Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

MSWiA rezygnuje z nowych zasad wstępu do Sejmu. Katalog osób wyłączonych z legitymowania usunięty

Fot. Kancelaria Sejmu
Fot. Kancelaria Sejmu

Na skutek uwag zgłoszonych w toku procesu legislacyjnego rezygnujemy z katalogu osób wyłączonych z kontroli - poinformowało MSWiA. Oznacza to, że kontroli bezpieczeństwa mogliby podlegać zarówno posłowie i senatorowie, jak i prezes Trybunału Konstytucyjnego czy byli prezydenci.

O rozporządzeniu powstającym w MSWiA napisała wtorkowa "Rzeczpospolita". Gazeta podkreśliła, że prezydent Andrzej Duda zalicza się do "wąskiego kręgu osób, które przekraczają mury przy ul. Wiejskiej bez ograniczeń". "Z wewnętrznych sejmowych regulacji wynika, że wchodzi do parlamentu i wjeżdża na jego teren bez okazywania dokumentów. Straży Marszałkowskiej nie wolno też go kontrolować" - napisała gazeta. 

Dziennik poinformował, że zgodnie z powstającym w resorcie rozporządzaniem w tej sprawie "głowa państwa zachowa swój przywilej, ale jego ludzie już nie". "Rzeczpospolita" zaznaczyła, że obecnie regulacje dotyczące wchodzenia do Sejmu znajdują się w jednym zarządzeniu marszałka Sejmu. Zgodnie z nim są dwie grupy osób, których nie kontroluje Straż Marszałkowska. Do pierwszej, oprócz prezydenta należą premier, wicepremierzy, marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu.

"W przypadku drugiej, dużo szerszej grupy zasady są nieco inne. Muszą pokazywać legitymacje służbowe, ale kontroli w praktyce nie podlegają. Jest możliwa tylko wtedy, gdy specjalne zarządzenie wydadzą marszałek Sejmu lub Senatu" - wyjaśnia "Rz". Do tej grupy zaliczają się m.in. posłowie, senatorowie oraz europarlamentarzyści, prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, byli prezydenci, a także wszystkie osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

W stanowisku Kancelarii Prezydenta do projektu rozporządzenia prezydencka minister Anna Surówka-Pasek poprosiła o "uzupełnienie katalogu, określonego w par. 9 ust. 12 projektu, o sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Pytany o tę sprawę, resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że "przepisy określające katalog osób wyłączonych z legitymowania i kontroli zostały usunięte na skutek uwag zgłoszonych w toku procesu legislacyjnego". Ministerstwo podkreśliło jednocześnie, że proces legislacyjny projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej trwa.

Przypomnijmy, że w porównaniu do zapisów z 2018 roku, dodane miały zostać osoby, których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej nie legitymuje. Na liście, w projekcie, znalazł się prezydent, premier i wicepremierzy, marszałek Sejmu i wicemarszałkowie Sejmu, marszałek Senatu i wicemarszałkowie Senatu oraz byli prezydenci Polski. Niektóre zapisy miały natomiast ulec rozszerzeniu, przede wszystkim te dotyczące kontroli bezpieczeństwa. Zgodnie z zapisami projektu, osoby wchodzące do obiektów podlegających ochronie Straży Marszałkowskiej poddaje się wspomnianej kontroli. Bez niej dana osoba nie dostanie zezwolenia na wejście/wjazd na teren obiektu. W dokumencie pojawiła się jednak lista wyjątków. Po raz kolejny znaleźli się na niej prezydent, premier, wicepremierzy, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. Dłuższa była lista osób, których kontrolę funkcjonariusz może przeprowadzić tylko na podstawie każdorazowego zarządzenia porządkowego odpowiednio marszałka Sejmu i Senatu. Lista ta obejmuje 23 pozycje.

CIS reaguje

Jak przekonuje w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu, uregulowania o których mowa były obecne wyłącznie w pierwotnym projekcie rozporządzenia i zostały z niego wykreślone na wczesnym etapie prac legislacyjnych.

Obowiązująca od 20 maja 2018 r. ustawa o Straży Marszałkowskiej precyzuje w art. 12 uprawnienia funkcjonariuszy tej formacji mundurowej. Przewiduje m.in. możliwość wydawania przez funkcjonariuszy SM poleceń osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i obiektów podlegających ochronie tej formacji, legitymowania osób, dokonywania kontroli bezpieczeństwa osób, pojazdów, bagaży, przesyłek, pomieszczeń i terenu Parlamentu.

Art. 12 ust. 8 ustawy o SM zawiera delegację ustawową dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, które sprecyzuje m.in. szczegółowe warunki przeprowadzania czynności kontrolnych, obowiązki funkcjonariuszy, uprawnienia osób kontrolowanych oraz sposób dokumentowania tych czynności. Opisane w artykule postanowienia są oparte o nieaktualną wersję projektu, oznaczoną na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji jako projekt z 16 września 2019 r. W rzeczywistości, zasady dotyczące wstępu na teren Sejmu osób sprawujących najwyższe funkcje w państwie i innych wysokich rangą urzędników, są uregulowane w zarządzeniu Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. ws. wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu.

Z wspomnianego zarządzenia Marszałka Sejmu wynika, że Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów, Marszałek Sejmu, Wicemarszałkowie Sejmu, Marszałek Senatu, Wicemarszałkowie Senatu i byli Prezydenci RP wchodzą na tereny i do budynków bez okazywania jakichkolwiek dokumentów. Z kolei inne osoby, m.in. objęte ustawą o osobach zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także np. prezes Trybunału Konstytucyjnego, I prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wchodzą do Sejmu na podstawie legitymacji służbowych.

komunikat CIS

Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że według aktualnego etapu prac legislacyjnych, Stały Komitet Rady Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjął 22 października 2019 r. projekt opisanego w artykule rozporządzenia w wersji niezawierającej żadnego z zakwestionowanych w tekście rozwiązań.

PAP/MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze