Reklama

Legislacja

Test sprawności fizycznej i strzelanie w Policji obowiązkowe, ale z wyjątkami

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Autor. policja.pl

Szef MSWiA zamierza określić zakres testu sprawności fizycznej oraz ogólny zakres wyszkolenia strzeleckiego policjantów. Projekty odpowiednich regulacji opublikowano już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Przepisy wskazują też wprost, którzy funkcjonariusze mogą zostać zwolnieni z konieczności przystąpienia do policyjnego „w-fu” oraz obowiązkowych „strzelań”. 

Reklama

Projekty rozporządzeń – w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów oraz w sprawie wyszkolenia strzeleckiego policjantów – to, jak czytamy w uzasadnieniach, realizacja upoważnienia jakie na szefa MSWiA nakłada ustawa o Policji. Oba dotyczą, mówiąc w skrócie, dwóch cyklicznie występujących w formacji testów: strzeleckiego oraz sprawności fizycznej. 

Reklama

"Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mając na uwadze utrzymanie sprawności fizycznej zapewniającej wykonywanie przez policjanta zadań służbowych oraz charakter wykonywanych zadań, jest uprawniony do określenia zakresu testu sprawności fizycznej, a także okoliczności uzasadniających zwolnienie policjanta z testu oraz przełożonych właściwych w tych sprawach" – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zgodnie z przepisami ustawy o Policji, każdy funkcjonariusz "jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych", a szef MSWiA musi – w drodze rozporządzenia – określić m.in. "zakres testu sprawności fizycznej policjantów oraz okoliczności uzasadniające zwolnienie policjanta z tego testu, a także przełożonych właściwych w tych sprawach, mając na uwadze konieczność utrzymania sprawności fizycznej zapewniającej wykonywanie przez policjanta zadań służbowych oraz charakter wykonywanych zadań". 

Rządowe Centrum Legislacji

Resort w projekcie zakłada, że test składać się będzie z 4 prób sprawnościowych, które – jak czytamy – "zostały określone w zakresie zdolności motorycznych, szczególnie przydatnych dla policjanta, tj. siła, wytrzymałość oraz zwinność i koordynacja ruchowa". Jak dodano, mając na względzie "charakter zadań określony dla służby wspomagającej" testu dla policjantów tej służby odbywać się będzie "z wyłączeniem biegu na dystansie 1000 m"

Reklama
Jednocześnie uwzględniając specjalny charakter zadań wykonywanych przez policjantów służby kontrterrorystycznej, opracowano katalog prób sprawnościowych uwzględniając policjantów pełniących służbę w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych oraz wsparcia działań bojowych.
fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów

Równolegle, MSWiA zamierza też określić "ogólny zakres wyszkolenia strzeleckiego wskazując rodzaje zajęć oraz sprawdziany z zakresu wiedzy i umiejętności posługiwania się bronią palną". Resort chce uwzględnić w przepisach m.in. zajęcia prowadzone metodą symulacji, a także trening doskonalący taktykę i technikę strzelania oraz obsługę broni. Pozwoli to – zdaniem twórców przepisów – "na zoptymalizowanie procesu nauczania umiejętności strzeleckich oraz umożliwi przygotowanie policjantów do podejmowania odpowiednich działań związanych z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej podczas interwencji". Celem zajęć realizowanych metodą symulacji ma być "wykształcenie złożonych zachowań zawodowych w zakresie dokonywania wyboru odpowiedniego działania w określonej sytuacji". Symulacje nie będą prowadzone jednak, ze względu na charakter wykonywanych zadań, z policjantami służby wspomagającej. 

Mając na uwadze § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia w Policji oraz konieczność zapewnienia wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną, wyszkolenie strzeleckie policjantów obejmuje posługiwanie się bronią palną bojową przyznawaną policjantowi zgodnie z normami wyposażenia. Ponadto uwzględniono również prowadzenie wyszkolenia strzeleckiego dla policjantów wyznaczonych, ze względu na charakter wykonywanych zadań, przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji albo komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Policji, ze strzelb, pistoletów maszynowych, karabinków, karabinów, karabinów maszynowych, granatników oraz broni sygnałowej, przydzielonej na stan danej jednostki albo komórki (przepis § 3 ust. 1 pkt 2).
Fragment uzasadnienia rozporządzenia w sprawie wyszkolenia strzeleckiego policjantów

Jak czytamy, "nabycie wiedzy oraz odpowiednich umiejętności z wyszkolenia strzeleckiego ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste policjanta oraz innych osób", w związku z tym "w rozporządzeniu określono sprawdziany, których celem jest dokonywanie oceny w zakresie ww. obszarów".

Przepisy przygotowane przez MSWiA, co wynika zresztą z samej ustawy o Policji, określają też katalog funkcjonariuszy, którzy zarówno z testu sprawności fizycznej jak i ze strzelań oraz sprawdzianów strzeleckich mogą być zwolnieni. Resort chce, by taką możliwość zyskały dwie grupy mundurowych. Pierwsza to funkcjonariusze oddelegowani do wykonywania zadań poza Policją lub delegowani do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym. Druga grupa, to funkcjonariusze zwolnieni z "obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych". 

Nowe dokumenty wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. Wynika to z faktu, że same przepisy ustawy o Policji, na podstawie których powstały, wejdą w życie właśnie z początkiem przyszłego roku.

DM

Reklama

Komentarze (2)

  1. Andrzej ze Szczecina

    Ja zwykle nie brałem udziału w sprawdzianach, bo byłem zajęty zadaniami służbowymi o statusie "niezbędny". Zero urlopów, zero zwolnień i ciągłe nadgodziny. Wypaliłem się. A nieroby dalej "służą".

  2. pomz

    Strzelanie z granatnika też wprowadźcie do sprawdzianu :)))

Reklama

Najnowsze