Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

CPT ABW szkoli z prewencji terrorystycznej. Program objął ponad 50 tys. osób

Autor. Fot. ABW

W 2021 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW kontynuowało prowadzenie szkoleń antyterrorystycznych z zakresu profilaktyki i prewencji terrorystycznej bezpośrednio przez trenerów Centrum oraz poprzez platformę e-learningową. Szkolenia odbywały się na bazie wypracowanych w wyniku współpracy międzynarodowych programów, z udziałem przedstawicieli sektora akademickiego, służb specjalnych oraz instytucji unijnych.

Jak informuje Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, odbiorcami szkoleń były inne służby, ministerstwa, urzędy centralne, instytucje i agencje rządowe, uczelnie wyższe oraz kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski podmioty gospodarcze. W ramach tych bezpośrednich spotkań przeszkolono ponad 3 tys. osób.

Z uwagi na zainteresowanie podmiotów polskiej administracji publicznej oraz sektora prywatnego, które na przestrzeni roku zwracały się z prośbą o przeszkolenie swoich pracowników, jak również brak możliwości fizycznego spotkania z tymi osobami, w 2021 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej przeszkoliło ponad 50 tys. osób w ramach kursu e-learningowego z zakresu prewencji terrorystycznej, który jest dostępny na dedykowanej stronie internetowej dla pracowników administracji państwowej oraz funkcjonariuszy publicznych. Jak czytamy na stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kurs online składa się z 5 modułów (w tym m.in.: rekomendowane zachowania w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym, ratownictwo w warunkach zagrożenia, cyberbezpieczeństwo).

Równolegle Centrum prowadziło współpracę na poziomie krajowym uczestnicząc w konferencjach i seminariach tematycznych organizowanych w porozumieniu m.in. z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego, jak również podejmowało własne inicjatywy, m.in. na rzecz podnoszenia odporności obiektów infrastruktury krytycznej. Refleksje powstałe na bazie wspomnianych działań mają sprzyjać przyszłej, ukierunkowanej absorpcji finansowania zewnętrznego w zakresie promowanych na szczeblu europejskich projektów oraz przedsięwzięć dot. bezpieczeństwa CBRN i IED, a także ukształtowaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi przyszłą współpracą projektową z ABW.

Czytaj też

Ponadto, na bazie odbioru wprowadzonej w 2019 r. Kampanii Społecznej 4U! (Uważaj!, Uciekaj!, Ukryj się!, Udaremnij atak!), CPT ABW we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowało w listopadzie 2021 r. ujednoliconą oraz zalecaną procedurę informowania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym z udziałem uzbrojonego sprawcy. Rekomendowany tryb udzielania informacji operatorom wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego jest istotnym krokiem na drodze do budowania jednolitej kultury bezpieczeństwa w obejmującym całe terytorium RP systemie zgłaszania alarmowego związanego z ewentualnym incydentem terrorystycznym.

Wspomniane inicjatywy na poziomie krajowym były oparte na aktywności Centrum za granicą, w szczególności w ramach gremiów Unii Europejskiej (Grupy Roboczej UE ds. Terroryzmu, Komitetu Sterującego ds. Radykalizacji, Network of Prevent Policy Makers, Radicalization Awareness Network, EU Internet Forum oraz Project Based Collaborations) w sferach przeciwdziałania radykalizacji w placówkach penitencjarnych oraz szkołach. W powyższym zakresie, dzięki aktywności CPT ABW, doszło m.in. do podpisania przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Krzysztofa Wacławka oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w dniu 27 października 2021 r. porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i zagrożeniom terrorystycznym. CPT ABW było aktywne również w pracach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Komitetu Sterującego OBWE ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi. Z kolei działania podejmowane w Polsce w zakresie bezpieczeństwa lotniczego nie byłyby możliwe bez współpracy z Europejską Komisją Lotnictwa Cywilnego (ECAC) oraz Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Czytaj też

Jednocześnie CPT ABW prowadziło współpracę bilateralną z partnerami z krajów UE oraz zamorskich, jak również uczestniczyło w projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych (EU-HYBNET, PREVENT PCP, INDEED, "Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych - tendencje, wskaźniki, zależności" oraz "Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego", w ramach którego opracowano Poradnik Prewencji Terrorystycznej (w wersji papierowej oraz elektronicznej), przekazywany wybranym przedstawicielom administracji publicznej oraz podmiotom współpracującym z Centrum.

CPT ABW podało liczbowe rezultaty szkoleń. Z komunikatu koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna możemy się dowiedzieć, że przeprowadzono 103 bezpośrednie szkolenia; 3150 osób przeszkolono bezpośrednio. Osoby przeszkolone online: 53405.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze