Reklama

Legislacja

Przywracanie pełnopłatnych L-4 przełożone. Sejm przerwał obrady

Fot. Twitter Kancelaria Sejmu
Fot. Twitter Kancelaria Sejmu

Posłowie mieli dziś zająć się m.in. przygotowaną przez PiS tzw. ustawą o dobrym samarytaninie, której przepisy przywracają 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA na kwarantannie i izolacji. Choć znamy już szczegóły propozycji w tej sprawie, to temat „wróci” na ulicę Wiejską dopiero jutro. Na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ogłosił bowiem przerwę w obradach do jutra do 9:00 rano. 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 na sejmowych stronach pojawił się wczoraj późnym popołudniem i miał być dziś przedmiotem prac posłów. Zanim jednak tak się stało, pojawiło się kilka wniosków formalnych w tym m.in. wniosek klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej o odroczenie obrad do jutra. "Niestety znowu jest tak samo, wczoraj o godz. 18:00 wpłynął projekt ustawy, który liczy 45 stron, rozmawiamy o jednej z najpoważniejszych spraw teraz, czyli o kwestii Covid-19 i w tej ustawie są oczywiste buble. Składam wniosek formalny o odroczenie obrad przynajmniej do jutra, żebyśmy mogli w spokoju nad tą ustawą popracować" – argumentował szef klubu KO Cezary Tomczyk. Wnioski o przerwę złożyli także Krzysztof Paszyk (PSL) i szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Paszyk wnioskował, by na posiedzenie zaprosić prezydenta Andrzeja Dudę, a Gawkowski, by na posiedzeniu głos mogła zabrać kandydatka na rzecznika praw obywatelskich mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Wnioski głosowano łącznie, a za zarządzeniem przerwy opowiedziało się 218 posłów, przeciw 207.

Systemowo o L-4

Ustawa oprócz szeregu rozwiązań dotyczących lekarzy i opieki zdrowotnej, przywraca też m.in. 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy na kwarantannie i izolacji. Co więcej, zaproponowane rozwiązania mają charakter systemowy. Mają zostać dodane do ustaw pragmatycznych każdej z formacji podległej MSWiA, a zatem nie będą one miały charakteru doraźnego i będzie można z nich skorzystać także w innych – poza epidemią koronawirusa – przypadkach.

W ustawie o Policji do art. 121b ust. 5 (który określa sytuacje w jakich policjant przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowuje prawo do pełnego uposażenia) ma zostać dodany punkt 8. Zgodnie z nim, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu "stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby" zachowa on prawo do 100 proc. uposażenia. Takie prawo przysługiwać ma też policjantowi w sytuacji powstałej "na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby" (pkt 4, dodany do art. 121b ust 3 ustawy o Policji).

By móc skorzystać z nowych rozwiązań, konieczne będzie jednak potwierdzenie od przełożonego. Jak czytamy w dodawanym do art. 121b ustępie 6a, "wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 4, stwierdza pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona przez niego osoba".

Analogicznie brzmiące rozwiązania twórcy projektu proponują wprowadzić w ustawie o Straży Granicznej (do art. 125b ust. 5 dodanie pkt 8 – dotyczy zakażenia lub zachorowania; do art. 125b ust. 6 dodanie pkt 4 – dotyczy kwarantanny lub izolacji; do art. 125b dodanie ust. 6a – dotyczy potwierdzenia zadań przez przełożonego), a także w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej (do art. 105b ust. 5 dodanie pkt 8 – dotyczy zakażenia lub zachorowania; do art. 105b ust. 6 dodanie pkt 4 – dotyczy kwarantanny lub izolacji; do art. 105b dodanie ust. 6a – dotyczy potwierdzenia zadań przez przełożonego). Nieco inaczej wyglądać ma sytuacja w Służbie Ochrony Państwa. Tam, zgodnie z dodawanym do art. 194 ustępem 6a "wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 3, stwierdza pisemnie Komendant SOP lub upoważniona przez niego osoba". Pozostałe zmiany, a więc dotyczące zakażenia lub zachorowania (w art. 194 ust. 5 dodanie pkt 8) oraz przebywania na kwarantannie lub izolacji (w art. 194 ust. 6 dodanie pkt 3) w projekcie zapisano w brzmieniu tożsamym z kształtem zaproponowanym dla innych formacji podległych MSWiA.

Na bazie dotychczasowych doświadczeń wynikających ze stosowania epizodycznego art. 4d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), który przewidywał prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym m.in. dla funkcjonariuszy służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywali na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, proponuje się wprowadzenie adekwatnych stałych rozwiązań w przepisach pragmatycznych służb Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.

fragment uzasadnienia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk 683)

Jak podkreślono, "proponowane rozwiązania zagwarantują funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa prawo do zachowania 100 proc. uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi albo na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby". Zdaniem twórców projektu, konieczność zmiany przepisów podyktowana jest charakterem wykonywanych przez funkcjonariuszy zadań "realizowanych w interesie publicznym w związku z zapobieganiem zagrożeniom epidemicznym w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii". 

Nowe przepisy miałby wejść z życie "z dniem następującym po dniu ogłoszenia", jednak termin ten nie będzie dotyczył pełnopłatnych zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy. Te regulacje "wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 5 września 2020 r.". Tak więc formalnie ciągłość pełnopłatnych zwolnień lekarskich zostanie zachowana. Poprzednie przepisy utraciły bowiem moc właśnie na początku września. Nie wiadomo jednak co z funkcjonariuszami, którzy w tym okresie otrzymywali nie 100 proc. a 80 proc. uposażenia. Być może otrzymają oni odpowiednie wyrównanie, choć na szczegółowe decyzje w tym zakresie trzeba będzie zapewne jeszcze chwilę poczekać. Warto też dodać, że projekt mówi jedynie o mundurowych ze służb podległych MSWiA, a nie wspomina o funkcjonariuszach Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej czy żołnierzach, co może prowadzić do wniosku, że do projektu wprowadzane mogą być jeszcze poprawki. Czy tak się stanie, przekonamy się już jutro. 

DM/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze