Reklama

Legislacja

Sejm uchwalił ustawę o służbie kontrterrorystycznej w Policji

fot. policja.pl
fot. policja.pl

Wydzielenie działań kontrterrorystycznych w Policji znalazło niemal jednogłośne poparcie wśród posłów, którzy poparli tym samym rządowy projekt nowelizacji ustawy o Policji. Nowe rozwiązania mają pozwolić na stworzenie stabilnego i jednolitego systemu funkcjonowania poddziałów kontrterrorystycznych Policji, a także uregulować sprawy bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie działań kontrterrorystycznych oraz działań mających na celu doskonalenie zawodowe.

Po pracy w podkomisji, a także komisji, ostatecznie Sejm uchwalił w piątek rządową ustawę, która zakłada m.in. wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych. W trakcie głosowania za uchwaleniem zmian ustawowych było, aż 405 posłów, a jedynie dwóch obecnych na sali wstrzymało się od głosu. Co najistotniejsze, nikt z obecnych na głosowaniu posłów nie był przeciw. W trakcie wystąpień klubów usłyszeliśmy przede wszystkim, że parlamentarzyści dążą wspólnie do zwiększenia możliwości działań Policji i wokół tego istnieje swoisty konsens pomiędzy różnymi formacjami.

Jednym z nielicznych głosów, bezpośrednio odnoszących się do spraw związanych z kontrterroryzmem, było pytanie posła Marka Wójcika z PO, dotyczące wątpliwości wyrażonych wcześniej przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Tak samo można ocenić pytanie posła PiS Piotra Pyzika, który pytał o możliwość potencjalnego wzmocnienia pionów kontrterrorystycznych o kwestie operacyjno-rozpoznawcze. Przy czym we wczorajszej dyskusji minister Zieliński nie odniósł się bezpośrednio do dwóch wspomnianych problemów, zaznaczonych przez posłów Wójcika oraz Pyzika. Być może pojawią się one na etapie prac w Senacie. 

Dzięki proponowanym zmianom Policja w Polsce ma składać się ze służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, a także nowej kontrterrorystycznej. W uzasadnieniu ustawy zwraca się uwagę, że proponowane zmiany ostatecznie ujednolicą funkcjonowania systemu jednostek kontrterrorystycznych Policji, właśnie poprzez wyodrębnienie ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie w Policji służby kontrterrorystycznej.

Nowa służba ma być odpowiedzialna za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania.

Projekt zmian ustawowych przewiduje przypisanie jednostce „BOA” kompetencji w zakresie koordynowania, przygotowania i realizacji działań kontrterrorystycznych w Policji. Jednocześnie, jej twórcy przewidują wprowadzenie w życie rozwiązań, zgodnie z którymi, w celu zapewnienia skuteczności reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, działania kontrterrorystyczne realizowane będą przez „BOA” oraz samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji. I co najważniejsze z pierwszeństwem przed innymi działaniami.

W przypadku wdrożenia obecnie projektowanych zmian ustawowych, będziemy mieli do czynienia także z przeobrażeniem istniejącego Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP w Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, zaś samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji (SPAP`y) staną się samodzielnymi pododdziałami kontrterrorystycznymi Policji.

„BOA” będzie jednostką organizacyjną Policji podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji, a jej dowódcę powoływać ma, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej, Komendant Główny Policji. Samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji podlegać mają bezpośrednio właściwym miejscowo komendantom wojewódzkim lub Komendantowi Stołecznemu Policji, a ich dowódcy będą powoływani, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej przez komendantów wojewódzkich Policji lub Komendanta Stołecznego Policji, po zasięgnięciu opinii dowódcy BOA.

W opublikowanym uzasadnieniu projektu ustawy, wskazuje się również, że w celu zapewnienia odpowiedniego doboru kadry kierowniczej w służbie kontrterrorystycznej, projekt przewiduje objęcie kandydatów na stanowisko dowódcy BOA i jego zastępców, a także dowódców samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i ich zastępców procedurą weryfikacji określoną w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Warto podkreślić, że wskazany projekt zmian ustawowych przewiduje także możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia lub życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Zdaniem twórców proponowanych przepisów tego rodzaju zapisy pozwolą potencjalnie na wykorzystanie wszelkich środków w celu ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej.

Zdaniem wiceministra Jarosława Zielińskiego, przyjęte przez Sejm zmiany dotyczące działań kontrterrorystycznych, wpłyną nie tylko na samą strukturę Policji, ale przede wszystkim przełożą się na większą sprawność działania, ułatwienie i zwiększenie efektywności dowodzenia oraz przełożą się bezpośrednio również na wyposażenia tego rodzaju formacji. Trzeba jednak pamiętać, na co zwrócił uwagę chociażby poseł Marek Wójcik, że zmiany nie tworzą nowych formacji, a jedynie zmieniają istniejącą strukturę. Dlatego przed nami pytania o kształt naboru do formacji kontrterrorystycznych Policji, liczby ich etatów czy zakup sprzętu.

jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze