Reklama

Służby Mundurowe

Bezpieczni i "sukcesywnie nagradzani". Maciej Wąsik o pracy mundurowych w trakcie pandemii

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, rozwiać miał poselskie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa mundurowych w czasie zagrożenia epidemicznego. Według wiceministra, stan kadrowy w policji, SG oraz SOP „nie wpływa na realizację przez te formacje zadań podejmowanych w związku z pandemią”. Trochę inaczej sprawę mogą widzieć jednak służby, m.in. policja.

Jeszcze w październiku 2020 roku do Sejmu wpłynęła interpelacja poselska Marka Biernackiego, dotycząca bezpieczeństwa epidemicznego pododdziałów zwartych policji. Poseł doczekał się jednak odpowiedzi resortu dopiero na początku lutego 2021 roku, i to dość ogólnej. Odpowiedź na pytania dotyczące analiz zagrożeń epidemiologicznych związanych z COVID-19, w szczególności zagrożeń dla Oddziałów Prewencji Policji oraz Nieetatowych Pododdziałów Prewencji, niepokojących zjawisk związanych z potencjalnym zagrożeniem wśród funkcjonariuszy działających w poddziałach zwartych oraz środków prewencyjnych podejmowanych przez kierownictwo resortu, tak by ograniczyć ryzyko zachorowań w tej grupie, zajmuje zaledwie parę zdań. Jak informuje polityka Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, "siły i środki policyjne są każdorazowo kierowane do działań zabezpieczających w liczbie niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na danym terenie, a ich planowanie opiera się na analizie stanu zagrożenia". Wiceminister zapewnił również, że Komenda Główna Policji na bieżąco podejmuje działania zmierzające do niwelowania zagrożeń mających związek z sytuacją w kraju. Działania te, to m.in. ograniczanie kontaktów policjantów z różnych pododdziałów. 

Wąsik pisze również, że monitorowana jest, co oczywiste w obecnej sytuacji, liczba funkcjonariuszy Policji, w tym z oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów prewencji, kierowanych do działań, a także objętych izolacją lub kwarantanną. Komenda Główna Policji zapewnia natomiast, że w jednostkach, w których diagnozuje się funkcjonariuszy chorych na COVID-19, stosuje się powszechnie obowiązujące zasady izolacji i kwarantanny. Funkcjonariusze "są też na bieżąco wyposażani w środki ochrony osobistej i produkty służące do dezynfekcji" - dodaje polityk. 

Więcej szczegółów na temat zabezpieczenia mundurowych w związku z pandemią SARS-CoV-2 otrzymała od Macieja Wąsika Hanna Gill-Piątek. Posłanka, której interpelacje dotyczyły funkcjonariuszy nie tylko z Policji, ale również tych ze Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, odpowiedź otrzymała także na początku lutego br. Jak zapewnia w niej Maciej Wąsik, na podstawie danych przesłanych przez komendy główne tych formacji, "w okresie trwania pandemii COVID-19 policjanci oraz funkcjonariusze SG zaangażowani do wykonywania zadań związanych z jej zwalczaniem są sukcesywnie wyróżniani nagrodami pieniężnymi". W przypadku SG nagrody te objęły szczególnie mundurowych, którzy zaangażowani zostali w realizację czynności kontrolnych, polegających na dokonywaniu kontroli granicznej (sanitarnej) w warunkach bezpośredniego kontaktu z podróżnymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie epidemiczne, zarówno na granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej.  

Co ważne, Wąsik podkreśla, że stan kadrowy w policji, SG oraz SOP "nie wpływa na realizację przez te formacje zadań podejmowanych w związku z pandemią". Wiceminister przywołuje jednak dane z jeszcze z października, gdy zakażonych COVID-19 było 1 673 policjantów i 146 funkcjonariuszy SG, a na 21 października 2020 r. - 45 funkcjonariuszy SOP. Wydaje się, że trochę inne zdanie na ten temat mogą mieć funkcjonariusze. Jak podkreślał w styczniu br. rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka, siły formacji są osłabione,"a koledzy i koleżanki w zastępstwie nieobecnych mają jeszcze więcej zadań do wykonania w dobie pandemii". A warto podkreślić, że zakażonych było wtedy, jak podawała KGP w styczniu br., 432 policjantów i 98 pracowników policji, czyli znacząco mniej niż jeszcze w październiku 2020 roku.

Na liście działań, które policja, SG i SOP podjęły, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podległym sobie mundurowym, a o których pisze Wąsik, znajdziemy m.in. doposażanie w środki ochrony osobistej. W przypadku pierwszej z formacji, ich zakup przeprowadzany jest zarówno na szczeblu centralnym, czyli przez KGP, jak i przez poszczególne jednostki organizacyjne. Środki dostarcza również resort zdrowia czy Agencja Rezerw Materiałowych. Do formacji trafiają one również z innych uprawionych podmiotów, w formie darowizn. W przypadku Straży Granicznej, zaopatrzanie funkcjonariuszy w środki ochrony osobistej jest monitorowane przez komendę główną. Jak pisze Wąsik, w przypadku tej formacji, mundurowi pełniący służbę w okresie trwania pandemii otrzymują je na bieżąco w zależności od realizowanych zadań, w postaci: masek FFP2 i FFP3, maseczek chirurgicznych, rękawic ochronnych, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, gogli, przyłbic ochronnych oraz kombinezonów. "Odpowiednia liczba środków ochrony osobistej pozwalających realizować zadania służbowe przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych została również zapewniona funkcjonariuszom SOP" - dodaje wiceminister.

Polityk przypomina również, że w momencie składania interpelacji przez poseł Hannę Gil-Piątek, obowiązywały przepisy art. 34 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ich ramach, na realizację przez Policję, SG, Państwową Straż Pożarną oraz SOP zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 zostały uruchomione środki budżetowe w łącznej wysokości 63 640 832 zł, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2020 rok. Największa część tej kwoty trafiła do policji - ponad 41,5 mln złotych, do SG - ponad 13,2 mln złotych, a do SOP - dokładnie milion złotych.

"(...) w Policji podjęto działania w kierunku intensyfikacji profilaktyki szczepiennej" - podkreśla co więcej wiceminister, ale szczepień przeciwko grypie. Formacja zobligować miała kierowników jednostek organizacyjnych do zagwarantowania ich w ramach profilaktyki służby w zakresie chorób wirusowych, a te, które nie posiadały takich szczepień w umowach z podmiotami medycznymi sprawującymi opiekę, rozszerzyły umowy w tym zakresie. Natomiast w SG zostały zaplanowane bezpłatne szczepienia przeciw grypie w sezonie 2020/2021 dla funkcjonariuszy, którzy wyrazili chęć i zgodę na ich przeprowadzenie. Szczepienia takie wykonano również w SOP.

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze