Straż Pożarna

PE wzmacnia system ochrony ludności

Fot. PSP
Fot. PSP

Parlament Europejski przyjął we wtorek nowelizację, która unowocześni system obrony cywilnej UE. Dzięki niej UE ma lepiej sobie radzić z pożarami lasów, burzami i powodziami.

Nowe przepisy, wstępnie uzgodnione z Radą UE (krajami członkowskimi) w grudniu, pozwolą państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

Projekt, na wniosek Parlamentu, ustanawia rezerwę zasobów ("RescEU"), takich jak samoloty do gaszenia pożarów lasów, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego do wykorzystania we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych. RescEU zostanie uruchomiony decyzją Komisji Europejskiej, gdy państwo członkowskie znajdujące się w sytuacji klęskiżywiołowej nie będzie miało wystarczających zasobów, aby skutecznie zareagować.

Posłom udało się również przeforsować utworzenie, z wykorzystaniem istniejących już struktur, unijnej „sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności” w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, na przykład w dziedzinie zarządzania, oraz współpracy eksperckiej i badawczej.

"Pracowaliśmy szybko, żeby zdążyć przed następnym latem (...). Potrzebne były skuteczne środki i narzędzia, żeby ratować ludzkie życie. Zasady solidarności i ochrony bezpieczeństwa obywateli pozwoliły zwieńczyć naszą pracę sukcesem" - powiedziała europosłanka sprawozdawczyni Elisabetta Gardini.

Tekst, przyjęty przez Parlament 620 głosami za, przy 22 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez unijnych ministrów w Radzie UE, tak by znowelizowane przepisy mogły zacząć działać już latem.

Unijny mechanizm ochrony ludności to system koordynacji działań i zasobów dobrowolnie przekazanych przez państwa uczestniczące na rzecz kraju, który zwróci się o pomoc. W ostatnich latach ekstremalne warunki pogodowe i inne zjawiska zmusiły państwa członkowskie do wzajemnej pomocy, ale unaoczniły, jak trudno współdziałać w sytuacji, gdy kilka państw członkowskich zmaga się z tego samego rodzaju klęskami jednocześnie. Dlatego ma powstać wspólna rezerwa zasobów gotowa do użycia, gdy zasoby państw członkowskich są ograniczone lub niedostępne.

Źródło:
PAP

Komentarze