Reklama

Służby Mundurowe

Modernizacja służb mundurowych: szczyt wydatków dopiero przed nami

Fot. Policja
Fot. Policja

W służbach podległych MSWiA trwa modernizacja, która zgodnie z założeniami  ustawy zakończy się w przyszłym roku. Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński przedstawił niedawno w Sejmie informację o realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa za rok 2018. Przyjrzeliśmy się temu, jak modernizacyjne pieniądze podzielono pomiędzy formacje podległe resortowi oraz na co w ubiegłym roku wydano najwięcej. 

Informacja przedstawiona w Sejmie zawiera omówienie wydatków oraz zadań Programu realizowanych w roku 2018. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są Komendanci Główni Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, natomiast nadzór sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zaplanowane w budżecie na rok 2018 łączne wydatki Programu wyniosły 1 922 888 000 złotych. Były one podzielone na środki ujęte w budżetach poszczególnych formacji (1 174 720 000 złotych - 61,1% wydatków) oraz środki w rezerwie celowej (748 168 000 złotych - 38,9% wydatków). Największym beneficjentem programu była Policja, na potrzeby której przeznaczono środki w wysokości 64,4% wydatków Programu, czyli 1 237 983 000 złotych. Kolejnym służbom przypadło: Państwowej Straży Pożarnej 361 050 000 złotych (18,7%), Straży Granicznej 278 217 000 złotych (14,5%) oraz Służba Ochrony Państwa 45 637 000 złotych (2,4%).

Służby w budowie

Na co wydano najwięcej pieniędzy? Największym przedsięwzięciem rzeczowym w roku 2018 były inwestycje budowlane - budowa nowych i adaptacja użytkowanych już obiektów. Łącznie przewidywano na ten cel 543 134 000 złotych, to jest 28,2% całości wydatków w Programie. Kolejnymi przedsięwzięciami pod względem wielkości przewidzianych wydatków były zakup sprzętu informatycznego i łącznościowego (289 169 000 złotych, 15%), sprzętu transportowego (282 016 000 złotych, 14,7%), wyposażenia osobistego i ochronnego (114 017 000 złotych, 5,9%) oraz zakup uzbrojenia i techniki specjalnej, na co przeznaczono 37 770 000 złotych - czyli 2% ogólnych wydatków.

Ogółem w ubiegłym roku, wydano 1 909 702 000 złotych, czyli 99,3% planu jaki zakładano na 2018 rok. Liderem jest tutaj ponownie Policja, która zrealizowała 99,5% planu, wydając 1 233 232 000 złotych. Państwowa Straż Pożarna wydała kwotę 358 730 000 złotych (99,4%), Straż Graniczna 275 727 000 złotych (99,1%), a SOP 42 013 000 PLN, tj. 95,6% planu. We wszystkich przypadkach znaczną część zaplanowanych funduszy wydatkowano na rozpoczęcie, realizację lub dokończenie inwestycji budowlanych.

Policja

W Policji 249 992 000 złotych przeznaczono na środki transportowe, zakupiono za to samochody (osobowe, pojazdy do przewozu materiałów niebezpiecznych, furgony, więźniarki, ambulanse, terenówki, autobusy, itp), dwa śmigłowce wielozadaniowe (ich koszt wyniósł 140 526 000 złotych) i 9 łodzi. Ogółem Policja w 2018 r. została doposażona w 1295 sztuk sprzętu transportowego. Kolejne fundusze przeznaczono na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (4 660 000 złotych). W ich ramach dokonano zakupu paralizatorów (136 sztuk), 28 elektronicznych testerów narkotykowych, dwóch systemów RTG do kontroli bagażu i 120 egzemplarzy karabinków MSBS-R. Policja otrzymała też 143 567 000 złotych z przeznaczeniem na sprzęt łączności - zakupiono za nie 1999 egzemplarzy mobilnych terminali noszonych, zmodernizowano stacjonarną telefonię resortową i radiową, zakupiono 25 372 komputery, laptopy i sprzęt podobnego rodzaju, nabyto też 1939 sztuki biurowych urządzeń wielofunkcyjnych, zmodernizowano również centralne systemy informatyczne Policji. Kolejnym nowym nabytkiem są nowe środki ochrony osobistej - chodzi o kamizelki kuloodporne zakładane na mundur "plate carrier", zakupione w liczbie 3120 egzemplarzy i kamery nasobne dla służby prewencyjnej, kupione w liczbie 2120 egzemplarzy.

image
Fot. Policja

Straż Graniczna

W przypadku Straży Granicznej suma wydatków przewidzianych w planie na rok 2018 wyniosła 275 727 000 złotych - zgodnie z informacjami przekazanymi Sejmowi, SG wykonała plan w 99,1%. Pogranicznicy kupili między innymi mikrobusy, samochody patrolowe i do przewozu zatrzymanych i samochody terenowe. 6 444 000 złotych wydano na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej - w ramach planu kupiono między innymi 23 sztuki Przewoźnych Jednostek Nadzoru, czyli podstawowego sprzętu obserwacji technicznej, wykorzystywanego w codziennej służbie, 170 egzemplarzy gogli noktowizyjnych, 5 sztuk zestawów wyważeniowych, 72 sztuki przenośnych urządzeń do badania dokumentów i 122 karabinki 5,56x45mm, jak również 2063 egzemplarze pistoletów samopowtarzalnych. Zmodernizowano niejawną sieć teleinformatyczną Straży Granicznej, jej system radiokomunikacyjny, zakupiono radiotelefony nasobne, przewoźne i stacjonarne, rozbudowano także system telekomunikacyjny i informatyczny Straży Granicznej. Funkcjonariusze Straży otrzymali równie ponad 5000 kompletów ubrań, 3500 par rękawic i 1000 par butów, 750 kamizelek kuloodpornych i 24 tarcze kuloodporne.

image
Fot. Straż Graniczna

Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna w 2018 r. wydała 358 730 000 złotych (99,4% wydatków przewidzianych w planie), w ramach czego sfinansowano, m.in., kosztem 70 180 000 złotych, zakup ciężkich (38) i średnich (204) samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także 24 sztuk łodzi ratowniczych. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały natomiast 162 jednostki sprzętu (samochody ciężkie i średnie, pojazdy ratownictwa technicznego i łodzie). Państwowa Straż Pożarna zakupiła także 26 sztuk bezzałogowych statków powietrznych przeznaczonych do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Doposażono również poligony pożarnicze, zmodernizowano systemy teleinformatyczne Straży Pożarnej, zmodernizowano oprogramowanie i zakupiono sprzęt informatyczny. Zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna otrzymały też ogółem ponad 600 nowoczesnych radiotelefonów.

image
Fot. PSP

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa zgodnie z planem otrzymała środki w łącznej wysokości 43 938 000 złotych z czego zrealizowano 96,3% planu wydatków rzeczowych - wydano 33 642 000 złotych. 3 689 000 złotych przeznaczono na zakup środków transportowych (kupiono ogółem 10 samochodów rożnych rodzajów). Kolejne 5 930 000 złotych wydano na zakup specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do wykonywania zadań Służby - chodzi o skanery RTG, szyfratory, kamery termowizyjne, zestawy fotograficzne, wykrywacze materiałów wybuchowych i podobne. W ramach tej kwoty zakupiono również 37 kompletów pistoletów maszynowych 9 mm i 100 sztuk kamizelek zintegrowanych ciężkich. Funkcjonariusze SOP otrzymali też cyfrowe radiotelefony nasobne oraz sprzęt informatyczny.

Zgodnie z zapisami ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” na lata kolejne przewidziano środki w łącznej wysokości  wysokości 5 896 441 000 złotych (3 086 686 000 złotych na rok 2019 i 2 809 755 000 złotych na rok 2020). W ramach tych kwot Policja otrzyma w 2019 i 2020 odpowiednio, 2 039 707 000 złotych i 1 848 472 000 złotych, Straż Graniczna 433 458 000 złotych i 377 114 000 złotych, Państwowa Straż Pożarna 542 702 000 złotych i 523 319 000 złotych, a Służba Ochrony Państwa 70 819 000 złotych i 60 850 000 złotych. Oznacza to, że szczyt wydatków modernizacyjnych w służbach podległych MSWiA jest dopiero przed nami.

Reklama

Komentarze

    Reklama