Reklama

Służba Ochrony Państwa

SOP i ŻW podpisują porozumienie

Fot. Żandarmeria Wojskowa/Facebook
Fot. Żandarmeria Wojskowa/Facebook

Wymiana informacji, koordynowanie działań, wsparcie osobowe i techniczne oraz wymiana doświadczeń, to niektóre obszary współpracy pomiędzy Żandarmerią Wojskową a Służbą Ochrony Państwa, zapisane w porozumieniu zawartym przez szefów tych formacji.

Komendant Służby Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch podpisali porozumienie zawierające organizację i formy współdziałania Służby Ochrony Państwa i Żandarmerii Wojskowej.

Zgodnie z zawartymi w dokumencie postanowieniami współpraca obejmować będzie w głównej mierze podnoszenie kwalifikacji żołnierzy i funkcjonariuszy oraz zapewnienie skutecznych działań obu służb przy realizacji zadań służbowych. 

Jak przypomina sama Żandarmeria Wojskowa, obie formacje w ramach ustawowych zadań prowadzą i organizują wymianę informacji na temat prowadzonych przez służby działań. Co więcej, współdziałają również w koordynowaniu i realizowaniu prowadzonych działań w celu zwiększenia skuteczności obu służb z zachowaniem proporcjonalności wydzielanych sił i środków. ŻW i SOP informują się również o sposobach, metodach i formach czynności i działań oraz wymieniają doświadczenia, analizy i inne opracowania na temat ich skuteczności. Formacje udzielają sobie także specjalistycznego wsparcia osobowego, technicznego lub materiałowego przy wykonywaniu czynności służbowych oraz biorą udział w przedsięwzięciach szkoleniowych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej, w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa, formacja wykonuje czynności ochronne w stosunku do:

  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz innych osób ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych,
  • Ministra Obrony Narodowej, także przez okres 30 dni od dnia zaprzestania zajmowania przez niego urzędu oraz podczas jego pobytu poza granicami państwa,
  • Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, także podczas jego pobytu poza granicami państwa,
  • członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w załączniku do rozporządzenia,
  •  innych osób na podstawie zgody wyrażonej na piśmie przez Ministra Obrony Narodowej, także podczas ich pobytu poza granicami państwa - przy użyciu sił i środków odpowiednich do przewidywanego lub występującego zagrożenia.

Ten sam dokument określa, że Żandarmeria Wojskowa współdziała ze Służbą Ochrony Państwa w zakresie realizacji czynności ochronnych wobec osób. Współdziałanie to polega na wzajemnym wsparciu przez realizację rekonesansów miejsca pobytu osoby ochranianej, sprawdzeń pirotechnicznych, pilotaży, zabezpieczenia prewencyjnego, zabezpieczenia miejsca pobytu osoby ochranianej, ochrony bezpośredniej oraz wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ochranianych. Co więcej, wspólnie określone zostają ewakuacja osób ochranianych, miejsca bezpieczne czy sposoby łączności.

Porozumienie, które podpisano w Komendzie Głównej Żandarmerii w Warszawie, weszło w życie z dniem podpisania. 

PAP/IS24

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama