Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Powstanie System Rejestracji Broni. MSWiA konsultuje projekt ustawy

fot. Defence24.pl
fot. Defence24.pl

Wprowadzenie jednolitego wzoru oznakowania broni palnej oraz samodzielne dokonywanie ewidencji wytworzonej, nabytej lub sprzedanej broni palnej w elektronicznych księgach przez przedsiebiorców, to tylko niektóre zmiany jakie proponuje przekazany przez MSWiA do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej dotychczasowe przepisy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z unijnych uregulowań. Jedną z ważniejszych zmian będzie utworzenie Systemu Rejestracji Broni.

MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z postanowień unijnych dyrektyw oraz rozporządzeń.

Co zmieni się po wejściu w życie ustawy? Jak przekonuje MSWiA, System Rejestracji Broni (SRB) będzie zawierał  dane o broni palnej do użytku cywilnego znajdującej się w legalnym posiadaniu na terenie Polski. Upoważnione organy (m.in. Policja) będą miały stały dostęp do systemu - umożliwi to uzyskanie online danych o historii konkretnej sztuki broni, jej posiadaczu a także informacji m.in. o miejscu przechowywania broni, jej użyczeniu, pozbawieniu jej cech użytkowych, zniszczeniu, czy utracie. Jak czytamy w komunikacie resortu spraw wewnętrznych „dzięki temu właściwe organy będą mogły na bieżąco prowadzić działania kontrolne, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu bronią”.

Czytaj też: Nowa ustawa regulująca wytwarzanie i obrót bronią [ANALIZA]

Obowiązek stworzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji broni palnej to odpowiedź na unijne przepisy, które obligują do takiego działania wszystkie państwa wspólnoty. Zmiany, mają na celu nie tylko ograniczenie nielegalnego wytwarzania, ale też uszczelnienie systemu kontroli i przepływu broni.

Zgodnie z ustawą wprowadzony zostanie jednolity, ustalony przepisami dyrektywy, wzór oznakowania broni palnej oraz jej komponentów. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy samodzielnie, poprzez System Rejestracji Broni, będą dokonywać ewidencji wytworzonej, nabytej lub sprzedanej broni palnej w elektronicznych księgach ewidencyjnych.

Przedsiębiorcy, po zakończeniu działalności koncesjonowanej, nie będą już także przekazywać ksiąg ewidencyjnych do MSWiA - będą one bowiem archiwizowane w Systemie. Ułatwione ma zostać również informowanie właściwych organów o fakcie sprzedaży broni – informacja o sprzedaży zostanie wprowadzona do systemu przez przedsiębiorcę, dzięki czemu nie będzie on już musiał o tym fakcie zawiadamiać właściwych organów odrębnymi pismami. Obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze, którym powierzana będzie broń do naprawy lub remontu – oni także będę ewidencjonować przyjętą broń.

Kolekcjonerzy mogą spać spokojnie

Zgodnie z projektem, broń historyczna nie zostanie objęta ustawą. Nie będzie zatem obowiązku, by ewidencjonować broń palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania wyłącznie przy użyciu prochu czarnego, wytworzoną przed 1885 rokiem. Pozwolenia nie będzie potrzebne także w przypadku replik i przekrojów broni niezdolnych do miotania pocisków jeżeli nie zawierają istotnych komponentów broni palnej, które można wykorzystać w broni palnej.

Jak informuje MSWiA, wymogiem ewidencji nie zostanie też objęta broń wpisana na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Koncesja według nowych zasad?

MSWiA przekonuje, że ustawa nie zmieni znacząco przepisów dotyczących warunków, jakie będzie musiał spełnić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję. Organem wydającym koncesje nadal będzie MSWiA, nie zmieni się też czas na jaki udzielana będzie koncesja (5-50 lat). Przedsiębiorcy nie będą musieli wymieniać koncesji, które do tej pory zostały im udzielone – będą jednak musieli spełnić określone wymogi techniczne, aby prowadzić ewidencję w SRB. W latach 2003-2017 MSWiA wydało 1558 koncesji w zakresie m.in. wytwarzania broni i amunicji.

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa systemy, w których rejestrowane są dane związane z bronią palną przeznaczoną do użytku cywilnego: Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) obejmujący rejestr „BROŃ” – administrowany przez Komendanta Głównego Policji – oraz System Ewidencji Broni Prywatnej Kadry, objęty klauzulą niejawności i administrowany przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Nie uwzględniają one jednak historii broni od momentu jej wytworzenia do jej zniszczenia, co czynić będzie SRB.

Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

MSWiA/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama