Reklama

Straż Pożarna

Strażackie modyfikacje w stanowiskach służbowych. Co się zmieni?

dojazd pożarowy psp
Autor. mł. kpt. Piotr Basarab, Zespół prasowy KG PSP

Państwowa Straż Pożarna chce zacząć bardziej racjonalnie wykorzystywać posiadany przez formację potencjał kadrowy i umożliwić strażakom precyzyjniejsze określanie ścieżki rozwoju zawodowego. Wprowadza więc modyfikacje w stanowiskach służbowych, m.in. dodając nowe i zmieniając wymagania w stosunku do części z już istniejących.

Reklama

Rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przejdzie zmiany. Dotyczą one wymagań, jakie należy spełnić, aby zajmować dane stanowisko, a także wprowadza nowy ich rodzaj - rzecznika prasowego oraz psychologa. Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem jest optymalizacja struktury, by lepiej dopasować wymagania związane z poziomem doświadczenia zawodowego oraz posiadanym wykształceniem do rodzaju zadań wykonywanych przez strażaków. Wspomniana optymalizacja obejmie rzeczników prasowych, psychologów, dowódców w jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz na stanowiskach kierowania komendanta wojewódzkiego PSP. W konsekwencji, jak twierdzi MSWiA, uporządkowana ma zostać hierarchia, a strażacy będą mogli bardziej precyzyjnie określać swoją ścieżkę rozwoju zawodowego w służbie. Natomiast kierownicy jednostek będą mogli prowadzić bardziej elastyczną politykę kadrową.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Jak wspomniano, w PSP pojawią się dwa nowe stanowiska: rzecznik prasowy oraz psycholog. Wprowadzone zostaną one w komendzie głównej, komendach wojewódzkich oraz szkołach. I będą to stanowiska oficerskie. Osoby pełniące takie funkcje działają już oczywiście w formacji, ale teraz resort zdecydował się na wydzielenie w strukturze etatowej stanowisk przeznaczonych jednoznacznie dla realizujących zadania rzecznika prasowego oraz psychologa, by móc m.in. uporządkować wymagania kwalifikacyjne, jakie muszą spełniać osoby je obsadzające. W przypadku rzecznika, mowa o wyższym wykształceniu z tytułem zawodowym magistra oraz przynajmniej 10-letnim stażu służby. Stanowiska psychologa nie wiąże się z określonym stażem służby, ale - co oczywiste - odpowiednim wykształceniem. Formacja liczy na to, że oddzielne stanowisko tego typu przyciągnie do straży pożarnej osoby, które mimo "korzystniejszej sytuacji na zewnętrznym rynku pracy, będą realizowały zadania na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej".

Zgodnie z projektem, stanowiska zastępcy dyżurnego operacyjnego będą mogły być zajmowane przez strażaków w korpusie aspirantów, pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie są to stanowiska oficerskie. Rozszerzono też mi.in. możliwość zajmowania stanowiska dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej z korpusu oficerskiego na korpus aspirancki, wprowadzając dodatkowe wymagania w zakresie posiadanego wykształcenia.

Czytaj też

Umożliwienie zajmowania przez aspirantów stanowisk, które obecnie dedykowane są kadrze oficerskiej będzie się wiązać z wprowadzeniem dodatkowych wymagań, związanych wykształceniem oraz stażem służby.

Wprowadzenie do systemu prawnego wyżej wymienionych zmian w zakresie struktury etatowej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, stanowi również element porządkowania systemu w zakresie hierarchii stanowisk oraz prowadzi do racjonalnego wykorzystania posiadanego przez PSP potencjału kadrowego, w szczególności w odniesieniu do strażaków posiadających odpowiedni staż służby (doświadczenie zawodowe), umożliwiając tym strażakom dalszą drogę rozwoju zawodowego.
fragment uzasadnienia zmian w strażackich stanowiskach służbowych

To jednak nie jedyne cele zmian. Kolejny to m.in. wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwolą kierownikom jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przyjmować absolwentów szkół pożarniczych do służby stałej pełnionej w codziennym rozkładzie czasu służby. Obecnie mogą być oni skierowani do służby tylko w komórkach organizacyjnych, w których funkcjonuje zmianowy system pełnienia służby. Kierownicy, po zmianach, będą mieli więc możliwość przyjęcia do służby absolwentów szkół Państwowej Straży Pożarnej na stanowiska absolwenta-oficera (w przypadku absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej) oraz absolwenta-aspiranta (w przypadku absolwentów szkół Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa), które mogą funkcjonować jako stanowiska w codziennym rozkładzie czasu służby. "Mając jednak na uwadze rolę jaką odgrywa doświadczenie operacyjne w karierze strażaka, w ramach przedmiotowych zmian, wprowadzono dodatkowe obostrzenie, zgodnie z którym przyjęcie absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko w codziennym rozkładzie czasu służby, musi być odpowiednio uzasadnione i wymaga uzyskania zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej" - zastrzeżono. Nadal więc preferowane będzie podejmowanie przez strażaków służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej, bezpośrednio po odbyciu służby kandydackiej, a jednocześnie w uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość wzmocnienia kadrowego tych komórek organizacyjnych, które są kluczowe dla właściwego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej PSP, i w których wykonuje się zadania służbowe w codziennym rozkładzie czasu służby.

undefined
Reklama

Komentarze

    Reklama