Reklama

Straż Pożarna

Rośnie liczba zakażeń w SGSP. Szkoła bez wytycznych w sprawie kwarantanny

Fot. MSWiA/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Facebook
Fot. MSWiA/Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Facebook

Wyniki testów potwierdziły zakażenie koronawirusem u 12 kolejnych podchorążych. Lącznie zakażonych jest 77 osób - poinformował dziś Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP. Jak wynika z przekazanej przez strażacką uczelnię informacji, 12 podchorążych, u których wykryto koronawirusa przebywało na kwarantannie w SGSP w Warszawie. Łącznie na kwarantannie w związku z epidemią przebywać ma ponad 350 osób. Szkoła miała jednak, jak twierdzi rektor-komendant nadbrygadier Paweł Kępka, nie otrzymać wytycznych w jaki sposób należy dostosować miejsce kwarantanny. Miejsca te miały zostać wyznaczone w oparciu o możliwości lokalowe, którymi dysponuje SGSP, kierując się oceną stopnia zagrożenia dla pozostałych studentów-podchorążych oraz funkcjonariuszy i pracowników przebywających w SGSP.

Jak przekazał Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, podchorążowie, którzy otrzymali wynik dodatni testu przebywają w izolatorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz izolatkach w SGSP, a także innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

We wczorajszym komunikacie uczelnia informowała, że "nadal trwają prace Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP. Sztab m.in. nadzoruje wykonywanie testów na obecność koronawirusa, udziela informacji pracownikom oraz studentom na temat obecnej sytuacji, prowadzi prace planistyczne dotyczące włączenia zdrowych podchorążych w obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych w macierzystych powiatach". Jak zaznaczono, SGSP utrzymuje stały kontakt z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz z podchorążymi w miejscach, do których zostali dyslokowani. Podchorążych, których objęto kwarantanną dyslokowano do innych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Są to Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy i jej filia w Tylnej Górze, Ośrodek Szkolenia w Pionkach, KW PSP w Warszawie, oraz Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

W piątek pracę rozpoczął specjalny zespół ds. wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wystąpienia przypadków zakażania koronawirusem w SGSP. Zespół zwrócił się do SGSP o udostępnienie dokumentacji związanej ze sprawą. W weekend członkowie zespołu odwiedzili ośrodki szkoleniowe i szkoły pożarnicze, gdzie rozlokowano podchorążych do odbycia kwarantanny.

Szef zabiera głos

Bardziej szczegółowych informacji na temat sytuacji podchorążych udzielił rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Paweł Kępka, który odpowiedział na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z 7 kwietnia 2020 r. W związku z doniesieniami medialnymi KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii koronawirusa.

Zgodnie z danymi na 20 kwietnia br., w całym kraju objętych kwarantanną było 351 studentów-podchorążych SGSP. Natomiast u funkcjonariuszy i pracowników SGSP nie potwierdzono zakażeń (przeprowadzono ok. 200 testów). Jak poinformował rektor-komendant, studenci odbywający kwarantannę na terenie uczelni mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, środki czystości i dostęp do Wi-Fi. Strażacka szkoła nie otrzymała jednak wytycznych, jak dostosować miejsce kwarantanny. 

Część funkcjonariuszy i pracowników SGSP zostało objętych kwarantanną z uwagi na kontakt bezpośredni ze studentami-podchorążymi. Decyzje (w tym ustne) wydawał Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa mazowieckiego.

nadbryg. Paweł Kępka

Jak poinformował szef szkoły, studenci-podchorążowie zostali ulokowani w różnych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Większość z nich (z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa) przebywa w izolatorium wskazanym przez GIS MSWiA poza terenem uczelni.

"Tylko miejsca kwarantanny utworzone na terenie SGSP obsługiwane są przez funkcjonariuszy i pracowników SGSP, pozostałe obsługiwane są przez właściwe jednostki organizacyjne PSP, a izolatorium MSWiA funkcjonuje zgodnie z odrębnymi przepisami" - czytamy na stronie RPO. 

SGSP nie miała jednak, jak twierdzi rektor-komendant, otrzymać wytycznych w jaki sposób należy dostosować miejsce kwarantanny. Miejsca te miały zostać wyznaczone w oparciu o możliwości lokalowe, którymi dysponuje SGSP, kierując się oceną stopnia zagrożenia dla pozostałych studentów-podchorążych oraz funkcjonariuszy i pracowników przebywających w SGSP. Wymagania dotyczące odbywania kwarantanny zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora-Komendanta SGSP nr 31/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania kwarantanny nałożonej na podstawie decyzji administracyjnej Państwowego Inspektora Sanitarnego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

"Nadzór nad osobami pozostającymi w kwarantannie sprawowany jest w sposób ciągły poprzez funkcjonariuszy PSP wyznaczonych na koordynatorów z Pododdziałami Szkolnymi oraz przez Oficera Dyżurnego SGSP. Strażacy w służbie kandydackiej (studenci-podchorążowie) pełnią służbę w systemie skoszarowanym, co oznacza, że przebywają w miejscu wyznaczonym przez przełożonego pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej" - czytamy na stronie RPO.

Osoby pozostające w kwarantannie otrzymują wyżywienie, które przysługuje im bezpłatnie na podstawie ustawy o PSP i przepisów wykonawczych i zapewnia je SGSP. Regularne posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) dostarczane są przez funkcjonariuszy PSP. Wszelkie inne potrzeby bytowe, które są zgłaszane przez osoby pozostające w kwarantannie, zaspokajane są przez SGSP, która dokonuje zakupów i dystrybucji. Dotyczy to także lekarstw.

nadbryg. Paweł Kępka

Szkoła zapewnia również środki higieniczne. Na teranie placówki zapewniony jest bezpłatny dostęp do sieci WiFi oraz telefony stacjonarne umożliwiające połączenia wewnętrzne np. z Oficerem Dyżurnym SGSP. Szkoła ma mieć również odpowiednią liczbę środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu ochronnego, kontrolowane są stany magazynowe, a w razie potrzeby uzupełniane. Jeśli zajdzie taka konieczność, wsparcia udzielać ma Agencja Rezerw Materiałowych. Natomiast pomieszczenia, pojazdy i kontenery sanitarne są na bieżąco dezynfekowane poprzez firmę zewnętrzną oraz specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego PSP.

Jeżeli u osoby przebywającej na terenie szkoły pojawią się symptomy zakażenia, to jest ona izolowana i poddawana obserwacji. Następnie kontaktuje się ona z jednym z dwóch lekarzy, którzy mają zapewniać stałą pomoc na terenie szkoły, i ewentualnie ze służbami sanitarnymi jeśli otrzyma takie zalecenie. To one podejmują kolejne decyzje i kroki. Osoby przebywające na kwarantannie oraz ich rodziny mają mieć również zapewnioną pomoc psychologa. Specjalnymi procedurami objęto też osoby powracające z urlopów lub przepustek. Do chwili zbadania przez lekarza poddawane są izolacji w wydzielonych pomieszczeniach i nie mogą przebywać razem z innymi osobami.

PAP/IS24 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze