Reklama

Straż Pożarna

Dodatki funkcyjne w PSP do korekty

Autor. KW PSP we Wrocławiu/Twitter

Dodatki funkcyjne w Państwowej Straży Pożarnej pojawiły się relatywnie niedawno (dokładnie w październiku 2021 roku), jednak – zdaniem MSWiA – obowiązujące regulacje wymagają korekty. Dotyczyć ona ma strażaków pełniących służbę na stanowiskach dla których przepisy ustawy przewidują powołanie oraz – jak czytamy – tych „na niższych stanowiskach kierowniczych”.

Reklama

Zmiany w dodatkach funkcyjnych dotyczyć mają m.in. – jak czytamy w projekcie nowelizacji rozporządzenia – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcę, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcę, komendanta szkoły Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcę oraz w konsekwencji na niższych stanowiskach kierowniczych". Nowe regulacje wprowadzane są do obowiązujących w PSP przepisów, z uwagi na "konieczność dostosowania uprawnienia funkcjonariuszy szczebla kierowniczego Państwowej Straży Pożarnej do określonej wysokości dodatku funkcyjnego", co jak twierdzą twórcy projektu, ma miejsce na analogicznych stanowiskach w innych formacjach podległych MSWiA. 

Reklama
System ustalania wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt 4b ustawy (dodatek funkcyjny za pełnienie służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym – przyp. red.), dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ukształtowany jest bowiem odmiennie w stosunku do rozwiązań i przyjętej hierarchii stanowisk służbowych funkcjonujących w pozostałych służbach resortu spraw wewnętrznych i administracji.
fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Reklama

MSWiA powołuje się na rozwiązania stosowane w policji, gdzie dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi "w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych". Nie może on przekraczać miesięcznie wartości procentowych uposażenia określonych w trzech kategoriach. Pierwsza (do 80 proc.) dotyczy policjantów na stanowiskach komendantów oraz ich zastępców, dowódcy CPKP "BOA" i jego zastępców, dyrektorów biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców, dyrektorów instytutów badawczych oraz ich zastępców, komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora, kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także głównego księgowego budżetu. Kategoria II (do 70 proc.) to pozostali funkcjonariusze na stanowiskach kierowniczych oraz ich zastępcy. Ostania III kategoria (do 60 proc.) obejmuje mundurowych na stanowiskach samodzielnych. 

Czytaj też

Tak kwestie dodatku funkcyjnego dla kierownictwa rozwiązała policja. W PSP sytuacja wygląda dziś nieco inaczej, bowiem – na co uwagę zwraca MSWiA – nie występuje zróżnicowanie sposobu ustalania wysokości dodatku funkcyjnego, ponieważ przyznaje się go "w miesięcznej stawce kwotowej wysokości do 70 proc. sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień".

Przedmiotowa nowelizacja jest spowodowana potrzebą dostosowania czynnika płacowego do aktualnej specyfiki zadań, jakie wykonują funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.
fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Resort spraw wewnętrznych postanowił zatem – wzorem policji – także do PSP wprowadzić trzy kategorie dodatków funkcyjnych, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska. Nowela podwyższa więc obowiązujący dziś – dla wszystkich stanowisk służbowych – maksymalny próg dodatku wynoszący 70 proc. "do odpowiednio 80 proc. dla strażaków pełniących służbę na stanowiskach, dla których przepisy ustawy przewidują powołanie lub wyznaczenie, 75 proc. dla strażaków na stanowiskach kierowniczych, dla których przepisy nie przewidują powołania lub wyznaczenia oraz ich zastępców". Dla pozostałych mundurowych w PSP – uprawnionych do dodatku funkcyjnego – utrzymany zostanie próg 70 proc. 

Proponowane zróżnicowanie maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy wynika z potrzeby rozróżnienia stanowisk kierowniczych i pozostałych stanowisk służbowych, z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności służbowej na stanowiskach kierowniczych w Państwowej Straży Pożarnej. Ze względu bowiem na rangę, specyfikę i poziom zadań nałożonych obecnie na formację wymagających odpowiedniej decyzyjności na szczeblu kierowniczym opartej na szczególnej odpowiedzialności za ich realizowanie, wskazane czynniki powinny przekładać się adekwatnie na warunki finansowe. Tym samym odpowiednia wysokość dodatku funkcyjnego dla ww. grup osób powinna zostać zagwarantowana przepisami rozporządzenia, do czego zobowiązują wytyczne zawarte w art. 88 ust. 5 ustawy tj. uwzględniając hierarchię stanowisk służbowych i stopień odpowiedzialności na danym stanowisku służbowym oraz konieczność udokumentowania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia. Jednocześnie wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy na tych stanowiskach będzie podlegać tym samym ograniczeniom finansowym wynikającym z reżimu naliczeń puli wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe, jak dla pozostałych funkcjonariuszy formacji.
fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, nowe przepisy "będą oddziaływały na jakość realizowanych zwiększonych działań i odpowiedzialności przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach szczebla kierowniczego i dowódczego".  Z zmieszczonych w OSR wyliczeń wynika też, że zmiany dotyczyć będą ok. 2600 strażaków, a ich wprowadzenie nie wpłynie na zwiększenie poziomu wydatków przewidzianych na uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze