Reklama

Służba Więzienna

Czy funkcjonariusze SW doczekają się zmian w naliczaniu wysługi lat?

Fot. ppor. Agnieszka Tracz/ Mazowiecka Służba Więzienna, Twitter
Fot. ppor. Agnieszka Tracz/ Mazowiecka Służba Więzienna, Twitter

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracownikow Więziennictwa walczy o to, by funkcjonariusze SW nie byli traktowani gorzej niż ich koledzy z formacji podległych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi mianowicie o zasady naliczania dodatku za wysługę lat. Zgodnie z porozumieniem z 2018 roku, sprawa ta powinna zostać załatwiona jeszcze na początku bieżącego roku. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie doczekali się jednak zmian w przepisach i zastanawiają się… czy porozumienie zostało zerwane?

Jak przypominają związkowcy z NSZZ FiPW, porozumienie z listopada 2018 roku, kończące akcję protestacyjną, zakłada uregulowanie od 1 stycznia 2020 roku sprawy naliczania wysługi lat. Zgodnie z jednym z punktów, mundurowi z SW mieli mieć zaliczane do okresu zaliczanego do dodatku za wysługę lat okresy służby i pracy na zasadach analogicznych, jak w służbach mundurowych podległych MSWiA. Obecnie w Służbie Więziennej nie uwzględnia się zawodowej służby wojskowej oraz służby w innych formacjach mundurowych. 

Minister Sprawiedliwości opracuje i przedstawi: (...) 2. Projekt nowelizacji ustawy pragmatycznej, wprowadzający nie później, niż od dnia 1 stycznia 2020 r. zasady zaliczania, do okresu zaliczanego do dodatku za wysługę lat, okresy służby i pracy na zasadach analogicznych jak w służbach mundurowych podległych MSWiA.

fragment porozumienia z 2018 r. pomiędzy ministrem sprawiedliwości oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

Jak widać, mimo podpisanego porozumienia, walka o korzystne i - jak podkreślają funkcjonariusze - sprawiedliwe rozwiązanie wciąż trwa. Przedstawiciele związkowców zaproponowali nawet w ostatnim czasie rozwiązanie tej kwestii przy okazji prac nad niemałym i bardzo ważnym dla mundurowych dokumentem przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, bo taki dokładnie tytuł ma wspomniany dokument, doczekała się już podpisu prezydenta Andrzej Dudy. Obszerny pakiet zmian jakie zostały zaproponowane przez MSWiA dotyczy Policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i właśnie Służby Więziennej. Wraz z ustawą w porządku prawnym znajdzie się m.in. specjalny, przedemerytalny dodatek motywacyjny, uregulowanie kwestii wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, ujednolicenie przepisów dotyczących wyżywienia, obniżenie kosztów dopuszczenia do akcji ratowniczych używanych strażackich samochodów sprowadzanych z zagranicy czy zmiana w zaliczeniu do okresu zatrudnienia czasu służby w policji i PSP. Nie udało się jednak przeforsować wprowadzenia, w ramach poprawki, zmian korzystnych dla Służby Więziennej, a dotyczących zasad obliczania dodatku za wysługę lat. Miała ona nie uzyskać poparcia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a w konsekwencji także posłów. 

Czy to oznacza, że "Dyrektor Generalny wypowiedział Porozumienie podpisane w dniu 19.11.2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa i czy miał takie prawo skoro nie jest jego stroną a tylko jego realizatorem?" - pytają w związku z obrotem spraw związkowcy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Co więcej, zastanawiają się czy "Dyrektor Generalny wypowiedział posłuszeństwo" szefowi ministerstwa?

W związku z powyższymi pytaniami i brakiem realizacji zapisów Porozumienia (upłynęły wszystkie możliwe terminy) Prezydium Zarządu Głównego NSZZFiPW prosi o jednoznaczne określenie czy w/w Porozumienie zostało zerwane przez stronę ministerialną?

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW z 24 sierpnia 2020 r.

Niezgodne z konstytucją 

Sprawą interesuje się również Rzecznik Praw Obywatelskich, który w czerwcu br. już kolejny raz pytał o wprowadzenie tych zmian ministra sprawiedliwości. "Funkcjonariusze SW występują do Rzecznika w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat. Wskazują, że są one niezgodne z konstytucyjną zasadą równości - w porównaniu z innymi służbami mundurowymi" - informował w komunikacie RPO. Jak podkreślał, biuro zajmowało się już tematem i występowało w tej sprawie do ministra sprawiedliwości, "problem nie został jednak rozwiązany". Jeszcze w 2012 roku resort nie do uznał bowiem, że dochodzi do dyskryminacji funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec innych służb mundurowych. 

Jak oceniło ministerstwo osiem lat temu, "kwestia dodatku za wysługę lat nie jest jednolicie uregulowana w odniesieniu do funkcjonariuszy służb mundurowych innych niż SW". Podkreślić miał również, że "sposób ustalania wysokości dodatku za wysługę lat na podstawie długości okresu służby w SW jest swoistego rodzaju nagrodą za długoletnią służbę", a także, że istotna jest wysokość dodatku za wysługę lat - "w wysokości do 35 proc. uposażenia zasadniczego po 30 latach służby - czego nie ma w pozostałych służbach". Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że regulacje te miały służyć zwiększeniu atrakcyjności służby i "trudno jest zarzucić takiej odpowiedzi brak argumentów merytorycznych". 

Sytuację zmieniło jednak przyjęcie przez Radę Ministrów 9 czerwca 2020 r. projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych. Wskazywać ma on, że "dotychczasowe regulacje ustalania wysługi lat w SW nie spełniły swojej roli". Biuro zdecydowało się więc poprosić szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o rozważenie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej. Chodzi dokładnie o zmianę treści przepisu art. 58 ust. 2 ustawy o Służbie Więzienne "w zakresie, w jakim nie uwzględnia on okresów zatrudnienia poza jednostkami Służby Więziennej w pełnym wymiarze czasu pracy, a także służby w innych formacjach mundurowych". 

Na razie reakcji ze strony resortu sprawiedliwości brak. Nie wiadomo więc ile jeszcze funkcjonariusze Służby Więziennej będą musieli poczekać na wprowadzenie obiecanych im przecież już prawie dwa lata temu rozwiązań. 

Reklama

Komentarze

    Reklama