Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Wyższe dodatki i więcej urlopu za wysługę lat dla funkcjonariuszy KAS?

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

W Sejmie złożono petycję w sprawie wymiaru dodatkowego urlopu oraz wysokości dodatku za wieloletnią służbę dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zaproponowano w niej rozszerzenie, w stosunku do stanu obecnie obowiązującego, wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zmianę sposobu naliczania oraz wysokości dodatku za wieloletnią służbę.

W przypadku urlopu wypoczynkowego, w petycji proponowane jest przyznanie dodakowych 15 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełni służbę co najmniej 25 lat. Stan obecnie obowiązujący przyznaje funkcjonariuszom SCS uprawnienie do otrzymywania 5 dodatkowych dni w przypadku służby trwającej co najmniej 15 lat i 10 dni w przypadku służby trwającej co najmniej 20 lat. Autor petycji zwraca przy tym uwagę, że SCS jest najstarszą - pod względem wieku funkcjonariuszy - formacją mundurową w Polsce, jednak w ustawie o KAS brak jest narzędzi zarządzania wiekiem tak skutecznych, jak ma to miejsce w innych służbach mundurowych. Twórca propozycji zmian, zauważa przy tym, że przyznanie funkcjonariuszowi o 25-letnim stażu służby dodatkowych 15 dni zrówna jego sytuację z funkcjonariuszem Straży Granicznej o tym samym stażu służby (policjanci legitymujący się stażem służby wynoszącym 25 lat otrzymują dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 13 dni).

Zaproponowano też rozwiązanie alternatywne, w którym funkcjonariusze KAS po ukończeniu 55 lat życia otrzymywaliby dodatkowe 5 dni urlopu wypoczynkowego - podobnie jak ma to miejsce w Straży Granicznej i Policji.

Druga z proponowanych zmian związana jest ze sposobem naliczania wysokości dodatku za wieloletnią służbę. W założeniu ma ona motywować doświadczonych funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. Obecnie obowiązujące przepisy zawierają rozwiązania analogiczne do tych, jakie do niedawna funkcjonowały w innych służbach mundurowych. Dodatek przysługuje funkcjonariuszowi po 2 latach służby, wynosi on wtedy 2% uposażenia zasadniczego. Wzrasta o 1% rocznie, aż do osiągnięcia 20% uposażenia po 20 latach służby, a potem co roku o 0,5% aż do maksymalnej wysokości 25% w przypadku stażu wynoszącego 30 lat. Dodatek nie ulega już zwiększeniu dla funkcjonariuszy o stażu służby wyższym niż 30 lat.

Proponowane rozwiązanie zakłada wzrost dodatku o 1% za każdy dalszy rok służby (po 2 latach służby), aż do osiągnięcia 20% uposażenia zasadniczego po 20 latach służby (tak jak obecnie), oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby - do wysokości 32% po 32 latach służby - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

Wnioskodawca zauważa, że w uzasadnieniu projektu zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, stwierdzono wprost, że "obecny system (tożsamy z systemem obecnie obowiązującym w SCS) nie ma charakteru motywacyjnego do pozostawania w służbie jak najdłużej, zaś podwyższenie uposażenia za wysługę lat będzie zachęcało do pozostawania w służbie”. Autor dodaje też, że podobny pogląd zaprezentowano w uzasadnieniu projektu zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy Straży Granicznej („podwyższenie dodatku za wysługę funkcjonariuszom Straży Granicznej w okresie powyżej 20 lat służby powinno zwiększyć zainteresowanie funkcjonariuszy wydłużeniem okresu służby”), przy czym podobne rozwiązanie wprowadzone w Służbie Więziennej „przyczyniło się do wzmocnienia związku funkcjonariuszy Służby Więziennej ze służbą w tej formacji”. Co więcej - uprawnienie do wzrostu uposażenia z tytułu wieloletniej służby w wysokości analogicznej jak w Policji i Straży Granicznej zagwarantowano również funkcjonariuszom nowopowstałej Straży Marszałkowskiej.

Oczywiście, do wprowadzenia postulowanych zmian jest jeszcze daleko - konieczne jest do tego, poparcie Sejmowej Komisji do spraw Petycji, która może skierować propozycje wnioskującego do dalszych prac. Jak się jednak wydaje, postulowane zmiany, zmierzające do ujednolicenia uprawnień urlopowych i motywacyjnych funkcjonariuszy różnych służb mundurowych mają szanse na dalsze procedowanie. Zwiększenie atrakcyjności służby ma duże znaczenie wobec problemów z objęciem wakatów, jakie dotykają KAS (i inne służby mundurowe).

M.in. o problemie wakatów i potrzebie zwiększania konkurencyjności służb mundurowych, mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl wiceszef KAS nadinspektor Piotr Walczak. 

To jest problem ogólnopolski, dotyczący wszystkich służb. Proszę pamiętać, że my potrzebujemy specjalistów, osób z bardzo niszowych dziedzin typu informatyka śledcza czy analiza kryminalna. Potrzebujemy dobrych informatyków, chociażby do naszego cyber centrum zwalczania przestępczości ekonomicznej, potrzebujemy ekspertów z zakresu prawa podatkowego. A więc jak Pan widzi, mówimy o osobach, które dzisiaj na rynku komercyjnym mogą zarobić duże pieniądze. Dlatego też musimy stawać się konkurencyjni. W związku z tym ta modernizacja jest niezbędna przede wszystkim dlatego, żeby zatrzymać tych specjalistów których mamy. Zwracam uwagę, że odchodzenie specjalistów na „drugą stronę” jest najgorszą rzeczą jaka może spotkać państwo polskie, bo część z tych osób może „wylądować po ciemnej stronie mocy”, może zacząć działać przeciwko państwu polskiemu co jest szczególnie niebezpiecznie z punktu widzenia budżetu państwa. Dlatego tym osobom musimy zapewnić komfort finansowy, tak żeby ich uposażenia nie odbiegały tak znacząco od uposażeń w firmach komercyjnych.

nadinspektor Piotr Walczak, zastępca szefa KAS

Reklama

Komentarze (1)

  1. Harry 2

    "W Sejmie złożono petycję w sprawie wymiaru dodatkowego urlopu oraz wysokości dodatku za wieloletnią służbę dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej." To może ja, będący w wieku dość zaawansowanym, pracując w "budżetówce" i służąc narodowi i państwu (nie w służbach mundurowych) dostanę takie przywileje?

Reklama

Najnowsze