Reklama

Legislacja

Rząd za zmianami w przepisach o obrocie bronią

Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0
Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Pixabay, licencja Creative Commons CC0

Rada Ministrów, podczas wtorkowego posiedzenia, przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. „Wprowadzenie nowych uregulowań wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych” – podkreśla MSWiA, które pilotuje zmiany przepisów. W projekcie wprowadzono również zalecenia Najwyższej Izby Kontroli.

Nowe przepisy nie przewidują wymiany dotychczas udzielonych koncesji. Wynika to z faktu, że nie zmienia się obszar objęty reglamentacją. Jak podkreśla resort spraw wewnętrznych  „przyjęcie projektu ustawy pozwoli na pełną realizację obowiązków państwa związanych z kontrolą obrotu bronią przeznaczoną na rynek cywilny”.

Wejście w życie projektowanej ustawy pozwoli na wznowienie działalności polegającej na pozbawianiu broni palnej cech użytkowych, która to broń cieszy się dużym zainteresowaniem. Działania takie ze względu na brak właściwych przepisów nie były podejmowane od kwietnia 2016 r.

„Nowa ustawa ułatwi stosowanie prawa przez przedsiębiorców oraz organy administracji. To efekt doprecyzowania istniejących pojęć i definicji oraz wprowadzenia rozporządzeń służących realizacji obowiązków ustawowych” – zapewnia MSWiA.

Zgodnie z wymogami prawa europejskiego obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze, którym powierzana będzie broń do naprawy lub remontu. Dotychczas ci, których działania nie dotyczyły istotnych części broni, byli zwolnieni z obowiązku posiadania koncesji.

Nowością jest też wprowadzenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). W SRB rejestrowana będzie broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń na broń, jak również broń wyprodukowana i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców. SRB pozwoli przedsiębiorcom na prowadzenie ewidencji wytworzonej i sprzedanej broni palnej. W systemie automatyczne generowane będzie zawiadomienie o sprzedaży takiej broni. 

Przepisy projektowanej ustawy nie przewidują już konieczności odstrzeliwania 3 nabojów z broni wprowadzanej do obrotu. Wynika to z braku uzasadnienia dla utrzymywania w Polsce tego obowiązku, który praktycznie nie istnieje w innych krajach UE.

W nowych przepisach wprowadzono mniej restrykcyjne wymogi dla przedsiębiorców wytwarzających i obracających reprodukcjami broni czarnoprochowej oraz  dla rusznikarzy. Taka działalność wykonywana jest przez rzemieślników prowadzących warsztaty rusznikarskie, a więc przedsiębiorców indywidualnych. Z założenia rusznikarze oraz wytwórcy i sprzedawcy reprodukcji broni czarnoprochowej są drobnymi przedsiębiorcami, gdyż jest to działalność rękodzielnicza, wymagająca dużych nakładów czasu. Działalność rusznikarska oraz wytwarzanie reprodukcji broni czarnoprochowej i obrót nią, nie jest prowadzony na masową skalę. Dlatego przedsiębiorcy wykonujący taką działalność będą zwolnieni z obowiązku uzyskania przedstawiania szeregu opinii oraz zaświadczeń dotyczących obiektu, w którym prowadzą działalność. 

Nowe przepisy zmieniają też wymaganego wiek zatrudnianych pracowników. Obniżono go z 21 do 18 lat. Obniżono również wymagany wiek dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie koncesji z 25 do 21 lat. 

Z obowiązku uzyskania koncesji został uwolniony obrót bronią palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania przy użyciu prochu czarnego, wytworzoną przed 1900 rokiem. Zakresem regulacji nie zostanie też objęta broń wpisana na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzealiów.

Nowe regulacje zawarte w przepisach projektowanej ustawy, odnoszące się do wdrożenia do polskiego prawa rozporządzenia UE 258/2012, ułatwią polskim przedsiębiorcom wywóz cywilnej broni i amunicji oraz ich komponentów do krajów trzecich – poza obszar UE. Łatwiejszy będzie również przywóz do Polski broni cywilnej i amunicji dzięki możliwości wydania przedsiębiorcy certyfikatu importowego. Dokument potwierdzi wiarygodność polskiego nabywcy i uprawnienie do dokonywania zakupu w krajach trzecich.

Przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących Systemu Rejestracji Broni, które zaczną obowiązywać 14 grudnia 2019 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze