Reklama

Legislacja

Senat wniósł poprawki do noweli przepisów w sprawie art. 15a. Co na to posłowie?

Autor. Senat RP/Twitter

Senat wniósł w czwartek poprawki do tzw. ustawy zaopatrzeniowej dla służb mundurowych i specjalnych. Zakładają one m.in., że okresy pracy cywilnej do emerytury mundurowej będą mogli uwzględniać również funkcjonariusze bez 25-letniego stażu służby, ale po 55. roku życia.

Reklama

Nowelizacja, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej, została przyjęta przez Senat jednogłośnie. Izba wniosła do ustawy jedenaście poprawek.

Reklama
Reklama

Sejm nowelę uchwalił 7 kwietnia. Nowe przepisy obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Przepisy pozwolą funkcjonariuszom i żołnierzom, przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r, uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy funkcjonariuszy obliczana jest tylko za okresy służby. Różnica w sytuacji tej grupy wynika z reform dotyczących emerytur mundurowych i wojskowych z tych lat (1998-2003).

Czytaj też

Zgodnie z propozycją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mundurowej, a druga - pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie dwóch emerytur: mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Za każdy rok okresów pracy cywilnej doliczanych do wysługi przyjęto wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury wynoszący 1,3 proc.

W wersji uchwalonej przez Sejm możliwość uwzględnienia w wysłudze emerytalnej okresów pracy cywilnej dotyczyła tych, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby. Senat przyjął poprawki, zgodnie z którymi dotyczyłoby to również osób bez 25-letniego stażu, a po ukończeniu 55. roku życia.

Czytaj też

Inne zmiany zawarte w nowelizacji mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w której funkcjonariusze służb mogą zostać pozbawieni prawa do świadczenia motywacyjnego w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych m.in. wskutek prywatnego aktu oskarżenia. Podstawą pozbawienia funkcjonariusza prawa do tego świadczenia będzie wszczęcie przeciw niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także postępowania dyscyplinarnego – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Wniesione przez Senat poprawki rozpatrzy Sejm. O tym jaka będzie decyzja posłów przekonamy się rzecz jasna podczas głosowania, jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowisko reprezentowane przez MSWiA, szanse na to, że ustawa zostanie skierowana do prezydenta w kształcie w jakim opuściła Senat nie są jednak za duże.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama