Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Trwa walka celników o dodatek motywacyjny

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

”Od początku zabiegaliśmy o to, aby do ustawy o wsparciu służb mundurowych zostali włączeni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej” - zaznaczył przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL Sławomir Siwy. Odniósł się w ten sposób do senackich poprawek dot. dodatków dla celników.

W czwartek wieczorem Senat wprowadził szereg poprawek do ustawy o wsparciu służb mundurowych wprowadzającej m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy podległych ministrowi SWiA oraz Służby Więziennej. Po zmianie dodatki przysługiwałyby także funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Wprowadzone poprawki dotyczyły m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów, czy wyżywienia w naturze. Główną jednak zmianę stanowią poprawki senatorów: Bogdana Borusewicza, Janusza Pęcherza, Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Wadima Tyszkiewicza. Poprawki te zmierzają bowiem do przyznania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej dwustopniowych dodatków motywacyjnych oraz prawa do zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną w takiej samej wysokości w jakiej przysługuje to funkcjonariuszom innych służb.

"Teraz liczymy na przyjęcie tych poprawek przez Sejm" - powiedział w przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL Sławomir Siwy. Dodał, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują swoje obowiązki "ramię w ramię" z funkcjonariuszami innych formacji "czy to na granicach państwa, czy w terenie, na drogach". Siwy zaznaczył również, że Służba Celno-Skarbowa to najstarsza formacja mundurowa w Polsce, w której problem z odejściami jest największy. "Ten problem musi być rozwiązany, bo sprawa jest bardzo poważna" - ocenił.

Wcześniej - na jednej z senackich komisji - wiceszef MSWiA wskazywał, że sprawa wpisania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej została podjęta na zbyt zaawansowanym etapie procesu legislacyjnego. Jednocześnie podkreślił, że jeśli zaproponowany w ustawie system będzie się samofinansował, będzie on rozwijany o inne służby, w tym Służbę Celno-Skarbową. Przedstawiciele MSWiA wiele razy podkreślali, że to nie czas, by przepisami tzw. superustawy obejmować teraz KAS. Dlatego też, wątpliwym jest, że zmiany te uda się "przepchnąć" przez Sejm. Odpowiedź poznamy już niedługo, bowiem w piątek ustawą zajmie się Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Ustawa o wsparciu służb mundurowych wprowadza m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy służb podległych ministrowi SWiA oraz Służby Więziennej, którzy zamiast przejść na emeryturę zdecydują się na pozostanie w służbie. Zgodnie z przepisami funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Co istotne, do stażu zalicza się okres służby zarówno w Policji, SG, SOP, PSP, SW, jak i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej.

Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Ustawa reguluje również kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy - za wiek, staż i trudne warunki służby, a także wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Ujednolica też przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych. Szczegółowo określa także warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze oraz wprowadza możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze.

Kolejne zmiany, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym m.in. przez OSP, dotyczą używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Zgodnie z ustawą nie będą one poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej. Regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. z wyjątkiem części przepisów, które mają wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r.

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze