Reklama

Straż Pożarna

Prawie 84 mln na "zapewnienie gotowości bojowej" strażaków

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego wysokości środków finansowych w 2019 roku i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ministerstwo, na zapewnienie gotowości bojowej wspomnianych jednostek, przeznaczyło 83,950 mln złotych. 

Środki te, przeznaczone na jednostki działające w ramach KRSG, podzielone zostaną na zakładowe straże pożarne oraz ochotnicze straże pożarne. Te pierwszy otrzymają 47 tys. złotych, a drugie - 83,903 mln złotych. W projekcie zaznaczono, że "powyższa kwota została ustalona na podstawie analizy potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego kraju". 

Jak informuje w uzasadnieniu do dokumentu resort, w ustawie budżetowej na rok 2019 na dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przewidziano 73 mln złotych. Natomiast reszta z prawie 84 mln została przeniesiona w rezerwy celowej dotyczącej modernizacji polskiego wojska, by zrealizować program modernizacji służb pod MSWiA, czyli 10,950 mln złotych. 

Jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w 2018 roku brały udział łącznie w 243 157 działaniach związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami oraz udziałem w zabezpieczeniu operacyjnym obszaru chronionego. Zakładowe straże pożarne włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), w 2018 r. w ramach porozumień ksrg brały udział łącznie w 506 działaniach ratowniczych.

fragment uzasadnienia projektu MSWiA

Resort tłumaczy, że jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji składają wnioski z wyszczególnieniem materiałów i wyposażenia oraz usług przeznaczonych do dofinansowania komendantowi powiatowemu albo miejskiemu PSP, a ten sprawdza ich prawidłowość pod względem formalno-rachunkowym i je akceptuje. Dalej trafiają one do akceptu komendanta wojewódzkiego, a następnie do Komendy Głównej PSP. 

Do przygotowanego przez ministerstwo projektu uwagi zgłosił Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który zgłosił potrzebę zwiększenia kwoty dotacji na wydatki bieżące, ale "uwaga nie została uwzględniona" przez resort. MSWiA zaznacza jedna, że dokument przesłano również Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego oraz Stowarzyszeniu Pożarników Polskich, które nie miały jednak do niego uwag.

Pieniądze trafią do 4439 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz czterech jednostek zakładowych straży pożarnych, także włączonych do systemu (zgodnie ze złożonymi wnioskami). Jak uściśla resort, na wydatki bieżące przeznaczono 30,075 mln złotych, za które sfinansowany lub dofinansowany zostanie zakup sprzętu pożarniczego i specjalistycznego, sprzętu łączności, wyposażenia osobistego i ochronnego dla strażaków-ochotników, a także dofinansowanie remontów obiektów jednostek OSP. 

Pozostałe 53,874 mln złotych przeznaczono na wydatki majątkowe, czyli sfinansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i znaczeniu priorytetowym, których celem jest uzupełnienie lub wymiana wyeksploatowanego sprzętu. Na liście znajdziemy m.in. samochody ratowniczo-gaśnicze, łodzie ratownicze wraz z przyczepą, zestawy narzędzi hydraulicznych i agregaty zasilające, motopompy pożarnicze, pompy do wody zanieczyszczonej, agregaty prądotwórcze oraz zestawy przyrządów umożliwiających pomiar stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla. 

Według MSWiA, dotacja przełoży się na zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych oraz skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji od momentu przyjęcia zgłoszenia. Co ciekawe, resort zaznacza, że "uzupełnienie wyposażenia w specjalistyczny sprzęt jest również niezbędne z uwagi na zmieniające się statystyki zdarzeń, coraz więcej interwencji związanych jest ze zdarzeniami w ruchu drogowym oraz usuwaniem skutków nagłych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych". 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze