Reklama

Straż Pożarna

PE wzmacnia system ochrony ludności

Fot. PSP
Fot. PSP

Parlament Europejski przyjął we wtorek nowelizację, która unowocześni system obrony cywilnej UE. Dzięki niej UE ma lepiej sobie radzić z pożarami lasów, burzami i powodziami.

Nowe przepisy, wstępnie uzgodnione z Radą UE (krajami członkowskimi) w grudniu, pozwolą państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

Projekt, na wniosek Parlamentu, ustanawia rezerwę zasobów ("RescEU"), takich jak samoloty do gaszenia pożarów lasów, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego do wykorzystania we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych. RescEU zostanie uruchomiony decyzją Komisji Europejskiej, gdy państwo członkowskie znajdujące się w sytuacji klęskiżywiołowej nie będzie miało wystarczających zasobów, aby skutecznie zareagować.

Posłom udało się również przeforsować utworzenie, z wykorzystaniem istniejących już struktur, unijnej „sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności” w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, na przykład w dziedzinie zarządzania, oraz współpracy eksperckiej i badawczej.

"Pracowaliśmy szybko, żeby zdążyć przed następnym latem (...). Potrzebne były skuteczne środki i narzędzia, żeby ratować ludzkie życie. Zasady solidarności i ochrony bezpieczeństwa obywateli pozwoliły zwieńczyć naszą pracę sukcesem" - powiedziała europosłanka sprawozdawczyni Elisabetta Gardini.

Tekst, przyjęty przez Parlament 620 głosami za, przy 22 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez unijnych ministrów w Radzie UE, tak by znowelizowane przepisy mogły zacząć działać już latem.

Unijny mechanizm ochrony ludności to system koordynacji działań i zasobów dobrowolnie przekazanych przez państwa uczestniczące na rzecz kraju, który zwróci się o pomoc. W ostatnich latach ekstremalne warunki pogodowe i inne zjawiska zmusiły państwa członkowskie do wzajemnej pomocy, ale unaoczniły, jak trudno współdziałać w sytuacji, gdy kilka państw członkowskich zmaga się z tego samego rodzaju klęskami jednocześnie. Dlatego ma powstać wspólna rezerwa zasobów gotowa do użycia, gdy zasoby państw członkowskich są ograniczone lub niedostępne.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze