Zmiany w przepisach dotyczących nielegalnego przekraczania granicy

20 września 2021, 09:02
Sejm głosowanie
Fot. Sejm RP/Twitter

Sejm uchwalił w piątek przepisy, zgodnie z którymi cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.

Za nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP głosowało 244 posłów, 178 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowelą cudzoziemiec, zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.

Zmienione przepisy zakładają też, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą), chyba że ta osoba m.in. przybyła bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi jej prześladowanie.

Dokument wprowadza kary więzienia lub grzywny za niszczenie infrastruktury granicznej. W regulacji wskazano, że w szczególności chodzi o ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki. Zgodnie z tym artykułem, osoba, która "zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niezdatnymi do użytku elementy infrastruktury, znajdujące się w strefie nadgranicznej i przeznaczone do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki", będzie podlegała karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Natomiast w przypadku mniejszej wagi, sprawca podlegałby karze grzywny.

W regulacji znalazł się również przepis, zgodnie z którym dane cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę, na okres wskazany w zarządzeniu zamieszczone zostaną w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Dane tego cudzoziemca, na ten sam okres, szef Urzędu przekaże do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu.

Podczas piątkowego głosowania posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, które zakładały m.in., że na postanowienie komendanta SG o opuszczeniu terytorium RP przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego lub zażalenie do sądu rejonowego. Zgodnie z jedną z poprawek, gdyby cudzoziemiec złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego wykonania, termin wykonania postanowienia przedłużałby się z mocy prawa do wydania przez sąd prawomocnego postanowienia w sprawie wniosku. Inna z poprawek Lewicy zakładała, że postanowienie o opuszczeniu kraju wygasa z mocy prawa w przypadku, gdy cudzoziemiec zadeklaruje zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W projekcie zapisano, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z UE gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Początkowo najwięcej osób trafiało na Litwę, która zarzuciła Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach wojny hybrydowej. Później wzrosła liczba nielegalnych migrantów na granicach Łotwy i Polski. 

Reklama
Reklama

PAP - mini

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Czytelnik
wtorek, 21 września 2021, 19:27

Kto głosował przeciw? Znowu ta antypolska opozycja totalna?

Ula
wtorek, 21 września 2021, 02:34

Nie ma nic bardziej chorego u nas jak cofanie tira ...autobusu lub samochodu za granice ze specjalnymi pełnymi skrytkami na przEmyt.taki pojazd natychmiast powinien być rekwirowany bez decyzji i debat sądowych...to samo towar nielegalny natychmiastowy przepadek.na licytacje bez zbędnych debat sądowych.osoba ma 3dni na udowodnienie legalności dokumentami potem przepadek.

Arek
poniedziałek, 20 września 2021, 21:38

Znowu prawo furtka...dlaczego nie określono czasu zakazu wjazdu np.1x na 10 lat drugi nielegalny na 20 lat trzeci-dożywotnio.dlaczego nie ma przepisów które określają że przemyt przedmiotów powyżej np. 2000zł pojazdem wiaże się z natychmiastowym przejęciem pojazdu na rzecz państwa i do decyzji komendanta straży granicznej pojazd na stan instytucji państwowej lub do kasacji z uwagi na stan techniczny lub niską wartość (przepadek pojazdu służacego do przemutu). Ew.grzywna zamienna. Przepadek natychmiastowy pojazdu specjalnie przystosowanego do przemytu lub zamiennie grzywna od 30000zł-150000zł zależnie od wartości pojazdu - podlegająca natychmiastowej egzekucji. A tam mamy obecnie Kary za przemyt np.2000zl mandat a wartość towaru przemycanego 1700zł... Gdzie wykrywa się 1/30 przypadków.

dim
czwartek, 14 października 2021, 20:11

W zamian, Białorusini sprawdzą Cię, przy fotografowaniu polskich zabytków i powiedzą, że nie zgłosiłeś aparatu fotograficznego, wartość 2003 złote. Wprawdzie kosztował Cię 1500zł ale nie masz przy sobie dowodu zakupu. Chodzi o nietworzenie sytuacji chorej.

Tweets InfoSecurity24