Reklama

Policja

Walka o ekwiwalent za niewykorzystywany urlop trwa

Fot. Wikimedia/CC BY 2.0/Piotr Drabik
Fot. Wikimedia/CC BY 2.0/Piotr Drabik

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji ustosunkowała się do petycji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wszystkie zainteresowane strony zgodziły się, co do potrzeby zmian w przepisach, która jest - przypomnijmy - efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018. Jednakże, z racji kończącej się kadencji Parlamentu, Komisja nie rozpoczęła własnej inicjatywy w tym zakresie, za to przyjęto dezyderat zobowiązujący MSWiA do niezwłocznego załatwienia tej sprawy. Albowiem, jak wskazał przedstawiciel ministerstwa, już teraz trwać mają tam uzgodnienia międzyresortowe w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji ds. Petycji, w trakcie prezentowania założeń wspomnianej petycji wskazał, że w pełni spełnia ona wymogi formalne oraz wnioskuje o zmianę przepisów ustawy o Policji w zakresie wypłacania ekwiwalentów za urlopy na podstawie wspomnianego już wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018. Przewodniczący podkreślił, iż także opinia Biura Analiz Sejmowych do wniesionej petycji jest pozytywna.

W trakcie dyskusji petycji bronił Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Wyrażając przede wszystkim zadowolenie z faktu pozytywnej opinii Biura Analiz Sejmowych. Co więcej, przedstawiciel związkowców wskazał, że zgodnie ze wspomnianym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze z 2018 r., świadczenia powinny być wypłacane, a niestety nie są. Rodzić to ma w środowisku policjantów, ale też policyjnych emerytów, poczucie krzywdy. Jak podkreślał, przedłużanie okresu załatwienia tej jak się wydawałoby oczywistej sprawy jest "nieetyczne" i "niemoralne". Przewodniczący zauważył również, że nie rozumie opieszałości resortu w "załatwianiu" tej sprawy, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak szybko procedowane są projekty dotyczące m.in. pluralizmu związkowego w wybranych formacjach mundurowych. 

MSWiA reprezentował podczas posiedzenia komisji Dariusz Cichomski, który stwierdził, że oczywiście sama opinia MSWiA jest w sprawie zakresu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pozytywna. Jednakże, następujące obecnie opóźnienie wynika z braku uregulowania okresu przejściowego, co powoduje brak podstawy, brak normy prawnej do wypłacania ekwiwalentu. Co więcej, zdaniem MSWiA sprawa generuje spore koszty. Aczkolwiek, sam projekt tej normy prawnej już znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i zdaniem reprezentanta MSWiA, wkrótce powinien być gotowy. Dyrektor Cichomski wskazał, że prosto z uzgodnień międzyresortowych, które mają się zakończyć na dniach, sprawa trafi pod obrady rządu bez zwłoki.

Ostatecznie, z racji kończącej się kadencji Parlamentu oraz tym samym niemożliwości rozpoczęcia samodzielnej inicjatywy ustawodawczej po stronie komisji, zdecydowano się na wystosowanie dezyderatu. Wniosek w sprawie przyjęcia dezyderatu został przegłosowany i zobowiązuje MSWiA do niezwłocznego załatwienia sprawy w zakresie zmian wskazanych przepisów.

Komisja ds. Petycji Sejmu rozpatrzyła również projekt dezyderatu w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą. Przewodniczący Komisji stwierdził, iż sprawa jest tak oczywista, że należy treść tego dezyderatu przyjąć przez aklamację.

NSSZ Policjantów/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze