Reklama

Legislacja

Więcej pieniędzy dla opiekunów psów służbowych

Fot. Izba Celna w Białej Podlaskiej
Fot. Izba Celna w Białej Podlaskiej

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia dotyczący dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zgodnie z treścią dokumentu, za który odpowiada Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zwiększony zostać ma wskaźnik dodatku za opiekę nad psem służbowym, przysługującego funkcjonariuszom, którym powierzono opiekę nad psem służbowym w służbie i sprawującym tę opiekę.

Jak czytamy w projekcie, proponowana zmiana obejmuje wzrost wysokości dodatku za opiekę nad psem służbowym w służbie z 0,116 do 0,203 mnożnika kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok, co stanowi wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,087. Kwota ta zwiększy się więc do ok. 345 złotych, czyli o ok. 148 złotych. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z ustawą budżetową na rok 2019 kwota bazowa dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wynosi 1 701,09 zł brutto. Obecnie projekt dotyczy ok. 168 przewodników psów służbowych.

Autorzy projektu podkreślają, że zwiększenie mnożnika związane jest z brakiem zainteresowania wśród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, mianowanych do służby stałej, do pełnienia służby w charakterze przewodnika psa służbowego i ma na celu zwiększenie funkcji motywacyjnej dodatku dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę jako przewodnicy psów służbowych.

Założeniem wprowadzonej zmiany rozporządzenia jest ponadto zwiększenie zainteresowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej mianowanych do służby stałej, do wnioskowania o pełnienie służby jako przewodnik psa służbowego, szczególnie mając na względzie planowane zwiększenie liczby psów służbowych wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli celno-skarbowych, w szczególności kontroli węchowych.

fragment projektu rozporządzenia

Ministerstwo informuje również o planach zwiększenia liczby psów służbowych wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli celno-skarbowych. Ich liczba ma wzrosnąć ze 168 do 213 w roku 2022. Krok ten ma mieć realny wpływ m.in. "na wzrost wykrywalności przestępstw i wykroczeń akcyzowych oraz na skalę ujawnianego przemytu wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty", także wpłynąć "na ograniczenie ilości towarów nielegalnych, których obrót uszczupla budżet państwa i narusza zasady uczciwej konkurencji; zapobieganie wprowadzania niebezpiecznych towarów na obszar Unii Europejskiej oraz ochronę przed napływem towarów, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi oraz zwierząt".

Z analizy danych własnych wynika, że kwota zwiększenia dodatku (wzrost mnożnika kwoty bazowej z 0,116 do 0,203) rocznie daje wzrost wydatków w wysokości ok. 0,22 min w roku bazowym 2019 (szacunek liczony od maja 2019 r.) i 0,38 min zł po osiągnięciu zakładanej liczby psów służbowych w służbie czynnej (213 psów), zgodnie z przyjętą Koncepcją wykorzystania psów służbowych w Krajowej Administracji Skarbowej.

fragment projektu rozporządzenia

Zmienić ma się nie tylko wysokość dodatku, ale również doprecyzowane zostanie określenie psa służbowego. Za "zasadne" uznano bowiem uściślenie, że chodzi o "psa wykorzystywanego w służbie". "Uznano za zasadne wprowadzenie powyższej zmiany ze względu na przyjęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 358) rozróżnienie pojęć psa przeznaczonego do wykonywania kontroli celno-skarbowej oraz psa wycofanego służby" - czytamy w projekcie. Autorzy dokumentu podkreślają w uzasadnieniu, że dodatek, o którym mowa, otrzymuje funkcjonariusz od momentu przydzielenia przewodnikowi psa służbowego do jego wycofania ze służby. "Nie jest intencją ustawodawcy regulowanie w projektowanym akcie prawnym sytuacji w której dodatek za opiekę nad psem służbowym jest wypłacany funkcjonariuszom sprawującym opiekę nad psem wycofanym ze służby" - podkreślono. Jak informował InfoSecurity24.pl jeszcze w kwietniu br., nie oznacza to jednak, że KAS nie bierze udziału w utrzymywaniu psa-emeryta. Jest to bowiem jedna z dwóch formacji, której udało się rozwiązać tę kwestię. Psy, które kończą służbę w KAS mają bowiem zapewnioną m.in. opiekę weterynaryjną, a opiekunowi przysługuje ryczałt z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia czworonoga. 

Pies służbowy, który zostanie wycofany ze służby, może zostać powierzony opiekunowi, którym zwykle jest przewodnik. Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, który pozostanie opiekunem psa wycofanego ze służby przysługuje ryczałt z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia psa, określany zgodnie z normą (ilość karmy i artykułów spożywczych niezbędnych do prawidłowego żywienia psa), ogłaszaną corocznie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto macierzysta izba administracji skarbowej ponosi koszty związane z utrzymaniem, pielęgnacją i opieką weterynaryjną takiego psa.

Wydział ds. Komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej

Jeżeli nie jest możliwe sprawowanie przez przewodnika opieki nad psem wycofanym ze służby poszukuje się dla psa innego opiekuna w ramach danej izby administracji skarbowej, dającego rękojmię należytej opieki nad zwierzęciem. Możliwe jest też sprawowanie opieki nad takim psem przez Ośrodek Szkoleniowy. Jeszcze w marcu br. wszystkie psy wycofane ze służby w KAS, jak dowiedział się InfoSecurity24.pl, miały swoich opiekunów.

Druga wspomniana formacja to Państwowa Straż Pożarna, gdzie w przypadku przekazania psa przewodnikowi, właściwy kierownik jednostki organizacyjnej PSP zobowiązany jest do partycypacji w udokumentowanych kosztach utrzymania i leczenia psa.

W służbach mundurowych psów służbowych w kwietniu br. było ponad 1500. Jak informował InfoSecurity24.pl jeszcze w kwietniu psy w służbach mundurowych z reguły przekazywane są po zakończeniu służby opiekunom, i to właśnie na nich spoczywa obowiązek opieki, także tej finansowej, nad swoim niedawnym „partnerem z patrolu”. Ewentualnie czworonogi trafiają do kogoś, kto jest gotowy otoczyć psa-emeryta opieką.

Krajowa Administracja Skarbowa posiadała jeszcze na początku marca br., jak poinformował InfoSecurity24.pl Wydział ds. Komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej, 157 psów służbowych. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie kandydatów na przewodników psów służbowych oraz psów służbowych w Służbie Celno-Skarbowej, zwykle psa wycofuje się ze służby po ukończeniu 10 roku życia. "Pies może być wycofany ze służby również w przypadku starości połączonej z ogólnym osłabieniem organizmu, całkowitej albo częściowej utraty węchu, słuchu lub wzroku, nieuleczalnych chorób zakaźnych, chorób nowotworowych oraz innych ciężkich przypadłości uniemożliwiających dalsze pełnienie służby, jak również w przypadku konieczności ponownego przeszkolenia psa na kursie podstawowym w przypadku psa w wieku powyżej 6 roku życia" - informował redakcję KAS. Obecnie w Służbie Celno-Skarbowej pracują zarówno psy w wieku ponad 10 lat, jak i młode 1-2 letnie rozpoczynające służbę bezpośrednio po ukończeniu kursu podstawowego przeprowadzanego przez wyspecjalizowany Ośrodek Szkoleniowy KAS.

W Krajowej Administracji Skarbowej służą psy, które przeznaczone są do wykonywania kontroli węchowej w ramach przeprowadzania kontroli celno-skarbowych, w tym do działań kontrolnych związanych z precyzyjnym oznaczeniem i wskazaniem miejsca ukrycia towaru, który podlega zakazom lub ograniczeniom. Większość psów to przedstawiciele takich ras jak labradory, owczarki, teriery oraz spaniele, ale zdarzają się także przedstawiciele innych ras użytkowych. Pies kierowany jest do przeprowadzania kontroli węchowych wyłącznie z przewodnikiem, któremu został przydzielony. Jak podkreśla KAS, istotnym elementem wpływającym na wybór rasy psa jest przewidywane miejsce jego służby.

Psy służbowe mogą dokonywać kontroli po przejściu wieloetapowego przeszkolenia o określonym profilu w specjalistycznym Ośrodku Szkoleniowym. Rozpoczyna się ono już po zakupie psa, a przed kursem szkoleniowym. Pies/szczeniak na stałe zamieszkuje z przewodnikiem w jego domu i jest stopniowo przyzwyczajany do warunków panujących w miejscu służby, przebywa tam z przewodnikiem nie dokonując jeszcze kontroli węchowych. Pies przed rozpoczęciem służby jest szkolony wraz z przewodnikiem w Ośrodku Szkoleniowym KAS na kursie podstawowym dla przewodników psów służbowych do wykrywania określonych zapachów, który trwa 320 godzin (8 godzin dziennie; koszt około 12690 zł). Ponadto przechodzi szkolenie na kursie doskonalącym (200 godzin; koszt około 7775 zł) oraz coroczne atestacje (80 godzin; koszt około 2820 zł). Szkolenia te są realizowane w ramach środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań KAS.

image
Fot. InfoSecurity24.pl

Celem kursów jest oczywiście przygotowanie przewodników oraz ich psów do wykrywania, w zależności od profilu, m.in. środków odurzających, wyrobów tytoniowych lub waluty. Warunkiem dopuszczenia psa do służby, jest zdanie egzaminu przez przewodnika psa służbowego (część teoretyczna i praktyczna), jak i psa (część praktyczna).

W celu zwiększenia skuteczności i efektywności kontroli, psy są również kierowane na szkolenie doskonalące, uzupełniające lub współpracy. Pies służbowy poddawany jest również corocznej centralnej weryfikacji prowadzonej podczas szkolenia w celu sprawdzenia jego dalszej przydatności do służby.

Kontrole z użyciem psa służbowego wykonywane są w różnych miejscach, w tym na przejściach granicznych, lotniskach, w portach morskich, oddziałach pocztowych. Psy służbowe wykorzystywane są do kontroli m.in. środków transportu, pomieszczeń oraz przesyłek kurierskich.

Reklama

Komentarze

    Reklama