Policja

Definicja mobbingu i przeciwdziałanie wpisane w ustawę o Policji?

Fot. twitter/policja

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przygotowali nowelizację projektu ustawy o policji, która "zakłada rozszerzenie czynów, których popełnienie stanowi przewinienie dyscyplinarne o stosowanie mobbingu". Wnioskodawcą jest poseł Tomasz Szymański.

Z uwagi na przypadki mobbingu w Policji sprawa przepisów była poruszana już na sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych w zeszłym roku. Zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej podał wtedy, że analiza spraw od 2014 roku do 2020 roku pokazuje, że "przez te wszystkie lata zgłoszeń dotyczących podejrzenia o mobbing było 175, a dotyczyły 218 osób." Jest to średnio 29 tego typu spraw rocznie. Obecni na komisji posłowie opozycji nie dali wiary tym liczbom uznając, że w służbie, która liczy przeszło 120 tys. osób i z uwagi na relacje, które usłyszeli podczas komisji – m.in. słowa Katarzyny Kozłowskiej z fundacji "Say Stop", która była policjantką – takich zachowań jest więcej.

Czytaj też

Polska Policja wprowadziła Wewnętrzne Procedury Antymobbingowe dla policjantów pełniących służbę. Co prawda w orzecznictwie i doktrynie prawa pracy oraz prawa administracyjnego powszechnie przyjmuje się, że stosunki służbowe służb mundurowych nie są stosunkami pracy w rozumieniu prawa pracy (są stosunkami prawnymi o charakterze administracyjno-prawnym), to w zapisach Procedury czytamy że „pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi mobbingu". Zgodnie z Procedurą, pracodawca przeciwdziała mobbingowi przez:

  • promowanie pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego, postaw i zachowań w relacjach międzyludzkich;
  • upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska mobbingu, metod zapobiegania jego występowaniu oraz konsekwencji jego wystąpienia;
  • zapewnienie osobom dostępu do szkoleń w celu zapobiegania mobbingowi oraz ochrony przed mobbingiem.

Ponadto polskich policjantów zobligowano do pisemnego poświadczenia, że będą przestrzegali tych zasad oraz że zapoznali się z procedurą. Pamiętajmy także, że w ostatnich latach zmieniono przepisy o Policji, m.in. poprzez uzupełnienie przesłanek do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych o naruszenie dóbr osobistych innego policjanta. Czy to wyczerpuje sprawę? Zdaniem posłów opozycji: nie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o policji zakłada rozszerzenie czynów, których popełnienie stanowi przewinienie dyscyplinarne o stosowanie mobbingu. Celem tych propozycji jest wprowadzenie pojęcia "mobbingu" do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz stworzenie jednolitych procedur postępowania przełożonych w sytuacji zgłoszenia przez pokrzywdzonego tego rodzaju działań lub zachowań. Zgodnie z projektowanymi przepisami przez mobbing należy rozumieć działania lub zachowania dotyczące funkcjonariusza Policji albo skierowane przeciwko funkcjonariuszowi Policji, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu lub stosowaniu przemocy psychicznej z wykorzystaniem stosunku zależności lub podległości służbowej, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, chociażby działania lub zachowania te znajdowały podstawy w zakresie funkcjonowania hierarchicznej struktury organizacyjnej w Policji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o policji

Co zmienia projekt Koalicji Obywatelskiej? W art. 132 – kluczowym z punktu widzenia tych spraw, ponieważ dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów – proponowane zmiany brzmią tak: "1. Policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na: 1) naruszeniu dyscypliny służbowej lub 2) nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej lub 3) stosowaniu mobbingu".

Nowelizacja miałaby także wprowadzić tryb przeprowadzenia czynności wyjaśniających, status pokrzywdzonego - gdzie instancją w wypadku odmowy przyznania takiego statusu byłaby możliwość zażalenia. Zlecanie czynności wyjaśniających - zdaniem opozycji - powinno być obligatoryjne a wyjaśnianie sprawy nie mogłyby trwać dłużej niż 60 dni. Do tych czynności miałby zostać powołany rzecznik dyscyplinarny lub pełnomocnik komendanta ds. ochrony praw człowieka. Ofiara mobbingu - gdyby proponowane zmiany weszły w życie - miałaby prawo do wglądu do akt postępowania dyscyplinarnego z możliwością robienia ich fotokopii. Pełnomocnikiem pokrzywdzonego mógłby być policjant, adwokat lub radca prawny.

Czytaj też

Wyjątkowość postępowań w tego typu sprawach sprowadza się do: 1. Obligatoryjności zlecania czynności wyjaśniających. 2. Osobie zgłaszającej mobbing przyznanie statusu pokrzywdzonego na mocy ustawy, i tym samym już w ramach czynności wyjaśniających przyznanie tej osobie uprawnień obwianego w postępowaniu dyscyplinarnym. 3. Wskazania pełnomocników komendanta głównego oraz komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka, jako uprawnionych do wykonywania czynności wyjaśniających w sprawach mobbingu. Postępowania dyscyplinarne prowadzić mają rzecznicy dyscyplinarni, gdy pełnomocnicy uznają wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za zasadne. 4. Rezygnacja z możliwości uznania mobbingu za czyn mniejszej wagi, a tym samym z możliwości przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej lub dobrowolnego poddania się karze. 5. Doprecyzowania okresu przedawnienia karalności za mobbing (karalność mobbingu ustaje po upływie 2 lat od dnia popełnienia czynu bezpośrednio poprzedzającego zgłoszenie pokrzywdzonego o mobbingu). Pozostałe procedury związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych zostały zachowane
Projekt ustawy o zmianie ustawy o policji

MB

Komentarze