Reklama

Legislacja

Jak podsłuchują służby? Informacja o kontroli operacyjnej przedstawiona w Senacie

Fot. Pixabay, licencja CC0.
Fot. Pixabay, licencja CC0.

Przedstawiciele Prokuratora Generalnego oraz Policji przedstawili senatorom z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, informację dotyczącą kontroli operacyjnej podejmowanej w 2017 r. W zeszłym roku wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 6562 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalenie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej, ostatecznie zarządzono kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 6402 osób.

Prokurator Generalny, poprzez swojego przedstawiciela, przedstawił senatorom jawną, roczną informację, co do liczby kontroli operacyjnych stosowanych przez uprawnione do tego instytucje zajmujące się bezpieczeństwem. Tym samym dowiedzieliśmy się, że w 2017 r. wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 6562 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalenie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej. Sądy ostatecznie wyraziły zgodę na podjęcie czynności wobec 6402 osób. Decyzję odmowne sądów dotyczyły 14 przypadków, a prokurator nie wyraził zgody co do wniosków wobec 146 osób.

O tego typu środki najczęściej wnioskowała Policja, bo wobec 5246 osób. Z czego sąd omówił podjęcia tego rodzaju działań wobec 8, zaś prokurator nie wyraził zgody na wnioski o policyjną kontrolę operacyjną wobec 114 osób. Straż Graniczna złożyła wnioski wobec 346 osób, z czego sąd zarządził ostatecznie kontrolę operacyjną wobec 335 osób, a odmówił w jednym tylko przypadku. Prokurator nie wyraził zgody na wnioski Straży Granicznej o kontrolę operacyjną wobec 10 osób. Największa z polskich służb specjalnych, a więc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, złożyła 207 wniosków, z czego Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 199 osób, a Prokurator Generalny nie wyraził zgody na wnioski wobec 8 osób.

W przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego wnioski skierowano wobec 278 osób, z czego Prokurator Generalny nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 3 osób, a Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na czynności wobec 275 osób. Krajowa Administracja Skarbowa, w okresie od 1 marca 2017 do 31 grudnia 2017, skierowała 3 wnioski o kontrolę operacyjną.  Sąd Okręgowy w Warszawie na wszystkie wyraził zgodę.  

Żandarmeria Wojskowa wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 170 osób, z czego sąd zaakceptował wnioski wobec 157 osób, zaś nie zgodził się w dwóch przypadkach. Prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 11 osób, w przypadku których pojawiły się wnioski Żandarmerii. W przypadku Służby Kontrwywiadu Wojskowego było to zaledwie 28 wniosków, z czego Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził kontrolę operacyjną wobec 27 osób i nie zgodził się na takie środki w jednym przypadku.

Do wspomnianych instytucji w 2018 r. będą dołączone nowo utworzone Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Służba Ochrony Państwa, które uzyskały prawo do stosowania kontroli operacyjnej.

Podobnego przedstawienia danych w zakresie kontroli operacyjnej dokonała również Policja. Przy czym jej organy posługiwały się danymi dotyczącymi liczy wniosków, a nie osób, co różni na pierwszy rzut oka policyjne dane od tych zaprezentowanych przez Prokuratora Generalnego.

W 2017 r. organy Policji uprawnione do wnioskowania o kontrolę operacyjną zarejestrowały 9876 wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej. Spośród zarejestrowanych wniosków 151 nie uzyskało zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej. Ogółem w 2017 r. zarządzono 9725 kontroli operacyjnych i było ich więcej w porównaniu do 2016 r. kiedy liczba ta wyniosła 9332. W 2017 r.  dokonano ogółem 1099 przedłużeń kontroli operacyjnych. Zarejestrowane w zeszłym roku kontrole operacyjne Policji dotyczyły przestępczości przeciwko:

 • mieniu – 1746,
 • porządkowi publicznemu - 6915,
 • życiu i zdrowiu– 499,
 • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego – 403,
 • wolności – 288,
 • wolności seksualnej – 12,
 • bezpieczeństwu powszechnemu – 111,
 • obrotowi gospodarczemu – 75,
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi – 27,

oraz przestępczości ekonomicznej – 402.

W 2017 r. Policja, wnioskowała także  o ujawnienie danych w 759 przypadkach dotyczących artykułu 20 ust. 3 Ustawy o Policji. Ostatecznie sąd wydał postanowienie o udzieleniu Policji informacji stanowiących tajemnicę bankową w 695 przypadkach, tajemnicę ubezpieczeniową w 34 przypadkach, tajemnicę skarbową w 23 przypadkach i tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w 7 przypadkach.

JR

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze