Reklama

Legislacja

Uniewinnieni funkcjonariusze wrócą do służby. Sejm jednogłośnie za zmianami w przepisach

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Sejm jednogłośnie przegłosował zmianę w prawie umożliwiającą powrót do służby funkcjonariuszy po wyroku uniewinniającym. Wcześniej, pozytywnie za senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw opowiedzieli się posłowie zasiadający w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Sejm jednogłośnie opowiedział się za przyjęciem zmian dot. polskich służb mundurowych. Na mocy uchwalonych przepisów uniewinnieni funkcjonariusze będą mogli wrócić do służby. Nowe zmiany procedowane były od niemal półtora roku, ale ostatecznie uzyskały szerokie poparcie polityczne. Było to można zaobserwować zarówno w trakcie prac w komisjach, jak i ostatecznie w toku decydującego głosowania. Z uchwalonego prawa zadowolone są także związki zawodowe, zrzeszające samych funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że przegłosowany właśnie w Sejmie senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, opracowany został w ramach realizacji postulatów z petycji indywidualnej dotyczącej policji z lutego 2017 roku. Przewiduje on zmiany umożliwiające rehabilitację prawną funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, polegającą na możliwości przywrócenia do służby funkcjonariusza, któremu wymierzona została dyscyplinarnie kara wydalenia ze służby. Prace nad projektem senackim zostały również rozszerzone przez działania ze strony rządu.

Ewentualna rehabilitacja będzie możliwa jeżeli zapadnie prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego w postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowione zostanie po zakończeniu postępowania prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo wykroczenia czy braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Przed uchwaleniem nowych przepisów przez parlament, przepisy uniemożliwiały wznowienie postępowania dyscyplinarnego po upływie pięciu lat, co oczywiście nie odpowiadało realiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przykładowo, w przypadku inicjatora senackiej petycji, wyrok uniewinniający zapadł dopiero po 12 latach. 

Mamy projekt ważny, który przywraca honor policjantów i naprawia zaszłość, jest ważny dla tych którzy nawet bez wyroków czy zarzutów utracili pracę. Rozwiązujemy jeden z najważniejszych problemów, poprawiający sytuację mających poczucie krzywdy policjantów, którzy zostali niesłusznie oskarżeni.

Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Arkadiusz Czartoryski

W przypadku pozostałych znowelizowanych przepisów dotyczących funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Więziennej, senacki projekt ustawy zakładał odrębne rozwiązania w zakresie możliwości powrotu do służby uniewinnionego funkcjonariusza, właściwe dla danego rodzaju służby. Zniesiono m.in. termin ograniczający prawo wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy tych służb.

Należy również zauważyć, że w toku prac nad ustawą dołączono do jej zapisów również funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej. 

MR/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze