Kontrterrorystyczne świadczenie dla większej grupy strażników granicznych

9 września 2021, 12:55
psg nadwiślański osg
Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Szef Straży Granicznej decyzją z początku września rozszerzył grupę funkcjonariuszy tej formacji, do której trafi już oficjalnie dodatek kontrterrorystyczny, wprowadzony zarówno do SG jak i policji jeszcze na początku 2021 roku.

Komendant główny Straży Granicznej zmienił decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Zmiany wprowadzono również w decyzji w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej. Modyfikacje związane są z wprowadzeniem, na początku 2021 roku, dodatków kontrterrorystycznych w tej formacji (a także w policji). 

W przypadku pierwszego dokumentu, limit wydatków zwiększono o kwotę wynikającą z iloczynu liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia instruktora minerstwa-pirotechniki i wykonujących czynności z tego zakresu oraz kwoty 400 zł. Natomiast w drugiej decyzji, o której wspomniano wcześniej, dodano informację, że limit wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe zwiększa się o kwotę wynikającą z iloczynu:

  1. liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia instruktora minerstwa-pirotechniki i wykonujących czynności z tego zakresu i kwoty 400 zł;
  2. liczby funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych, pełniących służbę w grupie lub zespole interwencji specjalnych w lotniczych przejściach granicznych lub w placówkach z dodatkowymi lotniczymi przejściami granicznymi i kwoty 400 zł.

Zaznacza się również, że w przypadku posiadania przez funkcjonariusza jednocześnie uprawnień instruktora i do prowadzenia samodzielnych działań limit nalicza się z tytułu posiadania tylko jednego uprawnienia.

Obie decyzje weszły w życie z dniem ogłoszenia, więc już obowiązują. Co ważne, oznaczają, że formacji, a raczej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przychyliło się ostatecznie do zmian, o które jeszcze w zeszłym roku apelowali m.in. związkowcy. Oryginalnie, zgodnie z dokumentem przygotowanym przez MSWiA w ubiegłym roku, "funkcjonariusze pełniący służbę w komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, utrzymujący stałą gotowość do udziału w działaniach kontrterrorystycznych lub uczestniczący bezpośrednio w takich działaniach, otrzymują dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 złotych miesięcznie". W uzasadnieniu dodano, że średnie uposażenie funkcjonariuszy zajmujących stanowiska wykonawcze, pełniąc służbę w wydziałach zabezpieczenia działań, kształtuje się na poziomie 5 600 zł, "w tym uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień oraz dodatek służbowy – 641 zł, tj. na poziomie średniego uposażenia innych funkcjonariuszy zajmujących stanowiska starszych kontrolerów". MSWiA ocenia, że dodatkowe środki będą mogły trafić do 269 funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w wydziałach zabezpieczenia działań oddziałów SG. 

Związkowcy poprali oczywiście inicjatywę wprowadzenia dodatku kontrterrorystycznego, ale wyliczyli grupę mundurowych ze Straży Granicznej, której - ich zdaniem - pieniądze te również się należały, a reszt nie wziął ich pod uwagę. Chodziło dokładnie o funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w Grupach Interwencji Specjalnych i Zespołach Interwencji Specjalnych w lotniczych przejściach lotniczych, a także funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych (uprawnienia instruktorskie i uprawnienia do neutralizacji). Nie uwzględniona miała również zostać grupa "wysoko wyspecjalizowanych funkcjonariuszy SG wyznaczonych do pełnienia wart ochronnych na pokładach statków powietrznych, które są realizacją specjalistycznych, niejawnych działań antyterrorystycznych w specyficznych uwarunkowaniach statków powietrznych w trakcie lotu".

Ostatecznie na początku bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że dodatek objął również mundurowych wyznaczonych do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych. Komendant Główny Straż Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga zapewniać miał jednak, że dodatek dla innych grup, wymienianych przez związkowców, zostanie zwiększony na stałe o 400 złotych. Jak widać, formacja przychyliła się również do przyznania dodatku dla mundurowych posiadających uprawnienia instruktora minera-pirotechnika, którzy utrzymują gotowość do działań kontrterorystycznych i szkolą funkcjonariuszy w ośrodkach szkolenia SG, a także pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Szef SG zapowiadał również, że funkcjonariusze GIS i ZIS bez uprawnień do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych otrzymają 300 zł. 

Dodatki kontrterrostyczne w policji i Straży Granicznej resort spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział jeszcze we wrześniu 2020 roku. Minister Mariusz Kamiński zaznaczał, że takimi dodatkami resort chce wzmacniać atrakcyjność służby, także pod względem finansowym. W przypadku policji sprawa wygląda jednak trochę inaczej. W formacji ten bowiem 500 złotych przysługiwać będzie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji. Dodatek może być jednak podwyższony, gdy funkcjonariusz uczestniczy bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. W przypadku policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji, dodatek będzie można podwyższyć do kwoty 1000 zł. Natomiast gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" dodatek będzie można podwyższyć do 1500 zł (nie mniej niż 1000 zł).

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Jesion
sobota, 11 września 2021, 15:12

To są kwoty brutto! Dzisiaj grosze, ale dobre i to. Takie kwoty były bardziej adekwatne kilka lat.

Ktos
piątek, 10 września 2021, 00:43

W Anglii się wiele więcej zarabia w magazynach od tych wszystkich wyżej wymienionych osób w Policji lub Straży granicznej. Wstyd że wam się chce w Polsce pracować. W Norwegii to jeden magazynier ma więcej niż dwóch szefów w Polsce na wysokich stołkach państwowych.

Ryhu
środa, 15 września 2021, 08:42

Kolega wydaje w Anglii może tylko 1/2 a w Norwegii 3/4 swojej wypłaty na dach nad głową, ale o tym już nie wspomina.

dim
piątek, 10 września 2021, 15:56

A słyszałeś coś o ppp ? W takim razie najpierw sam poducz się co to jest takiego, ponieważ chrzanisz brednie, że uszy puchną. A ja właśnie wczoraj wróciłem z Polski, w szczególności rozmawiałem z prowadzącymi biznesy starymi znajomymi, poruszałem się już tylko z GPS, nawet po moim własnym mieście - zmiany, w ciągu niewielu lat, zachodzą tak ogromne - i jestem zupełnie pewien, że osiągnięto już w Polsce poziom centrów Zachodu, z lat 80-tych, a w wielu miejscach także dzisiejszy poziom Zachodu. Choć ówcześnie uważaliśmy, że niezbędnych będzie na to ze 100 lat. I nie jestem żadnym żadnym, chrzanionym 'ktoś"iem, jestem Dimitris, wychowanek polskiej uczelni technicznej i zawsze prowadzący najpierw cudze, potem swoje biznesy. Nie przejechałem z jakiejś wiochy prosto do Norwegii, oglądałem kilkadziesiąt krajów, z bardzo bliska i wiem co piszę.

Tweets InfoSecurity24