Reklama

Legislacja

Pozwolenie na broń na „nowych zasadach”

Autor. Pixabay

Szykują się zmiany w wydawaniu pozwolenia na broń. Ministerstwo Zdrowia, w porozumieniu z resortem spraw wewnętrznych i administracji, chce uprościć procedurę odwoławczą od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które są wydawane w toku postępowania o wydanie pozwolenia na broń.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, został opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jak czytamy w uzasadnieniu noweli, konieczność zmiany rozporządzenia wynika „z art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dotyczącego zmiany ustawy o broni i amunicji w zakresie art. 15h tej ustaw”.

Reklama
Dlatego też w związku z nowym brzmieniem art. 15h ust. 3 i 4 ustawy 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w projektowanym rozporządzeniu wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 i nr 4 do rozporządzenia. Zmiany te polegają na uproszczeniu procedury odwoławczej od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które są wydawane w toku postępowania o wydanie pozwolenia na broń.
Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia

Jak wskazuje w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Zdrowia, odwołanie będzie mogło być wniesione do dowolnego, wybranego przez odwołującego się, lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego. Dotychczas odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosiło się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi były m.in. wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczyło orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy. Kolejnymi podmiotami odwoławczymi były jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra spraw wewnętrznych oraz podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez ministra obrony narodowej.

Projektowane rozporządzenie wprowadza także przepis przejściowy, zgodnie z którym postępowania, w których wydano orzeczenie lekarskie lub psychologiczne przez upoważnionego lekarza lub upoważnionego psychologa, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.
Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia

W uzasadnieniu wskazano również, że proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Reklama

Projekt rozporządzenia resortu zdrowia jak wejdzie w życie, nie będzie jedyną w ostatnim czasie zmianą, którą wprowadzono w sprawie wydawania pozwoleń na broń. W zeszłym roku, w ramach ustawy „o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych” wprowadzono zmiany w przepisach dotyczące dostępu do broni palnej, które weszły w życie 28 lipca 2023 roku. Nowe regulacje określają wprost katalog mundurowych, dla których zdobycie pozwolenia na broń do ochrony osobistej będzie łatwiejsze. Są to m.in. funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innej państwowej formacji uzbrojonej.

Czytaj też

Zmiany w wydawaniu pozwoleń na broń mogły też wpłynąć na znaczący wzrost nowych pozwoleń. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w zeszłym roku padł kolejny rekord dotyczący liczby nowych pozwoleń – otrzymało je 40 867 osób. Jest to rekordowa liczba, nawet w porównaniu z 2022 rokiem, gdy po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, Polacy tłumnie ruszyli po wydziałów postepowań administracyjnych komend wojewódzkich (stołecznej), a liczba wydanych pozwoleń wyniosła wtedy 37 402. We wcześniejszych latach liczba wydawanych pozwoleń wynosiła analogicznie w 2021 roku – 19 939, a w 2020 roku – 15 330.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze