Reklama

Straż Pożarna

Będą nowe zasady przyjęcia do służby kandydackiej w PSP

Autor. Akademia Pożarnicza

Szykują się zmiany w sposobie przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. W projekcie rozporządzenia resort spraw wewnętrznych i administracji proponuje wprowadzić m.in. zmianę sposobu definiowania granicznego wieku kandydata, wprowadzenie wymogu umiejętności pływania oraz ujednolicenie terminu składania podań o przyjęcie do szkoły PSP. Zniesiony zostanie wymóg dołączenia świadectwa dojrzałości do podania, dla osób, które w danym roku zdały egzamin dojrzałości.

Reklama

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia MSWiA zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. Jak podkreśla resort nowelizacja jest podyktowana m.in. zmianą nazwy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Akademię Pożarniczą. „Poza koniecznością zmiany przedmiotowego rozporządzenia podyktowaną zmianą nazwy Uczelni, istnieje potrzeba dokonania aktualizacji innych regulacji zawartych w tym rozporządzeniu z uwagi na fakt, że regulacje te nie podlegały zasadniczym zmianom od 1997 roku i w pewnych obszarach związanych z organizacją i funkcjonowaniem służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej nie są skorelowane z bieżącymi potrzebami służby” – tłumaczy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia MSWiA.

Czytaj też

Jedną z istotnych „nowości” jest zdefiniowanie granicznego wieku kandydata do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. Aktualnie obowiązującymi wymaganiami jakie trzeba spełnić jest m.in. uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz nieprzekroczenie 25. roku życia. „Obecne brzmienie rodzi w praktyce szereg problemów interpretacyjnych i utrudnia przyjęcie na studia dla strażaków w służbie kandydackiej (…) obecny przepis powoduje nierówne traktowanie osób z jednego rocznika urodzenia, które w zależności od tego, czy urodziły się przed danym dniem, czy po tym dniu, mogą lub nie mogą być przyjęte do służby kandydackiej, nawet jeśli kończyły te same szkoły i studia w tym samym czasie” – zauważa resort.

Według noweli o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej mogą się ubiegać osoby, które w roku kalendarzowym, w którym chcą rozpocząć służbę kandydacką, nie przekroczyły 26 roku życia.

Reklama
Zasadne jest, aby nie uzależniać możliwości przyjęcia do służby kandydackiej od konkretnego dnia urodzenia, ale w danym roku kwalifikować cały rocznik osób urodzonych w tym samym roku, tak jak jest to uregulowane np. w systemie oświaty (daną klasę stanowią uczniowie urodzeni w tym samym roku kalendarzowym, a nie w tym samym roku szkolnym).
Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA
Reklama

W nowelizacji niestety na próżno szukać jednak zmian dotyczących maturzystów, którzy chcieliby wstąpić w szeregi PSP, a ukończyli, ale nie osiągnęli jeszcze pełnoletności. Redakcja InfoSecurity24.pl opisywała już jakiś czas temu, że warunkiem przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest m.in. własnie ukończenie 18. roku życia. Warunek ten dyskryminuje maturzystów, którzy w chwili zdania zdania egzaminu maturalnego mają 17, a nie 18 lat. Tą sprawą interesował się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak opisywano, osoby zdecydowane na studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (dziś Akademia Pożarnicza - przyp. red.) zmuszone mogą być „do rocznej przerwy w rekrutacji do tej placówki edukacyjnej”, jeśli do 31 maja nie ukończyły 18 lat.

Czytaj też

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie wymogu sprawdzenia umiejętności pływania podczas procesu naboru do służby kandydackiej. Jak uzasadnia to MSWiA, jest to związane przede wszystkim z rodzajem zadań ratowniczych „jakie są wpisane w wykonywanie zawodu strażaka”. „Poza tym w toku realizacji programów studiów i nauki realizowane są efekty kształcenia między innymi z zakresu ratownictwa wodnego, gdzie z założenia osoba ucząca się technik ratowniczych powinna już umieć pływać” – wskazuje resort.

Na uwagę zasługuje również fakt, że MSWiA w nowej wersji rozporządzenia chce znieść wymóg dołączenia świadectwa dojrzałości do podania, dla osób, które w danym roku zdały egzamin dojrzałości. „Obecne regulacje zawarte w zmienianym rozporządzeniu wprowadzają wymóg dołączenia do podania świadectwa dojrzałości, co w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie do służby kandydackiej, nie jest możliwe” – podkreśla ministerstwo. Po zmianach kandydat, który przystąpił do egzaminu dojrzałości w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej, składać będzie świadectwo dojrzałości ”po jego uzyskaniu, w terminie określonym w postępowaniu rekrutacyjnym”.

Czytaj też

W projekcie rozporządzenia znalazł się również zapis, który określa ujednolicony termin składania podań o przyjęcie do szkoły PSP. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej składa podanie do komendanta szkoły Państwowej Straży Pożarnej do dnia 31 maja. „Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat zmieniały się formy i zakres przeprowadzania egzaminu do szkół Państwowej Straży Pożarnej. Wprowadzenie innych granicznych terminów składania podań do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Akademii Pożarniczej) i szkół aspirantów podyktowane było różnicami dotyczącymi szczegółowych warunków naboru i innym egzaminem, w zależności od rodzaju szkoły, do której kandydat składał podanie” - tłumaczy MSWiA.

Obecnie przepisy związane z procesem naboru (w tym sposób i zakres przeprowadzania egzaminu) są jednolite. Nie ma więc potrzeby różnicowania granicznych dat składania podań. Poza tym wydłużenie terminu składania podań do szkół aspirantów potencjalnie będzie wiązało się z większą liczbą złożonych podań, co jest korzystne dla służby” – dodaje w uzasadnieniu noweli resort.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze