA w uzasadnieniu podkreśla jednak, że "funkcjonariusze kierowani na przeszkolenie posiadają wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach służbowych, w związku z tym praktyka zawodowa nie stanowi tak istotnego elementu szkolenia, jak np. w przypadku szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, podczas której nowo przyjęci funkcjonariusze po raz pierwszy uczestniczą w realizacji zadań formacji". Zdaniem autorów propozycji, "ewentualna rezygnacja z prowadzenia praktyki we wskazanych, szczególnych okolicznościach, przy odpowiednim zaangażowaniu funkcjonariusza w realizację przez niego obowiązków służbowych, nie powinna wpłynąć na poziom przygotowania absolwentów przeszkolenia specjalistycznego do wykonywania zadań służbowych".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, "praktyki zawodowe (…) są przeprowadzane w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach, placówkach i dywizjonach Straży Granicznej". Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, "projekt został przesłany do Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który nie zgłosił uwag". Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a obecnie dokument jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama