Reklama

Legislacja

Dodatki funkcyjne wkraczają do PSP

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. kpt. Piotr Zwarycz, Zespół Prasowy KGPSP
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. kpt. Piotr Zwarycz, Zespół Prasowy KGPSP

Dodatek funkcyjny w Państwowej Straży Pożarnej niebawem, bo już 1 października, stanie się faktem. Odpowiednie rozporządzenie, wprowadzające nowe rozwiązania dla funkcjonariuszy PSP, opublikowano już w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzenie do PSP dodatku funkcyjnego nie jest zaskoczeniem, bowiem obowiązek implementacji tego rozwiązania w strażackich strukturach na szefa MSWiA nałożyła tzw. superustawa, uchwalona jeszcze w 2020 roku. Projekt odpowiedniego rozporządzenia pojawił się już w połowie kwietnia tego roku, a wczoraj dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Jak będzie wyglądał dodatek funkcyjny u strażaków? Katalog stanowisk jest szeroki. Do dodatku uprawnieni będą m.in. komendant główny wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy oraz komendanci miejscy i powiatowi. Ale będą mogli go pobierać też np. dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, dowódcy zmiany, sekcji i zastępu, a także m.in. kanclerz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Osób, które będą mogły otrzymać dodatek funkcyjny, jest jednak znacznie więcej, a wszystkie stanowiska ujęto w załączonej do rozporządzenia tabeli.

 

Kluczowym stwierdzeniem, w przypadku dodatku funkcyjnego, jest "będą mogli". Z przepisów wynika, że dodatek nie będzie obligatoryjny. Jak bowiem zapisano w rozporządzeniu, "przesłanką uprawniającą do otrzymywania dodatku funkcyjnego (…) jest brak złożenia w terminie do 14 dni od dnia powołania lub mianowania oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do tego dodatku". Oznacza to, że funkcjonariusz będzie mógł zrezygnować z jego pobierania i pozostać przy dodatku służbowym.

Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 70 proc. sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień i nie niższej od otrzymywanego dotychczas dodatku służbowego.

fragment rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

Dodatek funkcyjny – jak czytamy w rozporządzeniu  "przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości do 80 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, (…). Wysokość dodatku nie może przekroczyć 67 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy (…) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". 

Rozporządzenie, nim zostało opublikowane, konsultowane było ze strażackim środowiskiem. MSWiA przychyliło się do części uwag, jakie zgłosili związkowcy. Przykładowo, resort spraw wewnętrznych i administracji uzupełnił stanowiska służbowe uprawniające do pobierania dodatku funkcyjnego o "kierowników sekcji" w komendach powiatowych i miejskich PSP. Co więcej, w wykazie urzędnicy uwzględnili też: starszego dyżurnego stanowiska kierowania, dyżurnego stanowiska kierowania, starszego dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania oraz dyżurnego szkolnego stanowiska kierowania. Jak podkreślali związkowcy, są to stanowiska, na których zadania są tożsame z dyżurnym operacyjnym i jego zastępcą, do których dodatek funkcyjny zgodnie z przepisami może trafić. 

W wyniku konsultacji wprowadzono też korekty w tabeli dotyczącej zaszeregowania stanowisk służbowych w Komendach Wojewódzkich PSP, z wyłączeniem ośrodków szkolenia, do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego. Rozdzielone zostało stanowisko "Zastępcy dyżurnego operacyjnego w zależności od kategorii KW PSP, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Dyżurnego operacyjnego – poz. 11 i 14, a następnie przypisanie dla Zastępcy dyżurnego operacyjnego (w KW I kat.) – 10 grupy, natomiast dla Zastępcy dyżurnego operacyjnego (w KW II kat.) – 9 grupy uposażenia zasadniczego".

To jednak nie jedyne zmiany wynikające z rozporządzenia. Dotyczą one także m.in. dodatków służbowych i motywacyjnych oraz zaszeregowania na stanowiskach służbowych. W kwestii dodatku służbowego MSWiA zamierza zastąpić warunki i okoliczności przyznania dodatku służbowego przesłankami jego przyznawania. Wprowadzono również przesłanki podwyższania oraz obniżania tego dodatku. Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatek służbowy nie będzie przysługiwał strażakowi pobierającemu dodatek funkcyjny. 

Podobnie jak w przypadku dodatku służbowego, także w przypadku dodatku motywacyjnego MSWiA ma zamiar zastąpić warunki i okoliczności jego przyznania przesłankami. Dodatek ten – jak czytamy w uzasadnieniu – można przyznać wszystkim strażakom. Wskazano też, że dodatek motywacyjny przyznaje się w związku z realizacją w danym okresie czynności służbowych i określono, że w przypadku zmiany przesłanek przyznania tego dodatku w danym okresie, możliwe jest jego obniżanie lub podwyższanie.

Dodatkowo MSWiA dokonało m.in. zmian dotyczących zaszeregowania stanowisk służbowych. Stanowiska służbowego "zastępca naczelnika ośrodka szkolenia" podwyższono grupę uposażenia zasadniczego z grupy 12. na grupę 13. 

Zmiany wejdą w życie 1 października, a więc – biorąc pod uwagę terminy zawarte w przepisach – już niebawem przekonamy się ilu mundurowych z PSP, uprawnionych do pobierania dodatku funkcyjnego, będzie zainteresowanych nowym rozwiązaniem. Warto bowiem pamiętać, że zgodnie z ustawą o PSP. "strażakowi uprawnionemu do dodatku funkcyjnego, w zamian za czas służby przekraczający normę (...) nie przysługuje czas wolny (...) ani rekompensata pieniężna".

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama