Reklama

Legislacja

Semestr zimowy na mundurowych uczelniach zdalnie

Fot. WSPol
Fot. WSPol

Uczelnie, nad którymi nadzór sprawuje szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, będą - przynajmniej częściowo - kontynuować nauczanie w trybie zdalnym. Chodzi oczywiście o Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Kamiński, zamierza ograniczyć funkcjonowanie, od 1 października br. do 28 lutego 2022 r., uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Chodzi dokładnie o zawieszenie kształcenia na - jak wymienia się w projekcie rozporządzenia - studiach, studiach podyplomowych i innych formach. Tym sposobem, szef MSWiA chce podejąć działania, które zapobiegać mają rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Co więcej, w uzasadnieniu projektu czytamy, że uwzględnia on również postulaty uczelni służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA co do utrzymania dotychczas funkcjonujących rozwiązań ograniczających czasowo funkcjonowanie uczelni. Czasowo, czyli - na razie - na okres semestru zimowego. 

Bezpiecznie i efektywnie

Resort zapewnia, że "rozwiązania wprowadzone obowiązującym rozporządzeniem zapewniają efektywne i bezpieczne kształcenie na studiach i studiach podyplomowych, przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki trybu skoszarowanego na szkoleniu zawodowym podstawowym, szkoleniu dla absolwentów szkół wyższych oraz doskonaleniu, w których uczestniczą funkcjonariusze Policji i straży pożarnej". Projekt umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia, jak również umożliwia przenoszenie zajęć na inny okres rozliczeniowy, jeżeli nie można zapewnić bezpieczeństwa osób biorących w nich udział. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmował będzie rektor.

Poza siedzibą uczelni można będzie weryfikować osiągnięte efekty uczenia, czyli przeprowadzać egzaminy i zaliczenia. Ma się to odbywać "z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się". Poza uczelnią będą mogły również odbywać się egzaminy doktorskie oraz obrona rozprawy doktorskiej.

Co ważne jednak, uczelnie nie przechodzą na pełny tryb zdalny. Powodem są kształcenia zawodowe podstawowe i specjalistyczne, a dokładnie ich elementy w ramach których nabywane są umiejętności praktyczne. Te prowadzone będą w trybie stacjonarnym, w małych grupach, w odpowiednim reżimie sanitarnym.

W okresie zawieszenia kształcenia uczelnie: (...) mogą prowadzić w swoich siedzibach: a) zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów, b) zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, c) zajęcia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, d) zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, e) zajęcia na studiach podyplomowych.

fragment rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych

Rozporządzenie wprowadza więc możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów, zajęć które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęć na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, umożliwione ma zostać zachowanie takich samych efektów kształcenia w SGSP dla studentów - podchorążych oraz dla innych studentów - strażaków i osób cywilnych. W projekcie dodaje się ponadto możliwość prowadzenia w siedzibach uczelni zajęć również na studiach podyplomowych.

Resort przypomina, że 11 marca 2020 r. wydane zostało rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych, które wprowadziło zawieszenie kształcenia na studiach oraz studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Termin ten został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. i dalej do 26 kwietnia 2020 r., 24 maja 2020 r., 30 września 2020 r., 28 lutego 2021 r. i 30 września 2021 r. Ministerstwo i same uczelnie w tym okresie zapewne trochę się nauczyły o konsekwencjach zawieszenia kształcenia lub prowadzeniu go w trybie zdalnym lub częściowo zdalnym, co przekłada się na aktualne wytyczne. Szczególnie że w drugiej połowie ubiegłego roku zmuszone były, jak w przypadku policji, mocno skrócić kształcenie podstawowe zawodowe, by zatrzymać zwiększającą się w zawrotnym tempie liczbę wakatów w tej formacji i szybciej "wypuszczać na miasto" policjantów gotowych do służby. Zgodnie z zapowiedziami, grupa ta zostanie jednak objęta zajęciami doszkalającymi.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze