Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Doba pracy, doba odpoczynku. Czas służby w ABW do zmiany

Fot. ABW
Fot. ABW

Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego obecny sposób rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy ABW ma wpłynąć, w założeniu, na zwiększenie efektywności realizacji zadań wypełnianych przez funkcjonariuszy, szczególnie w przypadku działań o charakterze antyterrorystycznym. Zmiany są, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, niezbędne wobec konieczności zapewnienia niezakłóconego toku służby pełnionej przez funkcjonariuszy ABW.

Obecnie funkcjonariusze ABW pełnią służbę w systemie zmianowym lub równorzędnym (na stanowiskach służbowych, wymagających pełnienia służby w sposób ciągły lub w systemie zmianowym) i podstawowym - na pozostałych stanowiskach służbowych - przy uwzględnieniu 40-godzinnego tygodnia służby i trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Zmianie ulec ma jeden z przepisów dotychczasowego rozporządzenia. Teraz funkcjonariusz pełniący służbę w 24 godzinnym systemie zmianowym, po 24 godzinach służby miał 72 godziny na wypoczynek. Proponowana zmiana wprowadza możliwość skrócenia funkcjonariuszowi ABW tego 72-godzinnego okresu wypoczynku. Czas na nieprzerwany wypoczynek będzie mógł obejmować mniej niż 72 godziny przez okres nie dłuższy niż miesiąc, jednak nie będzie mógł być krótszy niż 24 godziny.

Skrócenie tego czasu będzie mogło nastąpić w sytuacji wystąpienia "szczególnych potrzeb służby" oraz w przypadku, gdy nieobecność funkcjonariusza spowodowałaby poważne zakłócenia organizacji służby na stanowiskach, na których jest wymagane utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, rozwiązania dotyczące możliwości skrócenia czasu na nieprzerwany odpoczynek funkcjonariuszowi ABW nie są precedensem, gdyż występują w niedawno procedowanych regulacjach dotyczących czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze