Reklama

Legislacja

PiS chce nowelizacji ustawy o broni i amunicji

Autor. Pixabay

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Co ciekawe, w projekcie znalazły się dwa zapisy, które bezpośrednio dotyczą zmian w ustawie o broni i amunicji. Jeden z nich dotyczy „wyeliminowania stosowanej obecnie praktyki polegającej na błędnym interpretowaniu”, natomiast drugi polega na pozbawieniu możliwości wnoszenia przez komendantów wojewódzkich Policji odwołań od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych autorstwa grupy posłów PiS został złożony Marszałkowi Sejmu 9 lutego. Wśród propozycji korekt znalazły się m.in. dwa zapisy, które dotyczą zmian w ustawie o broni i amunicji.

Pierwszą proponowaną przez posłów PiS zmianą jest to, że „właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca przedstawi ważną przyczynę posiadania broni oraz spełnia inne warunki określone w niniejszej ustawie”. „Proponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie stosowanej obecnie praktyki polegającej na błędnym interpretowaniu użytego w tym przepisie zwrotu »nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego« w oderwaniu od okoliczności wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy” – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj też

„Skutkuje to np. wydaniem decyzji o odmowie pozwolenia na broń w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń była karana za popełnienie wykroczenia, podczas gdy zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 za stanowiące zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego uznane są tylko osoby skazane za określone przestępstwa” – podają wnioskodawcy.

Reklama

Z kolei druga zmiana dotyczy art. 15h ust. 2, który aktualnie mówi o tym, że „odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby”. Posłowie PiS proponują, aby zapis ten brzmiał „odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się”. „Celem proponowanej zmiany jest pozbawienie możliwości wnoszenia przez komendantów wojewódzkich Policji odwołań od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń” – wskazują w uzasadnieniu posłowie PiS.

Czytaj też

Uzasadnieniem dla tej zmiany - jak czytamy - jest przede wszystkim fakt, iż „komendanci wojewódzcy Policji nie posiadają merytorycznych kwalifikacji do kwestionowania przedkładanych im w toku postępowań orzeczeń lekarskich lub psychologicznych”. „Jeżeli w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia na broń organ je prowadzący będzie dysponował dowodami, z których wynikać będzie, iż stan zdrowia osoby ubiegającej się jest inny niż wynikający z orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego i nie pozwala na wydanie tej osobie pozwolenia na broń, wówczas – w oparciu o cały zgromadzone w sprawie materiał dowodowy – nadal będzie mógł wydać decyzję o odmowie wydania pozwolenia na broń” – podkreślają parlamentarzyści.

W tym kontekście należy mieć na uwadze, że orzeczenia lekarskie i psychologiczne na potrzeby postępowań w przedmiocie pozwolenia na broń mogą wydawać wyłącznie spełniający określone w ustawie wymogi lekarze i psycholodzy – wpisani do rejestrów prowadzonych przez komendantów wojewódzkich Policji – po wcześniejszym ukończeniu z wynikiem pozytywnym właściwych szkoleń. Należy mieć na uwadze, że zawodu zarówno lekarze, jak i psycholodzy podlegają określonej w ustawie odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad wykonywania zawodu. Stanowi to daleko idącą gwarancję, że również wydawane przez nich w toku postępowań o pozwolenie na broń orzeczenia będą wydawane rzetelnie.
Fragment uzasadnienia projektu projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

Co istotne, jeżeli propozycje grupy posłów PiS weszłyby w życie, nie byłyby jedynymi w ostatnim czasie zmianami, które wprowadzono w sprawie posiadania broni. W zeszłym roku, w ramach ustawy „o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych” wprowadzono zmiany w przepisach dotyczące dostępu do broni palnej, które weszły w życie 28 lipca 2023 roku.  

Nowe regulacje określają wprost katalog mundurowych, dla których zdobycie pozwolenia na broń do ochrony osobistej będzie łatwiejsze. Są to m.in. funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innej państwowej formacji uzbrojonej.

Czytaj też

Wejście w życie nowych przepisów trafiło na podatny grunt, ponieważ spora grupa funkcjonariuszy postanowiła „wyrobić” sobie pozwolenie na broń korzystając z nowej, ustawowej przesłanki. Według ustaleń InfoSecurity24.pl do 1 listopada 2023 roku, tylko do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji „wpłynęło 1555 podań funkcjonariuszy różnych służb - o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni palnej bojowej w celu ochrony osobistej”, a uprawnienie to „uzyskało łącznie 1187 funkcjonariuszy”. Co ciekawe przed zmianą regulacji przypadki ubiegania się o pozwolenia na broń do ochrony osobistej przez funkcjonariuszy, były raczej sporadyczne.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze