Reklama

Policja

Drugie obywatelstwo nie przekreśli służby w Policji

Autor. Podlaska Policja

MSWiA zamierza wprowadzić zmiany w przepisach określających to, kto może pełnić służbę w policyjnych szeregach. Dotychczas nabycie drugiego obywatelstwa było czynnikiem dyskwalifikującym. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Policji, nad którą obecnie pracuje resort, stan ten ulegnie zmianie. 

Dziś art. 41 ust. 1 ustawy o Policji mówi wprost, że policjanta zwalnia się ze służby m.in. w przypadku „zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego Państwa”. MSWiA zamierza dokonać jednak zmian, skreślając fragment „lub nabycia obywatelstwa innego Państwa”. Jak tłumaczy resort, przepis ten, „został wprowadzony w okresie obowiązywania ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, która statuowała zasadę wyłączności obywatelstwa polskiego”. W myśl owych przepisów, obywatel polski nie mógł być równocześnie uznany za obywatela innego państwa. „Tym samym regulacja pragmatyki służbowej korelowała z rozwiązaniami przyjętymi ówcześnie w polskim porządku prawnym” – dodano. 

Czytaj też

Stan ten uległ jednak zmianie w 2009 roku, a znowelizowane przepisy przewidują możliwość posiadania przez obywatela polskiego również obywatelstwa innego państwa. Jak wyjaśnia MSWiA, w myśl obecnego brzmienia ustawy o obywatelstwie, „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie”. Jednak – co zaznaczano – „obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”.

Czytaj też

Bez zmian pozostają jednak przepisy dotyczące przyjęcia do Policji. Nadal, by zostać funkcjonariuszem konieczne będzie posiadanie obywatelstwa polskiego. Co ciekawe, w przepisach – na co już w 1,5 roku temu zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich – w przeciwieństwie do regulacji dotyczących funkcjonariuszy pełniących już służbę, nie ma mowy o wyłączności, a więc posiadanie obywatelstwa innego państwa, nie jest zabronione. Utrzymane zostają także regulacje mówiące o tym, że utrata polskiego obywatelstwa stanowi podstawę do zwolnienie ze służby.

Czytaj też

Decyzja MSWiA, która zapewne w niedalekiej przyszłości stanie się obowiązującym prawem, jest pokłosiem zapowiedzi składanych jeszcze przez poprzednie kierownictwo MSWiA. Jak informował w ubiegłym roku - odpowiadając na pismo RPO - ówczesny wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, „zasadne wydaje się utrzymanie przesłanki posiadania obywatelstwa polskiego, jako warunku niezbędnego do przyjęcia kandydata do służby w Policji, oraz obligatoryjnej podstawy zwolnienia ze służby, w sytuacji utraty tego obywatelstwa, a także odstąpienia od konieczności zwolnienia ze służby policjanta w przypadku nabycia przez niego obywatelstwa innego państwa”.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze