Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Wojsko rusza z pomocą policji

Fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek/Dowództwo Operacyjne, witter
Fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek/Dowództwo Operacyjne, witter

Policja otrzyma pomoc wojska. Tak wynika z decyzji jaką podjął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zgodnie z nią pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skierowane zostaną do pomocy policji „w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego” w kraju. Decyzja obowiązuje od północy 19 marca. Dokument wydany został w oparciu o ustawę o Policji, która w przypadkach „niecierpiących zwłoki” pozwala szefowi MON na skierowanie żołnierzy, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, do pomocy policjantom. Jak podkreśla resort obrony narodowej, „decyzja nie oznacza, że wojsko zostanie użyte, by pilnować porządku w miastach”.

W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzenie:
1) niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli,
2) bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach,
3) bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, siedzib centralnych organów państwowych albo wymiaru sprawiedliwości, obiektów gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo organizacji międzynarodowych, a także obiektów dozorowanych przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów,
4) zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uczestników wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym lub religijnym, wtym zgromadzeń lub imprez masowych

– jeżeli użycie oddziałów lub pododdziałów Policji okaże się lub może okazać się niewystarczające, do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi.

Art. 18 ust. 1 ustawy o Policji 

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o Policji, pomoc, o której mowa w ust. 1, "może być udzielona również w formie prowadzonego samodzielnie przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych przeciwdziałania zagrożeniu, w przypadku gdy oddziały i pododdziały Policji nie dysponują możliwościami skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom".

Na stronach internetowych Dziennika Urzędowego Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowano, że MON polecił "wydzielić do pomocy policji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Poinformowano tam także, że wykonywanie tych zadań następuje od dnia jej ogłoszenia, czyli od północy 19 marca.

"Skład wydzielonych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich zadania, liczebność, obszar, na jakim wydzielone Siły Zbrojne będą wykonywały zadania, oraz czas ich wykonywania, a także ograniczenia dotyczące użycia posiadanych środków określi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji" - poinformowano.

Jak poinformował szef MON, "żołnierze będą wspierać funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Decyzja umożliwia też pomoc Policji w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny".

Zgodnie z ustawą o Policji, pomoc wojska jest możliwa, i może  o niej zdecydować szef MON na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji "zawiadamiając o niej niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów”. Ten tryb przewidziany jest do – jak ujął to ustawodawca – przypadków "niecierpiących zwłoki”.  

W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o udzieleniu pomocy, o której mowa w ust. 1 i 4, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określający zakres i formę pomocy, zawiadamiając o niej niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.

Art. 18 ust. 5 ustawy o Policji

Zgodnie z przepisami żołnierzom kierowanym do pomocy Policji przysługują - "w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań, wobec wszystkich osób” - uprawnienia policjantów.

DM/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama