Bariera za ponad 1,5 mld złotych powstanie na polsko-białoruskiej granicy. Inwestorem będzie Straż Graniczna [AKTUALIZACJA]

13 października 2021, 09:22
granica, terytorialsi, straż graniczna, fot. twitter terytorialsi
Fot. Twitter/Terytorialsi

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej i rozpatrywany ma być w trybie pilnym. Zakłada on m.in., że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym prawa budowlanego. Przewiduje też możliwość wywłaszczenia nieruchomości. Koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln złotych. Formalnie inwestorem ma być Straż Graniczna, a jej budżet jeszcze w tym roku zwiększyć ma się o ponad miliard złotych. 

AKTUALIZACJA 

W środę wieczorem, połączone komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, podczas pierwszego czytania projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, zarekomendowały przyjęcie przygotowanych przez MSWiA przepisów wraz z kilkoma poprawkami redakcyjnymi i legislacyjnymi. Propozycje zmian zgłaszane przez opozycję, większością głosów, zostały odrzucone. Niektóre poprawki, w tym m.in. dotycząca przedstawiania przez szefa MSWiA i pełnomocnika comiesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji przed Sejmem, mają zostać – po zmianach – złożone ponownie podczas drugiego czytania. 

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 35 posłów, przeciw było 16.

Z harmonogramu obrad Sejmu wynika, że drugie czytanie może odbyć się jeszcze w środę, około godz. 23. Do głosowania nad projektem ma dojść podczas czwartkowego bloku głosowań, między godz. 17 a 19.


Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował we wtorek wieczorem, że Rada Ministrów przyjęła zgłoszony przez MSWiA projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jak zaznaczył, projekt zakłada stworzenie "solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu". Budowę takiej zapory na granicy z Białorusią zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Również we wtorek wieczorem projekt wpłynął do Sejmu i został opublikowany na sejmowej stronie. Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, jak czytamy w dokumencie, określi zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia - bariery - na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE. W uzasadnieniu zaznaczono, że Polska od miesięcy doświadcza rosnącej presji migracyjnej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej. Jak wskazano, napływ obywateli państw trzecich odbywa się przy wsparciu białoruskich służb państwowych. Działania te, jak podkreślono, mają charakter hybrydowy, a ich celem jest destabilizacja sytuacji w Polsce i UE.

Wybudowanie odpowiedniej do zagrożeń bariery wzdłuż granicy państwowej przyczyni się do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji. Stąd konieczność pilnego przygotowania ustawy i podjęcia jak najszybciej prac w zakresie wybudowania odpowiednich budowli i zainstalowania urządzeń, składających się na projektowaną barierę.

Fragment uzasadnienia projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Zgodnie z opublikowanym dokumentem, inwestycja będzie celem publicznym, a inwestorem zostanie Komendant Główny Straży Granicznej. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że skutki finansowe związane z budową bariery oszacowano na kwotę 1 mld 615 mln złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln złotych na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Wydatki zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. o 1 mld 115 mln złotych budżetu SG, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia SG w wysokości 500 mln zł.

W projekcie przewidziano, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych. Według projektodawców to rozwiązanie umożliwi efektywne i szybkie zrealizowanie inwestycji. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Na wniosek KG SG właściwe organy niezwłocznie przedstawią natomiast stanowisko bądź udzielą wsparcia w związku z inwestycją, w tym przez możliwą minimalizację zagrożeń dla środowiska. 

Do zamówień związanych z inwestycją nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych. Kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projektowana regulacja zakłada również, że informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie będą stanowić informacji publicznej i nie będą podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów. Wojewoda, jak czytamy także w projekcie, na wniosek KG SG ograniczy w drodze decyzji, jeśli będzie to konieczne, sposób korzystania z nieruchomości.

Jeden z projektowanych przepisów ustawy zakłada ponadto, że "jeżeli wynika to z potrzeb związanych z inwestycją", wojewoda na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Zakaz ten nie będzie dotyczył właścicieli nieruchomości na tym obszarze oraz osób, którym na przebywanie w tej strefie zezwoli komendant oddziału.

Projekt przewiduje też możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy bariery. "W przypadku konieczności wywłaszczenia nieruchomości zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy o wywłaszczaniu nieruchomości, przy czym Komendant Główny Straży Granicznej będzie mógł przystąpić do niewłócznej realizacji inwestycji na danej nieruchomości w przypadkach określonych w ustawie o ochronie granicy państwowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W Ocenie Skutków Regulacji zaznaczono, że "budowa bariery jest celem publicznym, zaś projektowana ustawa zapewnia wywłaszczanym odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość", zatem w ocenie projektodawców spełnia wymogi konstytucyjnego prawa ochrony własności. Projektowany system szacowania odszkodowań, jak dodano, zapewni, że będą one odpowiadać rzeczywistej wartości wywłaszczonych nieruchomości. "Dotychczasowym posiadaczom będą przysługiwały wszelkie uprawnienia niezbędne do uzyskania słusznego odszkodowania od skarbu państw" - podkreślono. 

Wydatki na wypłatę odszkodowań pokryją wojewodowie. W OSR zaznaczono, że nie da się jednoznacznie wyliczyć łącznej kwoty odszkodowań, ponieważ zależy ona od liczby i wartości nieruchomości, a także długości odcinków granicy, na których zbudowana zostanie bariera.

Projektowana regulacja zakłada również, że KG SG za zgodą ministra spraw wewnętrznych powoła pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Wyłoni go spośród osób posiadających wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Ponadto, według projektu, powołany zostanie zespół do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, któremu przewodniczyć będzie minister spraw wewnętrznych i w którego skład wejdą przedstawiciele poszczególnych resortów, instytucji i służb. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. 

Prezydent "na tak"? 

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch pytany na antenie Polsat News m.in. o to, czy prezydent Andrzej Duda jest przychylny temu projektowi, odpowiedział, że "generalnie co do kierunku - tak". "Mamy już konkretne propozycje zapisów, jesteśmy w trakcie analizy. Jesteśmy też w kontakcie z przedstawicielami rządu. Ale jeśli chodzi o sam kierunek, to nie ma jakichś zasadniczych wątpliwości" – zapewnił szef BBN. Dodał, że "panu prezydentowi zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie państwa oraz Polaków, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w rejonie przygranicznym, a także na ochronie suwerenności naszych granic".

Pytany, czy pomysł takiego rozwiązania, jest przyznaniem się do fiaska dotychczasowych rozwiązań, Soloch zapewnił, że "świadomość tego, że to nie wystarcza, była od pewnego czasu, chociaż oczywiście pewne oczekiwania co to tego, że władze Białorusi zaniechają wrogich działań przeciwko Polsce, a de facto przeciwko całej Unii Europejskiej były". "Przygotowywaliśmy się do tego, że to zagrożenie będzie trwało więcej niż parę tygodni, nie ma więc specjalnego zaskoczenia" – wskazał. Powiedział także, że już od dłuższego czasu były zapowiedzi tego, aby wnieść tego typu konstrukcję. "Trwały też rozmowy i przygotowania do tego, zarówno pod kątem stworzenia instrumentów prawnych, ale przede wszystkim co do budowy samej zapory" – wskazał.

Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem. Będziemy szczegółowo konsultowali również aspekty techniczne. Na razie rozmawialiśmy przede wszystkim o rozwiązanych prawnych i o samej idei wznoszenia takiej budowli"

Paweł Soloch, szef BBN, wywiad dla Polsat News 13.10.2021 r.

Pytany, czy informacje o strzałach na granicy nie są powodem, aby złożyć wniosek o konsultacje z art. 4 NATO, szef BBN zapewnił, że są prowadzone rozmowy z sojusznikami. "Miałem również okazję podnieść ten temat na spotkaniu doradców bezpieczeństwa NATO w ubiegły czwartek. Na tę chwilę nie widzimy potrzeby, aby odwoływać się od art. 4. Oczywiście tę kwestię poruszamy i udzielamy szczegółowych informacji naszym sojusznikom" – zapewnił.

Budowę zapory na granicy z Białorusią, innej niż doraźne zabezpieczenia, zapowiedział w ubiegłym tygodniu w Białymstoku wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński po wyjazdowym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. 

Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - w związku z presją migracyjną obowiązuje od 2 września. Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 16 tys. prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 5 tys. miało miejsce w październiku. We wszystkich ośrodkach straży granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. migrantów.

PAP/IS24

Reklama
Reklama


 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 84
Polak
czwartek, 14 października 2021, 11:16

Bardzo dobrze. Sytuacja tego wymaga. Ze strony Białorusi coraz większe parcie, od nas 5-ta kolumna antypolska też nadaje. Trzeba być zabezpieczonym.

Box123
czwartek, 14 października 2021, 11:14

Tymczasem na forum w wysyp zatroskanych nad wyrzucaniem w bloto pieniędzy. Dlatego dobrze by było podkreślić, że cała ta kasa będzie musiała być wyrzucona na budowę muru tylko i wyłącznie dzięki naszej targowickiej opozycji, która w przeciwieństwie do swoich odpowiedników na Litwie czy lotwie nie umiała się powstrzymać przed wykorzystywaniem nawet tak ewidentnej prowokacji rosyjsko-bialoruskich służb, do gry politycznej i uderzania w rząd, żeby tylko zwiększyć swoje szansa na odzyskanie władzy. Gdyby nie jej wpisywanie się w wojnę hybrydową po stronie bialorusi i rosji i dawanie wiatru w żagle Łukaszence prawdopodobnie sytuacja na granicy już dawno by się uspokoiła, bo ten ostatni wiedział by że nic nie ugra. A tak w sytuacji posiadania wewnętrznej V kolumny, która powodowała że straż graniczna musiała osłaniać grancie zarówno od terytorium bialorusi jak i od wnętrza Polski oraz którą Łukaszenko może dowolnie rozgrywać jak dzieci, budowa muru stała się konieczna, bo nie trudno się domyśleć co się zacznie dziac kiedy tylko skończy się stan wyjątkowy, a nie zostanie rozpoczęta budowa, szczególnie w kontekście zbliżającej się zimy. I tak 1,5 mld (czyli prawie koszt budowy przekopu mierzei wislanej o który była taka wielka afera ze strony opozycji) pyk i do wyrzucenia. Ale taka jest cena posiadania wewnętrznej targowicy dla której Polska nie przedstawia żadnej wartości i liczy się tylko to żeby odzyskać wladze. O zakłamaniu tych ludzi najlepiej świadczy fakt że tylko w ostatnim roku rządów PO-PSL straty dla Polski wynikające z jednej z największych luk vatowskich w UE, wyniosły ponad 40mld zł (dane KE ) czyli równowartość 25 takich zapór, a to tylko vat i tylko rok 2015. Należy też podkreślić, że przejście od jednej z najniższych luk w roku 2007 do jednej z najwyższych w 2015 towarzyszyło systematyczne niszczenie instytucji do walki z przestępczością gospodarczą (likwidacja odpowiedniego oddziału w prokuraturze oraz w policji), a także tuż przed utratą władzy skrócenie okresu przedawnień za przestępstwa gospodarcze, co raczej trudno nazwać przypadkiem i co tylko potwierdza z jak zakłamanymi osobami, które są w stanie powiedzieć wszystko żeby tylko coś dla siebie w danym momencie ugrać, mamy doczynienia

stach
czwartek, 14 października 2021, 22:14

Bardzo celne i niestety prawdziwe podsumowanie, dziękuję!

grzesiek
czwartek, 14 października 2021, 11:09

Co by rząd nie zrobił to i tak PO będzie w kontrze, bo to jest totalna opozycja. Oni negują każde nawet najlepsze działanie rządu bo na tym polega idea totalności. Co by powiedzieli w tvn i u Michnika W Gazecie Wyborczej gdyby PO poparło rząd. A Tusk jest szefem tych rebeliantów, V kolumny Putina i Lukaszenki w Polsce.

Genowefa
czwartek, 14 października 2021, 17:17

Grzesiu, jaki ty biedny jesteś, aż mi ciebie szkoda

Krzyś
czwartek, 14 października 2021, 10:47

A jakie sankcje gospodarcze wobec Białorusi? Dalej będziemy od nich kupować cement, a z Rosji węgiel i inne rzeczy, a może zwiększyć import z innego kierunku np. Ukrainy

Bronisław Zapotoczny
czwartek, 14 października 2021, 10:47

Uważam że granicą polsko - białoruska jest granicą UE i za obronę tej granicy wszelkie koszty powinna zapłacić wszystkie państwa UE

Vcc
czwartek, 14 października 2021, 17:34

To jest granica nie UE a Polski i strefy szchengen. Unia jako międzynarodowa organizacja nie ma swoich granic.

Tweets InfoSecurity24