Reklama

Służby Mundurowe

Policja i Straż Graniczna pozwoli na przeniesienie z SW

Fot. SW - kpt. Katarzyna Król, Sejm - fot. Krzysztof Białoskórski, Śląska Policja
Fot. SW - kpt. Katarzyna Król, Sejm - fot. Krzysztof Białoskórski, Śląska Policja

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w piśmie do RPO Marcina Wiącka poinformował, że Komenda Główna Policji oraz Komenda Główna Straży Granicznej przychyliły się do propozycji wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przenoszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby w obu formacjach. Z kolei MON podkreśliło, że postulat RPO dot. funkcjonariuszy SW chcących kontynuować slużbę w wojsku, został już wdrożony do porządku prawnego w ramach ustawy o obronie Ojczyzny.

Sprawa, którą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich sięga końcówki marca zeszłego roku. Wtedy to RPO zwrócił uwagę na nierówne traktowanie w zakresie możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy SW do innych służb mundurowych. „RPO zwraca uwagę, że ten problem był już przez niego podnoszony w wystąpieniu do MSWiA z 2007 r. Wystąpienie to dotyczyło stanu prawnego obowiązującego pod rządami uchylonej już ustawy z 26 kwietnia 1996 r. o SW, ale zawarte w nim tezy są nadal aktualne” – zauważał w zeszłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich.

Reklama

„Rzecznik zwraca uwagę, że wraz z wprowadzeniem nowych jednostek – Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej oraz uczelni Służby Więziennej (Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości) – rozszerzeniu uległy kompetencje SW w zakresie rozpoznawania, wykrywania przestępstw, zapobiegania im, czy utrwalania dowodów. Zadania te mogą być realizowane w formie czynności administracyjno–porządkowych i operacyjno–rozpoznawczych, a więc właściwych dla takich służb, jak Policja, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Służba Celno-Skarbowa. Oznacza to, że wiedza i kompetencje funkcjonariuszy SW mogą być z powodzeniem wykorzystywane w innych służbach mundurowych” – czytamy w piśmie RPO.

Czytaj też

Początkowo w tej sprawie Rzecznik zwrócił się do ówczesnego ministra sprawiedliwości, który stwierdził, że w jego kompetencji „nie leży inicjowanie rozwiązań, które mają być zawarte w przepisach pragmatycznych służb podległych innemu zwierzchnictwu”. W związku ze zmianą władzy w Polsce, na początku lutego RPO ponownie wystąpił w tej sprawie. Tym razem do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Grabca, któremu przesłał całość korespondencji, „prosząc o rozważenie możliwości wprowadzenia w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb mundurowych przepisów umożliwiających przenoszenie się funkcjonariuszom SW do innych służb mundurowych”.

Nie wszyscy na "tak"

Na pismo RPO, z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpisał wiceszef resortu Czesław Mroczek. „Uprzejmie informuję, stosownie do stanowisk otrzymanych z Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej, że wymienione podmioty przychyliły się do propozycji wprowadzenia rozwiązań w przepisach pragmatycznych ww. formacji umożliwiających przenoszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby w Policji i Straży Granicznej” – napisał Czesław Mroczek.

Odnosząc się szerzej do przedmiotowego zagadnienia warto podkreślić, że każda z wymienionych formacji pełni bardzo ważną rolę w strukturach bezpieczeństwa państwa. Służba Więzienna - podobnie jak Policja i Straż Graniczna - została utworzona jako formacja umundurowana i uzbrojona, której funkcjonariusze na mocy przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mają prawo do stosowania lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
fragment pisma wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka do RPO

Jak zauważył wiceszef MSWiA, „nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej istnieje możliwość przenoszenia się na własną prośbę funkcjonariuszy m.in. Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Więziennej, jeżeli wykazują szczególne predyspozycje do jej pełnienia”. „W świetle przywołanej regulacji wydaje się, że podobne rozwiązanie mogłoby zostać przyjęte w ustawach pragmatycznych dotyczących Policji oraz Straży Granicznej” – wskazał.

Czytaj też

„Mając powyższe na uwadze podjęcie prac legislacyjnych w kierunku wskazanym przez Pana Rzecznika należy uznać jako wniosek de lege ferenda. W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmiany legislacyjne w zakresie odpowiednio art. 25a i art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz art. 31a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, mogłyby zostać uwzględnione przy najbliższej, zakresowo zbieżnej nowelizacji wyżej wymienionych pragmatyk służbowych” – ocenił Mroczek.

Reklama

W swoim piśmie do RPO zaznaczył jednak, że odmiennie przedstawia się ocena ewentualnych zmian pragmatyki służbowej w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej. „Wymaga również podkreślenia, że zadania Służby Więziennej znacząco różnią się od zadań stawianych przed PSP, która jest formacją wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Funkcjonariusz Służby Więziennej bez odpowiedniego przeszkolenia w PSP (tj. ukończenia odpowiedniej szkoły PSP lub szkolenia podstawowego) w zawodzie strażak, jak też przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP nie może wykonywać zadań przewidzianych dla omawianej formacji” – dodał Czesław Mroczek.

Do wojska w ramach ustawy o obronie Ojczyzny

Do pisma RPO odniósł sie także wiceszef MON Paweł Bejda. „Pragnę poinformować, że problematykę poruszoną w przedmiotowym wystąpieniu reguluje ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Zgodnie z brzmieniem art. 137 ust. 1 ustawy Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej, jeżeli wykazuje predyspozycje do pełnienia tej służby” – wyjaśnił Bejda.

Czytaj też

Przeniesienie funkcjonariusza wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej oraz ministra nadzorującego daną służbę, w trybie powołania do zawodowej służby wojskowej, z zachowaniem ciągłości służby. Okresy pełnienia służby we wskazanych służbach zalicza się do okresów służby wojskowej, od których są uzależnione uprawnienia przewidziane w ustawie. Minister Obrony Narodowej nadaje funkcjonariuszowi z dniem jego stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej, stopień wojskowy równorzędny z posiadanym stopniem w odpowiedniej służbie” – zaznaczył Paweł Bejda.

Czytaj też

Jak dodał oprócz możliwości przeniesienia funkcjonariusza Służby Więziennej do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej, przewidziano także możliwość „powołania do zawodowej służby wojskowej byłego funkcjonariusza Służby Więziennej, z nadaniem mu stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem jaki posiadał w Służbie Więziennej”. „W takim przypadku okres służby w Służbie Więziennej jest uwzględniany również przy ustalaniu należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej, jak np.: dodatek za długoletnią służbę wojskową, świadczenie za długoletnią służę wojskową, świadczenie motywacyjne” – wyjaśnił wiceszef MON.

Reklama
Reklama

Komentarze (1)

  1. Bolo1978

    Tylko na to czekam SW utonie.

Reklama

Najnowsze